CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2019-090345

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. El CSC, referència al sector, exerceix la representació i defensa del prop d'un centenar d'associats i 43.000 professionals que en formen part, als quals presta un marc de protecció, de reforçament i desenvolupament de les seves funcions en relació als serveis socials i de salut. Amb una clara vocació pública, el CSC presta serveis d'alt valor afegit als seus associats i col·labora en la definició del model, adaptant-se a les noves situacions dels centres sanitaris i d'atenció social i del món municipal. Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de lucre.

 

Adreça Avinguda del Tibidabo 21, 08022 Barcelona
Any de constitució 1983
Número de treballador@s 64
Persona de Contacte Marta Moles
Càrrec a la empresa Responsable RS - CSC
Telèfon de contacte 93 253 18 20
Pàgina web http://www.consorci.org

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Al Consorci de Salut i Social de Catalunya estem treballant amb la voluntat d'avançar en la implantació de criteris de Responsabilitat Social a la nostra institució, en el marc de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

El compromís del Consorci de Salut i Social de Catalunya amb la Responsabilitat Social i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible va més enllà del compliment de les lleis i la normativa, i així queda reflectit a la missió, visió i valors de l'entitat. La nostra voluntat és que aquest compromís sigui transversal, que impregni tota la organització i sigui present en totes les àrees, per això hem incorporat la Responsabilitat Social com a objectiu al Pla Estratègic 2019-2022 del CSC. 

Centrats en la prestació de serveis a les persones, als associats i al territori, i amb el conjunt de valors que identifiquen el CSC com a inspiració i guia -excel·lència, creativitat cooperativa, compromís social i confiança- estem actualitzant el Codi de Bon Govern de l'entitat en el marc de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per deixar constància del nostre compromís amb la societat i de la nostra voluntat de transparència.

Lligat amb els nostres compromisos amb l'ètica i el compliment normatiu, el CSC va elaborar un Codi Ètic l'any 2010. Ha arribat el moment d'adaptar-lo, considerant els canvis jurídics produïts amb noves lleis, reglaments i normatives, així com els nous codis i procediments elaborats, tant per les autoritats, el propi CSC i altres entitats amb les que treballem.

L'objectiu del nou Codi Ètic és oferir un conjunt de principis d'actuació per a totes les persones que integren la nostra institució, per tal que totes elles actuïn de forma coherent amb el compromís del CSC amb el comportament ètic i el compromís social.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

El Consorci de Salut i Social de Catalunya compta amb una central de compres, el “Servei Agregat de Contractacions Administratives “ (SACAC) que té per finalitat oferir seguretat jurídica als centres associats, garantint l'estricta aplicació de la normativa de contractació del sector públic en qualsevol tipus de contractació.

Actua com a central de contractació del sector sanitari concertat, convocant procediments de contractació centralitzats amb destinació als centres que s'adhereixin a cada convocatòria, amb la finalitat d'assolir les màximes economies d'escala possibles. També presta als centres associats els serveis que requereixin en la tramitació administrativa dels seus propis expedients de contractació, inclòs l'assessorament jurídic.

Des del SACAC hem treballat en col·laboració amb els nostres associats, en un estudi sobre Contractació Pública Socialment Responsable, que tracta sobre la inclusió de manera transversal de clàusules socials i ambientals a totes les licitacions d’entitats proveïdores de salut al territori. 

Per altra banda, estem treballant per seguir avançant en la integració de criteris socials i ambientals en la selecció i avaluació de les empreses proveïdores amb les que ens relacionem, intentant sempre que sigui possible, prioritzar la col·laboració amb empreses d’economia social.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Els nostres associats i el món local són la nostra raó de ser i els serveis que els oferim i prestem el centre de la nostra activitat. Comptem ja amb una àmplia cartera de serveis però que s’ha d’anar adaptant a les necessitats dels associats, que canvien amb l’entorn i el context. A partir de l’anticipació i detecció de les necessitats dels nostres associats, volem desenvolupar més i millors serveis, amb l’objectiu clau de que els associats es centrin en prestar serveis a les persones i no es preocupin de serveis de suport, que poden confiar mancomunadament a la seva associació, sempre amb garanties d’alta especialització i agilitat.

