Fiatc Residències responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2019-040343

FIATC Residències conforma un grup que ofereix serveis (residència, centre de dia i apartaments) per a persones majors. En FIATC Residències creem entorns de confiança i benestar per a acompanyar en la vellesa, com una etapa més del projecte de vida de les persones. Des del respecte i l'estima a les singularitats de les grans persones, promovem la seva autonomia i qualitat de vida, potenciant comunitats amb un fort sentiment de pertinença, basat en el vincle familiar. Reconeixem, valorem i enaltim les persones grans i els professionals que les acompanyen. FIATC Residències, és la llar de les grans persones.

 

Adreça c/ Caravel·la la nina 12 08017 Barcelona
Any de constitució 2006
Número de treballador@s 250
Persona de Contacte Diana Bartolomé
Càrrec a la empresa Direcció de Capital Humà
Telèfon de contacte 93 602 28 32
Pàgina web https://www.fiatcresidencias.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

A FIATC Residències treballem per adaptar de forma visual i creativa els documents formals per tal de garantir la transparència en la informació que facilitem. Aquest projecte s’ha iniciat amb l‘obertura del Campus de Formació Online com a canal d'accés dels professionals en aquesta documentació. A més a més, estem treballant per adaptar el Manual de Benvinguda als nous professionals dins del projecte “On Boarding”.

En el mateix sentit, a FIATC Residències hem creat el Comitè d’Ètica, un espai de reflexió per tal de promoure la cultura ètica i garantir una millor qualitat assistencial. Per aconseguir-ho utilitzem una metodologia pròpia que formula orientacions i protocols d’actuació comuns en situacions clíniques, sanitàries i socials habituals que plantegen problemes ètics.

També disposem d’un Comitè d’Innovació intern per fomentar la realització d‘activitats i accions dins les ciències de la salut, envelliment i atenció sociosanitària a través de pràctiques d’intervenció innovadores.

Per últim, orientem les nostres col·laboracions, selecció d’oportunitats i recursos cap a economies i organitzacions que es trobin alineats amb els nostres valors socialment responsables.

 

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

En la selecció i contractació d’empreses proveïdores tenim en compte 2 grans eixos:

 • En primer lloc, es té en compte un criteri d’eficiència econòmica tradicional.
 • En segon lloc, es té en compte un criteri d’impacte econòmic, social i ambiental positiu a la comunitat local.

A més, ens agradaria destacar l’alta contractació de persones professionals en l’atenció directa i indirecta cap les persones usuàries de les residències, un fet que aporta al valor de la proximitat un element clau per tal de garantir que la nostra sigui una plantilla amb un tracte el màxim proper possible cap les persones usuàries.

 

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Treballem de manera protocol·litzada i documentada les entrades, l’estància i la sortida de les persones usuàries, residents i familiars de les residències.

Disposem d’un sistema integrat de qualitat en el qual hi consten els diferents processos, protocols, formularis i qüestionaris d’avaluació, i situa a la persona usuària al centre de les nostres intervencions.

Col·laborem amb l’empresa Euquality, que ens acompanyen en la protocol·lització, el recull de dades qualitatives i els serveis d’auditories internes.

Realitzem enquestes de satisfacció tan a les persones usuàries, familiars i als professionals per garantir una atenció de qualitat, la millora continua dels nostres serveis, identificar punts clau on intervenir i innovar.

A més, realitzem estudis de clima laboral a través d’una consultora externa, per tal de conèixer el nivell de satisfacció dels professionals que treballen a FIATC Residències, i juntament amb les entrevistes de desenvolupament, ens permet valorar i destacar els punts forts i oportunitats de millora  que tenim en aquest àmbit, d’una manera col·laborativa amb tots els professionals, amb la finalitat de crear un entorn laboral afable que repercuteixi de manera positiva al servei que dispensem a les persones usuàries.

 

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Per FIATC Residències la gestió econòmica transparent i no fraudulenta és un tema molt important.

