FUNDACIÓ ARETÉ responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2021-040570

La Fundació Areté és una empresa d’economia social que promou la inserció sociolaboral de persones amb problemes de Salut mental i dificultats per incorporar-se al món laboral. La Fundació Areté té per objectius la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental i addiccions i impulsar una economia més innovadora, responsable i sostenible. Compta amb el CET Areté, que forma part de la xarxa de recursos sociolaborals d’Osonament. La plantilla del centre està formada per 27 persones, 20 de les quals amb discapacitat derivada de malaltia mental. Aquest equip de professionals treballa en diferents àrees: Fusteria, Repartiment de publicitat, Botiga de segona mà, restauració i neteja, entre d’altres.

 

Adreça C/Josep Maria Selva, 2, 08500 VIC
Any de constitució 2006
Número de treballador@s 27
Persona de Contacte Sra. Mercè Generó Prat
Càrrec a la empresa Apoderada
Telèfon de contacte 938895059
Pàgina web www.fundacioarete.cat

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Fruit del compromís d’aplicar criteris ètics en la nostra gestió interna i externa, hem elaborat un Pla d’Igualtat entre persones i disposem d’un Protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’entorn laboral que permet optimitzar els recursos humans de l’organització, potenciant i fomentant la capacitat de totes les persones en condicions d’igualtat.

S’ha elaborat el Codi de Bon Govern de l’entitat pendent de ser aprovat per part del Patronat.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Control cadena de proveïdors: els nostres proveïdors són majoritàriament d’àmbit local.
La producció dels nostres productes o serveis es realitza de manera totalment local amb criteris de proximitat, tal i com es descriu a continuació:


Línia de la Fusteria:

Producció de productes de fusteria propis, amb un enfocament ecològic: jardineres, taules de cultiu, contenidors per a la recollida d’oli, compostadors, galliners i caixes niu. També es fabrica mobiliari urbà: papereres, taules de pícnic, bancs, casetes, punts d’informació, passarel·les de platja.

En els últims temps s’ha potenciat la fabricació de productes a mida; sobretot portes de tot tipus (blindades, massisses i amb formats especials), caixes amb finalitat vàries...

 

Servei de repartiment i col·locació de cartells publicitaris en llocs autoritzats, correspondència de correus i sobres personalitzats, esqueles mortuòries, bustiades generals (fulletons, flyers, díptics ...), notificació i retirades d’avisos de talls en el subministrament elèctric planificat d’una empresa de distribució elèctrica.

Manipulació del material a repartir (classificació, ensobrat, etiquetatge i empaquetat). Part del repartiment es fa amb vehicles elèctrics (bicicletes i tricicles) amb l’objectiu de ser més sostenibles.

 

Botiga de segona mà: Espai que facilita l’adquisició d’articles a preus assequibles, seguint la filosofia 3R (reutilitzar, reaprofitar, reciclar) i el consum sostenible d’objectes quotidians amb vida útil.

 

Espai de cafeteria BioArtCafè: situada a l’edifici central d’Osonament, que permet la inserció laboral de dues persones contractades per Areté. Al BioArtCafè s’ofereixen aliments adquirits a establiments de proximitat i productors locals, promovent la producció a km 0. També es potencien els procediments d’elaboració artesanals cuidant l’aspecte, el sabor i l’aroma del producte. A més, es promociona la salut oferint aliments frescos i mínimament processats. També és un espai per a exposicions d’artistes vinculats a l’entitat i altres manifestacions artístiques.

La Fundació Areté gestiona des del setembre de 2019 el servei de cafeteria-menjador del Casal Cívic de Torelló a través d’un conveni-prova pilot amb la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fins a desembre de 2020. S’ofereixen esmorzars, dinars i berenars. Els menús es caracteritzen per utilitzar productes frescos, de proximitat i de temporada.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

La gestió dels clients està basada en una atenció personalitzada, de qualitat i de proximitat.

S’està treballant per poder analitzar de forma quantitativa i qualitativa el grau de satisfacció dels clients en relació als nostres productes, serveis, atenció, etc.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

A la Fundació Areté es porta a terme una bona gestió del patrimoni que li permet la seva supervivència i creixement, seguint principis de bon govern i transparència, promovent l’ús de recursos locals, enfortint l’economia local de la comarca d’Osona, respectant l’àmbit social i ambiental i reinvertint la totalitat dels beneficis en el compliment de les finalitats fundacionals.