Per tal de vetllar per la qualitat dels nostres serveis, tenim implantada la norma UNE EN ISO 9001 en les següents àrees:

  • L’Àrea Associativa (AA) és una de les principals àrees del CSC a través del qual aquest dona servei als seus associats, conjuntament amb l’Àrea de Farmàcia i del Medicament (AFM) i la Patronal CAPSS (CAPSS).
  • El Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci (SACAC) té la finalitat de facilitar als centres sanitaris l’aplicació de totes les activitats del procediment de contractació de subministraments, serveis, obres i altres tipus de contractes regulats per la normativa vigent en material de contractació pública.

A fi de poder analitzar el grau de satisfacció dels nostres associats, realitzem de forma periòdica enquestes de valoració a tots els membres que formen part de les comissions del CSC (Àrea Associativa, Àrea de Farmàcia i del Medicament i CAPSS). També s’adrecen qüestionaris als centres associats que utilitzen els serveis del SACAC.

Per altra banda, realitzem auditories internes i externes, de les que valorem especialment la importància de la informació que ens donen els mateixos auditors (interns i externs), persones alienes als nostres serveis i amb una visió objectiva, que ens aporta una perspectiva diferent i molt valuosa en el que cal fer per millorar dia a dia, el que ens permet avançar de manera ordenada i constant en el sistema de gestió de la qualitat.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

El Consorci de Salut i Social de Catalunya, a través del seu Portal de la Transparència, fa públics els comptes i els pressupostos anuals de totes les entitats que en formen part.

També es publiquen les retribucions i declaracions dels alts càrrecs i la informació relativa als bens immobles de la institució.

A través de la nostra pàgina web, també es pot accedir a tota la informació relativa a contractes i convenis  que signa la institució.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Volem facilitar nous instruments al sector que reforcin el compromís social i que la nostra actuació impacti especialment en els col·lectius vulnerables, potenciant la seva incorporació al món laboral del CSC i de les institucions associades. Treballem per millorar el model de gestió de persones també a la nostra institució.

Creiem en la inclusió laboral dels col·lectius vulnerables, per això valorem en totes les nostres ofertes de treball la certificació de persona amb discapacitat. En aquesta línia, també comptem amb convenis de col·laboració amb entitats que treballem amb projectes d’inclusió.

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes  té per objecte establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Aquesta llei ha estat modificada pel Reial Decret Llei 6/2019 d'1 de març on es regula l'exigència de redacció dels plans d'igualtat a les empreses.

Des del CSC volem anar més enllà del que la llei ens demana, per aquest motiu estem treballant en l'elaboració de Plans d'Igualtat a totes les entitats que formen part de la nostra organització, tot i que no estiguin obligades per la normativa corresponent.

El nostre objectiu és dotar-nos d'un instrument que ens permeti avançar en el foment de la igualtat i en la integració de la perspectiva de gènere com a aspecte transversal a totes les actuacions i polítiques del CSC.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

En el Pla Estratègic 2019-2022 del CSC, es fa especial èmfasi en la necessitat d’un nou model de gestió de persones que permeti millorar el nostre funcionament com a institució i que faci que el CSC sigui un lloc de referència on treballar, on les persones puguin donar el millor d’elles mateixes i desenvolupar-se personalment i professionalment .

Dins d’aquesta línia estratègica que és el “Nou Model de Gestió de Persones”, un dels punts a treballar és la cerca de possibles models de conciliació de la vida laboral i personal.

