BUSINESS STRATEGY SELEZZIONA S. L responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2021-040577

Selezziona Consultoria és una empresa especialitzada en el servei de Consultoria i assessorament d'Empreses des de fa 15 anys. Som signe distintiu de les tres E, Estratègia, Ètica i Excel·lència. EI nostre gran objectiu és ajudar els autònoms i a les empreses a créixer de manera segura, sostenible i rendible. Som professionals capaços d'implementar estratègies de gestió responsable, treballant conjuntament amb organitzacions privades, públiques i civils per a potenciar noves formes d'organització que promoguin una gestió responsable que minimitzi les externalitats negatives de l'activitat econòmica i potenciar el positiu.

 

Adreça Navarros, 31 A, 23740, Andújar , Jaén
Any de constitució 2018
Número de treballador@s 5
Persona de Contacte Francisca Molina Herrador
Càrrec a la empresa CEO
Telèfon de contacte 953 50 54 80
Pàgina web www.selezzionaconsultoria.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Els nostres clients pertanyen de tot el territori espanyol i Llatí Amèrica, amb un sistema de fidelització totalment definit i executable diàriament, que unit a la formació contínua de tot l'equip de Selezziona Consultoria i la gran inversió en equip tecnològic, fan possible que estiguem en qualsevol moment a la disposició de les exigències dels nostres clients, que amb un estudi constant del comportament de tots els sectors en els quals treballen els nostres clients a nivell mundial, ens permeten anticipar-nos a la petició dels mercats. Per tant, fa que la filosofia de tot el nostre equip és “El canvi constant”, la qual cosa “Avui val, demà no”. D'aquesta manera podem donar als nostres clients i stalkeholders una visió més clara del moment en el qual ens trobem avui, sent conscients que demà pot ser que sigui obligatori virar cap a una altra situació. Eines que també ens sumen a tot l'equip de treball i col·laboradors, per a saber on estem i cap a on volem anar.

Tenim elaborats un Pla d'Objectius Estratègics anuals, a través d'un Pla d'actuacions, amb cronogrames per trimestres, amb els responsables d'àrea molt ben definits i uns indicadors de seguiment per a cada acció, que ens permet, treballar de manera comunicativa, en base als principis del nostre Codi Ètic i Bona Governança, que ens permet oferir als nostres clients el nostre major valor: CONFIANÇA.

Els nostres valors i compromisos en matèria social, mig ambiental i de bona governança, es regeixen per la norma SG21 de Forética, i apliquem criteris de RSC en tota la nostra organització:

 • Estem alineats amb els ODS i Agenda 2030 i adherits a la Xarxa Espanyola dels ODS. Estem totalment compromeses amb 15 dels 17 ODS, i el nostre compromís es troba en el nostre Pla Estratègic 2020-2022.
 • Disposem de Polítiques internes en relació amb la RSC
 • Realitzem aliances vinculades amb la RSC
 • Som membres de la Asociación Española de Delegados Internos de Responsabilidad Social Empresarial. DIRSE.
 • Estem adherits al Codi Deontològic per a Consultor@s en Sostenibilitat i Responsabilitat Social.
 • Som membres del Pacte Mundial de Nacions Unides (Espanya)
 • Pertanyem a la taula del GIS, Innovación y Sostenibilidat en el sector Agroalimentario, formant una Guia en implantació de ODS en les empresa Agroalimentàries.
 • Dirigim i coordinem el projecte “Micropymes en RSE y ODS”.
 • Som empresa distintiva “Igualdad en la Empresa” o DIE
 • Posseïm el segell “ODS y PIMES” a la Sostenibilitat, atorgat per Fundación COPADE.
 • Formem part de la Xarxa de col·laboradors del projecte europeu H2020-INNOVEAS 7 Selezziona Consultoria
 • Empresa destacada en la Guia de bones pràctiques Empresarials per la ODS 4, Educació de Qualitat.
 • Empresa destacada en la Guia de Genero projecte “PIMES i ODS” per la ODS 5, Igualtat de Gènere.

Més informació sobre nostra RSE en www.selezzionaconsultoria.es/rsc

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Tenim un Codi Ètic de conducta amb els nostres proveïdors que es troba publicat en la nostra pàgina web. Els criteris de compres o proveïdors es regeixen pel compliment dels deu principis del Pacte Mundial de Nacions Unides.

Prioritzem el comerç de proximitat sent el 75% dels nostres proveïdors de la nostra localitat o província. Els nostres criteris de compra inclouen criteris mediambientals com l'ús de materials reciclables, com per exemple els llapis o el paper 100% certificat de fusta justa, encara que de manera paral·lela estem procurant la minimitzat del seu ús.

Els nostres serveis es realitzen a nivell nacional, sent locals o provincials un 26%, resta de províncies andaluses un 43% i un 31% anés de la Comunitat Autònoma d'Andalusia, d'àmbit nacional.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

El nostre major objectiu amb els clients és la satisfacció i arribar a l'excel·lència, els nostres serveis estan dissenyats per a solucionar problemes d'una forma ràpida, eficaç i sostenible.