Els comptes anuals són auditats per una empresa externa que ens permet oferir la màxima transparència de la nostra gestió econòmica i consolidar la solvència financera necessària per seguir prestant serveis de qualitat.

Els comptes anuals són aprovats pel Patronat de la Fundació.

El 2019 l’entitat va realitzar i publicar el Balanç Social al XES (Xarxa d'Economia Solidària).

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Aquest 2020, tot i no estar obligats per la normativa, s’ha elaborat el Pla d’Igualtat 2020-2023, prèvia diagnosis de situació.
Aquest Pla ha estat inscrit en el Registre públic de Plans d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya amb el número PI-REG-448-2020.

Els objectius del Pla d’Igualtat 2020-2023 són els següents:

  1.1. Consolidar la Comissió d’Igualtat.
  1.2. Sensibilitzar i implicar a tots els grups d’interès en el Pla d’Igualtat.
  1.3. Continuar en la cerca de noves millores en les condicions de treball.
  1.4. Introduir mesures d’acció positiva pel foment efectiu del principi d’igualtat.
  1.5. Rebre formació continuada en l’àmbit d’igualtat.
  1.6. Elaborar una Guia de recursos per un llenguatge neutre.
  1.7. Revisar la documentació del sistema de prevenció de riscos laborals des d’una perspectiva de gènere.
  1.8. Realitzar accions de sensibilització sobre l’àmbit de prevenció i actuació enfront l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Es disposa de calendaris personalitzats en funció de les necessitats de cada persona, facilitant la modificació i adaptació dels mateixos al llarg de l’any de totes aquelles persones no subjectes als horaris dels diferents serveis, així un 22% dels professionals gaudeixen d’aquesta mesura.

La majoria dels serveis es realitzen en jornada continuada per tal de poder conciliar la vida personal més fàcilment amb la vida laboral.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Identificació del grups d’interès i es disposa de mitjans de comunicació àgils i eficaços.

Com a canals de comunicació disposem dels següents:

 •  Correu electrònic.
 •  Reunions setmanals per serveis.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

La Fundació Areté, assumeix la prevenció dels riscos laborals com un element clau per una eficient i eficaç gestió de la seva activitat, així com la necessitat que tots els seus integrants prestin el màxim interès i esforç amb l'objectiu d'aconseguir un entorn de treball segur i saludable a través de l’eliminació dels perills i la reducció dels riscos, i amb l’ànim d’orientar l'actuació de tots i cadascun dels professionals, s’elabora i aprova la present Política que es fonamenta en els següents principis i compromisos:

 • Integració. La seguretat i salut de les persones treballadores ha de ser gestionada amb el mateix rigor professional que qualsevol altra de les àrees clau de l'Entitat, i tots els professionals hauran de considerar-la expressament en qualsevol activitat que realitzin o ordenin, i en totes les decisions que adoptin.
 • Igualtat. Es promouran les accions pertinents perquè totes aquelles persones que treballin a la Fundació Areté tinguin el mateix nivell de seguretat i salut laboral, siguin personal propi, col·laboradors o pertanyents a empreses externes, per la qual cosa, s'establiran els procediments de coordinació i control necessaris per tal de garantir-ho.L’avaluació de les condicions de treball es realitzarà amb perspectiva de gènere, garantint un tracte igualitari entre homes i dones.
 • Treballar amb seguretat, adoptant les mesures preventives oportunes, ha de ser inherent a l'activitat que es desenvolupa, i per possibilitar-ho, s'adoptaran les mesures perquè la formació i motivació en seguretat i salut laboral formi part de la capacitació professional de totes les persones treballadores, de manera que es garanteixi que tota persona, tinguin la suficient formació i informació sobre els riscos, mesures preventives i d'emergència aplicables en els seus respectius llocs de treball.
 • Comunicació. Es mantindran mecanismes per possibilitar una comunicació fluïda amb les persones treballadores en matèria de prevenció i fomentar la seva participació en els processos d'avaluació de riscos i en el disseny i aplicació dels programes preventius.
 • Acció permanent i millora continua. Es mantindran sistemes que possibilitin la contínua identificació de perills i avaluació dels riscos laborals com a base per l'establiment de mesures i programes de control apropiats, de manera que es proporcionin i mantinguin contínuament entorns de treball segurs.
9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Potenciem i establim vincles amb les administracions, ens, serveis i entitats per garantir la fortalesa de l’organització en el territori i a nivell de país.