A partir de la participació dels professionals de la seu central del CSC, es va detectar la necessitat de la creació d'un grup de treball sobre conciliació de la vida professional, personal i laboral. L’objectiu d’aquest grup és que a través d’un procés participatiu, es proposin mesures que facilitin la conciliació i es puguin implantar a l’organització.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

L’espai més important de participació de l’associat són les comissions i grups de treball del CSC. Aquestes comissions i grups de treball estan participades pels diferents comandaments de les entitats associades al CSC, i representen un dels principals espais on des del CSC podem detectar necessitats i inquietuds dels nostres associats. Totes les comissions compten amb objectius anuals, que es defineixen i es consensuen amb els membres de la Comissió.

D’altra banda, de forma puntual fem enquestes de priorització per tal de centrar la nostra actuació. En aquest sentit, l’any 2018 vam fer una enquesta a la Comissió de Serveis Generals on es va detectar la necessitat de disposar d’un quadre de comandament de serveis generals homogeni per a les entitats participants en la Comissió. Doncs bé, la nostra actuació aquests dos anys s’ha centrat a treballar en aquesta línia i s’espera que a finals d’any ja disposem d’un quadre de comandament únic.

Les enquestes de satisfacció que s’envien de forma periòdica és una altra manera de captar les motivacions dels associats. Tots els comentaris i suggeriments que ens fan arribar els nostres associats són valorats per l’àrea responsable i es realitzen accions concretes, si s’escau.

De forma regular es fan visites als associats que també serveixen per captar des de la proximitat, les preocupacions de les entitats i detectar espais on el CSC els pot ajudar.

També disposem d’altres canals com bústies de correu, pàgina web, butlletí CSC, que formen part de l’estratègia del CSC d’escolta i participació dels nostres associats.

Pel que fa a la participació dels professionals del CSC, per una banda es realitza l’enquesta OPINA sobre el compromís dels professionals al sector sanitari.

També s’ha comptat amb la participació activa del treballadors i treballadores del CSC  en l'elaboració del Pla Estratègic CSC 2019-2022 a través de diferents grups de treball. Fruit d’aquesta col·laboració, es va detectar la necessitat de la creació d'un grup sobre conciliació de la vida professional, personal i laboral que ja està en marxa i farà una sèrie de propostes en aquest àmbit.

Els professionals del CSC tenen a la seva disposició una bústia anònima on poden deixar comentaris i/o suggeriments tant al president de l'entitat com al director general.

Al CSC, sempre que és possible, es porten a terme processos de participació i consulta als professionals de l'organització per a les mesures i temes que els poden afectar directament en el seu dia a dia.

Per altra banda, des del SACAC, i a través del Perfil del Contractant, que es troba a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya, el CSC es relaciona amb possibles proveïdors de forma transparent i continuada, oferint informació respecte a l’estat de cadascuna de els licitacions que es tramiten.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

En l’àmbit laboral pensem que és important instruir als professionals en totes les mesures preventives que representin una millora en la prevenció de riscos laborals, i per aquest motiu al CSC fem formacions periòdiques en diversos àmbits.

Considerem indispensable formar com a Equips d’Intervenció en l’ús dels medis d’extinció i donar a conèixer el comportament del foc, la propagació d’un incendi en un interior, l’evacuació d’un centre i els aspectes preventius. És per aquest motiu que realitzem accions formatives i simulacres periòdics en "Equips de Primera Intervenció"

També es realitzen formacions sobre Pantalles de Visualització de Dades (PVD) i Risc osteo-muscular, i  formació de Prevenció de Riscos Laborals (PRL). Pel que fa a les pantalles de visualització de dades, estem en procés de renovació de totes les terminals antigues i les estem substituint per noves pantalles de 23”.

A tots els professionals que hi estiguin interessats, se’ls ofereix la possibilitat de passar una revisió mèdica cada any de forma voluntària.