A la recerca d'una millora contínua, anualment realitzem enquestes de satisfacció dels nostres clients. A més, tenim implantat un sistema de fidelització de clients trimestralment, amb la qual cosa sempre estem en ple contacte amb ells.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

La gestió econòmica de l'empresa, en tenir en la pròpia empresa una Àrea d'assessoria d'empreses, el coneixement de la legislació i la llei de transparència fiscal es troba en tot el nostre ADN, de fet, Selezziona Consultoria va començar fa 20 anys, sent una gestoria, després va evolucionar a Assessoria i actualment és consultoria d'empreses. Els Comptes Comptables estan totalment i legalment inscrites en el Registre Mercantil de Jaén. No es realitzen pagaments en efectiu per una quantitat major a 100€, així com altres polítiques de transparència que tenim aplicades en l'empresa.

D'altra banda, Selezziona Consultoria, no té deutes amb les Administracions Tributàries ni Seguretat Social.

 

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

En Selezziona Consultoria tenim implantat el Pla d'Igualtat i Conciliació Familiar des que es va constituir la mercantil, a més, encara que som poques, tenim realitzat l'Estudi de Diversitat.

 

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

La nostra organització promou la conciliació i per això tenim establerta una norma, pensant a donar facilitats a les tres dones que estan contractades i tenen fills: en el cas que aquests emmalalteixin no és necessari que vagin a treballar fins que estiguin sans, ni tan sols que realitzin teletreball.

D'altra banda, el seu horari d'entrada és les 09.30 per a facilitar l'acompanyament dels fills al col·legi, i la sortida es realitza a les 14.30 perquè puguin anar a recollir-los. A més, atesa la sol·licitud d'una treballadora, se li ha facilitat la realització de jornada contínua perquè pugui estar a la tarda amb els seus fills.

 

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Tenim totalment detectats els nostres grups d'interès o stalkeholders i per tant dissenyat el canal de comunicació més directa amb ells: recursos humans en persona: clients i proveïdors en persona, via telefònica, via mail o web, formularis; societat a través de via telefònica, mail, xarxes socials i web.

 

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Com aquest treball no es pot realitzar via teletreball, els espais de treball són individuals, separació per mampares amb 1.50 metres de distància, tots els dies es desinfecten les instal·lacions i serveis. Totes les treballadores han rebut el curs COVID19, i s'han realitzat en dues ocasions proves PCR pagades per l'empresa.

D'altra banda, trimestralment, les treballadores són tractades per un osteòpata pagat per l'empresa.

Els horaris de treball estan totalment compatibilitzats amb la conciliació familiar que cada treballadora té i necessita.

La formació és una cosa habitual en la nostra empresa, perquè ho considerem una inversió.

 

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Per a Selezziona Consultoria les aliances i col·laboracions són fonamentals i realitzem diferents accions entre les quals destaquem:

 • Tenim un conveni signat amb Creu Roja, on impartim formació per a la incorporació de persones al món laboral.
 • Col·laborem amb el projecte “Tots amb elles” d'Unicef de manera activa per a ajudar a nenes de països del tercer món.
 • Participem amb Fundación COPADE, en el Projecte PYMES y ODS.
 • Col·laborem dues vegades a l'any amb el Banc d'Aliments d'Andalusia, però enguany encara més per les circumstàncies del COVID.
 • Col·laborem amb la Asociación Multisectorial de las Microempreses de España AEMME en la impartició de jornades, seminaris i tallers igual que amb la Asociación de Profesionales Empresas y Comerciantes de Andalucia (APECA).
 • Amb els IES, realitzem formacions per a la incorporació de les nenes en les professions STEAM, formacions de “Valors d'Inclusió” i “Eines per a incorporar-se al mercat laboral”.
 • Als clients de l'Àrea d'Assessoria, no se li ha cobrat la tramitació i gestió de les sol·licituds de Cessament per Activitat i la tramitació i gestió de ERTES, igual que també se'ls ha sol·licitat als més de 200 clients que tenim una subvenció a cost 0€.
 • Amb els nostres proveïdors, la nostra política de compres està centrada en el Comerç Just i Comerç de Proximitat, el 97% dels nostres proveïdors estan certificats en Fusta Justa o són de la província de Jaén.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Des de Selezziona Consultoria portem dos anys, bolcats en la digitalització, la nostra activitat té molt paper i actualment tenim eliminat el 90% de paper, tant en les nostres instal·lacions com en l'educació que hem realitzat amb els nostres clients i proveïdors.

Busquem l'eliminació de tòner i hem reduït la seva utilització. Tenim un proveïdor autoritzat per a la seva retirada, igual que el paper que s'elimina per al seu reciclatge.

La il·luminació és tota de led i tots els equips informàtics són de categoria A, les pantalles dels ordinadors són majors de 23 polzades i estan habilitades per a no sobrecarregar la vista de les treballadores.

El trasllat a les instal·lacions les fem caminant, hem eliminat el vehicle i incentivat la bicicleta o venir o anar-se caminant, per la qual cosa no realitzem emissions de carboni en el nostre desplaçament.

 

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

La digitalització és la nostra recepta, d'aquesta manera no hi ha paper ni hi ha impressió en tòner. Quan cal imprimir necessàriament, aquest paper es reutilitza per l'altra cara i posteriorment el paper que queda és gestionat amb una empresa que el recull per a la seva tornada al reciclable.

El paper que utilitzem aquesta 100% certificat en Fusta Justa i paper 100% reciclatge.

 

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Estem elaborant l'Estratègia RSE Selezziona Consultoria del 2021, perquè els objectius que marquem per a l'any 2020 ja els tenim realitzats, fins i tot amb el COVID19, van sorgir objectius nous que hem anat complint sobre la marxa.

Pròximament publicarem en la nostra pàgina web la memòria RSE de 2020.