 •  A l’octubre de 2020 s’aprova l’adhesió d’Areté a la xarxa d’entitats d’economia social Amffeina.
 •  Conveni amb La Mancomunitat La Plana i els Ajuntaments de Manlleu i Taradell.

Les deixalleries d’aquestes entitats faciliten objectes a Areté amb l’objectiu que des del CET els netegem i restaurem i els posem a la venda a la botiga de segona mà. Bàsicament són mobiliari, parament de la llar, bicicletes, cotxets i cadiretes per a infants, llibres …

 

 • Acord amb Bon Preu

El grup Bon Preu torna a fer cessió d’un espai al centre comercial Vic-2 on exposem durant l’any diferents productes d’Areté (caixes de fusta, taula de cultiu, galliners...).

 

 •  Acord amb La Soci

Es renova l’acord amb La Soci, l’associació del personal de La Caixa, segons el qual tenen un descompte en la compra dels productes d’Areté.

 

Formem part de:

 • Xarxa d’entitats d’economia social Amffeina.
 • Xarxa de l’Economia Social i Solidària de Manlleu

Alhora s’ha elaborat un Pla de Voluntariat de l’entitat per tal que de forma desinteressada i altruista, una persona que pugui i vulgui compartir el seu temps, la seva dedicació i la seva vàlua personal, col·laborant en la tasca professional d’atenció a les persones, de forma responsable i amb la finalitat d’aportar uns beneficis a la comunitat. Entenem la fundació com un espai comunitari i obert on podem acollir i integrar les tasques dels voluntaris i voluntàries en els nostres serveis.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Producció de productes de fusteria propis, amb un enfocament ecològic: jardineres, taules de cultiu, contenidors per a la recollida d’oli, compostadors, galliners i caixes niu. També es fabrica mobiliari urbà: papereres, taules de pícnic, bancs, casetes, punts d’informació, passarel·les de platja.

El servei de repartiment disposa de bicicletes i tricicles elèctrics, reduint així l’ús dels vehicles i fent ús d’energies verdes.

La compra d’energia de la Fundació és 100% provinent d’energia verda.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Aquest 2020 s’ha inaugurat una Botiga de 2à mà, espai que facilita l’adquisició d’articles a preus assequibles, seguint la filosofia 3R (reutilitzar, reaprofitar, reciclar) i el consum sostenible d’objectes quotidians amb vida útil.

Així doncs el reciclatge està integrat en l’activitat productiva de l’entitat.

Així mateix es disposa d’un pla de gestió de residus, implementat a finals de l’any 2

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

ÀMBIT ECONÒMIC:

 •  Continuar treballant per millorar els indicadors del Balanç Social

ÀMBIT SOCIAL:

 • Implementar accions per potenciar i afavorir un millor clima laboral.
 • Implantació de les mesures del Pla d’Igualtat.

ÀMBIT AMBIENTAL:

En l’àmbit de la lluita per fer front al canvi climàtic

 • Continua amb la compra d’energia 100% verda
 • Elaborar el full de ruta per assolir la neutralitat de carboni

En l’àmbit d’una mobilitat sostenible

 • Elaborar el Pla de desplaçament d’empresa (PDE)
 • Disposar d’una flota de vehicles elèctrics
 • Orientar la línia de treball de repartiment cap a la distribució urbana de mercaderies amb flota de vehicles elèctrics (vehicles elèctrics i tricicles i bicicletes elèctriques de càrrega)

En l’àmbit dels residus

 • Continuar implantant el Pla de gestió de residus i les bones pràctiques ambientals.
 • Reorientar la línia de negoci de botiga de segona mà cap a la consolidació d’un Centre de reutilització d’Osona que treballi la recollida domiciliària de mobiliari i altres residus voluminosos, els treballs de reutilització i preparació per a la reutilització i posteriorment la seva comercialització amb botigues de segona mà i venda online.