També treballem per a  la promoció d’hàbits saludables: hem eliminat begudes i aliments processats, hem incorporat snacks saludables a reunions i als espais per als professionals de l'entitat, disposem de càterings saludables a totes les nostres jornades públiques amb associats i assistents, i hem realitzat la campanya interna Cada esglaó compta, tria les escales! per sensibilitzar sobre la millora de la salut i benestar que suposa deixar l'ascensor i aprofitar la jornada laboral per fer salut.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

El compromís social de les institucions és essencial per abordar els reptes actuals i de futur de la societat, des del CSC volem establir vies de col·laboració amb la comunitat per participar de forma activa en la millora de la qualitat de vida de les persones, especialment en la dels col·lectius més vulnerables.

El CSC és soci fundador des de l'any 2010 d’Obertament,  l'Associació Catalana per la lluita contra l'estigma i la discriminació que pateixen les persones a causa d'algun problema de salut mental.

El CSC col·labora amb Amics de la Gent Gran en la lluita contra la soledat a través de la difusió de campanyes solidàries que permetin ajudar a la tasca d'aquesta entitat dirigida a les persones grans que viuen soles.

El CSC va formar part del grup d'entitats impulsores de la Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS), que va néixer l'any 2012. La finalitat de la SCMS és promoure la mediació en l'àmbit de la salut com a instrument adequat per a prevenir i resoldre conflictes.

El CSC i l'Institut per la Pau i el Desenvolupament de l'Organització de Nacions Unides tenen un conveni de col·laboració que busca desenvolupar conjuntament espais de reflexió i sinergies que millorin la salut i el benestar de la població. Fruit d'aquest conveni es celebra anualment el Fòrum de Salut i Benestar Social que posa el focus en l'objectiu 3 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El CSC i els Mossos d'Esquadra tenen un projecte conjunt que busca conscienciar a la població de la importància de prendre mesures de precaució i hàbits d'autoprotecció davant diferents situacions de la vida quotidiana per evitar ser víctima d'algun delicte, patir accidents domèstics i promoure hàbits saludables per gaudir del millor estat de salut possible. Aquesta campanya itinerant del CSC i els Mossos d'Esquadra suposa una col·laboració pionera entre els àmbits de Salut i el de Seguretat per a la millora de la vida de les persones d'edat avançada.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Des del CSC fomentem la gestió responsable dels recursos i dels residus, amb respecte pel medi ambient i amb voluntat de ser una organització compromesa amb el planeta. Volem incrementar les accions de sensibilització als nostres professionals, tant en l’àmbit ambiental, com en la mobilitat sostenible i  la selecció d’empreses proveïdores.

En el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), concretament l'ODS 12 sobre consum i producció sostenible, el CSC ha portat a terme la campanya Abans d'imprimir recorda: És realment necessari?, per sensibilitzar i disminuir el consum de paper. Durant la campanya, el consum de paper que s'ha imprès s'ha reduït un 22,5% en comparació amb el mateix període de l'any anterior.

A la seu central del CSC s'utilitza paper reciclat Blue Angel i s'ha realitzat un procés de reducció del material entregat a les reunions en format paper.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Al CSC som responsables amb el consum de plàstic, per això ja vam eliminar les ampolles de plàstic tant per als professionals com per a les reunions i esdeveniments. Ara ens trobem en un procés per avançar en la reducció de l’ús d’altres productes de plàstic, amb l’objectiu d’eliminar en breu els d’un sol ús, substituint-los per materials compostables o reutilitzables.

Hem  portat a terme diferents campanyes de comunicació interna per a sensibilitzar als professionals de la seu central del consum responsable del material, la segregació de residus i d'hàbits saludables. També comptem amb diferents contenidors per tal de segregar els residus de forma sostenible.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

En el marc del compromís amb la Gestió Ètica i la Responsabilitat Social de la nostra institució, estem treballant en la implementació d’un Sistema de Gestió Ètica en base a la norma SGE21.

També estem preparant la documentació necessària per complimentar els requisits per adherir-nos en breu al Pacte Mundial de les Nacions Unides.

En l’elaboració de la Memòria d’activitat del CSC de l’any 2019, inclourem la informació corresponent a la integració de la responsabilitat social de forma transversal a l’organització, i donarem també compliment al nostre compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.