TRANSPORTES GENERALES DE OLESA, S.A.U. responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2021-120628

Transport de viatgers per carretera

 

Adreça Teixidors 20 - Polígono industrial Can Singla
Any de constitució 1922
Número de treballador@s 89
Persona de Contacte Carme Pros
Càrrec a la empresa CEO
Telèfon de contacte 937780088
Pàgina web www.gruptg.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

En la nostra organització estem molt sensibilitzats amb la protecció del medi ambient, fomentar els nostres valors tal com indica la nostra política de gestió integrat, que és una declaració d’intencions.

Tenim diferents segells de qualitat, que son totalment voluntaris i que l’empresa a gratcient ha decidit acceptar el repte i encaminar-se cap a la millora continua, sota el paraigua dels requisits que demanda cada estàndar.  

Hem realitzat una auditoria retributiva i hem realitzat el registre salarial. 

Estem implantant el pla d’igualtat y el protocol d’assetjament, per fomentar l’equitat entre dones i homes de la nostra organització.

Aquest any realitzarem el càlcul de la petjada de carboni i esperem poder planificar accions per a reduir-la.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Intentem que tots el proveïdors del grup siguin de proximitat, des de la botiga del poble que ens facilita el vestuari per a tots/es conductors/es del grup, fins a la ferreteria també del poble que ens serveix els materials per al nostre dia a dia en el taller. La papereria també és local, i enguany arran de la participació en l’edició del Business With Social Value, hem descobert nous proveïdors de Km amb els quals podrem treballar.

La nostra plantilla esta conformada de personal de poblacions veïnes a l’empresa, i així és per a cada base que disponem.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Disposem dels segells de qualitat 9001 i 13816 que és la certificació per a servei dels usuaris, tenim implantat un sistema per a rebre i tractar totes les possibles incidències que sorgeixin durant un servei.

Realitzem de manera anual enquestes a tots els nostres clients i així mateix, de manera semestral realitzem el client desconegut per a avaluar l'estat de la nostra flota, conductors...

https://www.gruptg.com/nuestras-certificaciones/

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Es realitza una gestió econòmica transparent, presentat els comptes de manera anual en el Registre Mercantil i també realitzem una auditoria comptable anual de la mà de PLETA Auditors Consultors.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Aquest any 2021 i de forma totalment voluntària l'empresa ha posat en marxa la implantació d'un pla d'igualtat i el protocol d'assetjament, i ja està en fase final només ens queda fer difusió entre la plantilla i parts interessades i que tota la plantilla pugui realitzar una formació de sensibilització.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

L'empresa sempre té en compte al seu personal, és el seu actiu més valuós, no hi ha cap protocol per a la conciliació, encara que de manera innata sempre es tenen en compte les peticions de tots/es els/les treballadors/es i s'adapten torns i horaris perquè puguin conciliar tant de manera familiar, personal i laboral.

No entenem una manera de treballar encasellada, es fomenta el teletreball per a qui el necessiti, s'adapten horaris per al personal amb menors a càrrec...

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Hem implantat el canal de denúncies, també es realitzen reunions trimestrals amb el delegat de prevenció i els delegats de personal, perquè transmetin totes les preguntes, inquietuds, idees de millora que van recollint de part del personal, perquè l'empresa pugui prendre les accions que cregui oportunes a fi de millorar el clima laboral.

Així mateix, tenim una comunitat d'usuaris/as molt actius que ens fan saber en tot moment si hi ha algun problema amb algun servei, així mateix les enquestes de satisfacció ens ajuden a prendre el pols de manera anual, per a saber com estem treballant.

Per a la resta de grups d'interès disposem de la nostra web corporativa i de les nostres xarxes socials per a poder recollir suggeriments, queixes o comentaris.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Estem certificats en la norma ISO 45001, per la qual cosa fomentem un ambient de treball segur, disminuint l'índex de sinistralitat de manera exponencial.

Es realitzen les inspeccions periòdiques tant a maquinària, vehicles com instal·lacions, vegeu itvs, baixa tensió, BIE's, llicències ambientals.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

La nostra organització aquesta molt arrelada en la comunitat, es participa activament amb Caritas (Olesa de Montserrat), tenim un conveni de mecenatge amb la Escola d'Arts i Oficis del poble.

Notícies relacionades

https://www.gruptg.com/2021/12/13/tgtravel-dx-patrocinador-principal-de-cuines-dolesa-el-nou-llibre-dedicions-paper-destrassa/

https://www.gruptg.com/2021/11/08/tgo-dx-amb-el-concert-solidari-de-la-jove-orquestra-simfonica-de-barcelona-a-la-passio-en-benefici-dolesa-accessible/

https://www.gruptg.com/2021/09/08/tgo-dx-connectara-lestacio-dfgc-dolesa-i-esparreguera-amb-autobusos-electrics/

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Hem iniciat la transformació de la nostra flota cap a energies netes, amb la incorporació de vehicles elèctrics, i la digitalització de totes les nostres línies per a aconseguir comunitats connectades i eficients, donant a temps real tota la informació que el client pugui necessitar, amb l'optimització de rutes.

Estem certificats en la norma 14001, on de manera anual s'avalua l'acompliment i el nostre programa ambiental.

Ja fa temps tenim instal·lat un sistema de filtratge de l'aigua (osmosis inversa) del túnel de rentat de la flota.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Tots els residus que generem són recollits per gestors autoritzats, perquè puguin ser reciclats o segregats al seu destí final.

Es recicla paper, cartutxos de tinta fins i tot per a la roba del personal es recicla i es reutilitza.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

En un futur ens agradaria certificar-nos en la IQNet SR10, i aplicar els requisits de l'estàndard ISO 26000.

Continuar col·laborant amb la comunitat com hem fet fins ara, i amb un extra perquè l'any que ve és el centenari de l'empresa i realitzarem diferents activitats i esdeveniments en la població.

Publicar el nostre codi ètic, les nostres normes de conducta (en fase final).

Estem participant en un programa de sostenibilitat que ha realitzat la Cambra de Comerç de Terrassa i que en aquesta fase inicial ens donaran més pautes per a la millora contínua en sostenibilitat i eficiència.

Cooperar amb altres empreses, crear aliances per a fomentar la inclusió de les dones en un sector tan masculinitzat com és el nostre.