En aquest sentit duem a terme les següents accions:

 • Trimestralment comuniquem les dades econòmiques mitjançant els informes de comptes de resultats als principals grups d’interès.
 • Anualment presentem els comptes auditats de l’activitat de l’empresa i del grup a tots els nostres interlocutors.
 • Tenim constituït un Consell d’Administració a qui es rendeix comptes de la gestió de l’organització.
 • Disposem d’un equip legal que vetlla per l’acompliment legal i jurídic de tota l’organització.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

En FIATC Residències utilitzem uns criteris de selecció de personal, amb la finalitat de garantir la paritat del nostre equip de professionals.

A més, oferim places de pràctiques a tots els perfils professionals.

Col·laborem amb les següents entitats socials que promouen la inserció laboral de persones de col·lectius en risc d'exclusió social: Comunitat Activa de Sants, EMFO i la Fundació Catalana Síndrome de Down.


 

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

La conciliació de la vida personal i familiar és un aspecte important de la gestió responsable dels recursos humans, i a FIATC Residències fomentem la conciliació amb les següents accions:

 • Promovem la flexibilitat horària per assumptes familiars posant a disposició dels professionals canvis de torns o la bossa d’hores.
 • Adaptem els horaris i jornades per l‘atenció de familiars amb reduccions de jornada o excedències.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Comptem amb reunions internes entre els nostres professionals, a les quals convidem als familiars de les persones usuàries, per tal de conèixer els objectius marcats, realitzant-los de mutu acord entre les persones usuàries, els familiars i el criteri dels nostres professionals.

Incentivem el treball amb comissions de professionals per aquells temes d’interès com menjador i/o qualitat i atenció assistencial.

Realitzem enquestes de clima, satisfacció i desenvolupament professional de forma periòdica entre els nostres professionals.

Hem creat un espai de seguiment dels proveïdors i serveis externs als nostres centres, que els formen persones de l’equip de professionals, persones de l’equip directiu i representants dels proveïdors.

 

 

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

El projecte Espai Salut pretén oferir als professionals tots els serveis relacionats amb la vida saludable:

 • Entrevistes personalitzades amb una empresa externa de fisioteràpia.
 • Sessions formatives personalitzades amb una nutricionista de Clínica Diagonal.
 • Descomptes i beneficis en assegurances mèdiques i productes de primera necessitat.

A més, Realitzem formació en prevenció de riscos laborals i activitats preventives, campanyes de sensibilització i campanyes de vacunació.

També hem constituït una comissió per vetllar per la igualtat de tracte i prevenir l’assetjament laboral als nostres professionals.

Per últim, dotem d’espais de reflexió als comitès d’innovació i d’ètica on participen professionals interdisciplinaris i interdepartamentals.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Col·laborem amb entitats socials que promouen la inserció laboral de persones de col·lectius en risc d’exclusió social: Comunitat Activa de Sants, EMFO, Fundació Catalana Síndrome de Down.

Pel que fa a les accions socials com a organització col·laborem amb la Marató de TV3 i altres campanyes socials com el banc d’aliments.

A més, estem presents a les xarxes associatives del territori amb presència de la gent gran (ateneus, associacions de barri, col·lectius d’esplai gent gran i organismes municipals).

De la mateixa forma, participem i aportem recursos a diferents organitzacions que comparteixen la nostra filosofia i promouen la qualitat de vida de les persones majors. Per exemple, en 2020 col·laborem en la Nit de l’Alzheimer “Salvem les distàncies” amb l'objectiu de recaptar fons per a un projecte de teleassistència per a persones amb Alzheimer.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Les estratègies a FIATC Residencies de caire ambiental i per la lluita contra el canvi climàtic passen per la implantació de fonts d’energia renovable per autoconsum. Com ara l’energia fotovoltaica (Masies de Mollet) i la solar tèrmica per la generació d’ACS (Masies de Mollet, Cugat Natura i Blau Almeda).

També estem duent a terme estudis per implantar millores en la gestió responsable de l’aigua, sobretot en els àmbits de les instal·lacions d’higiene personal, com als serveis de bugaderia.

S’ha realitzat una auditoria energètica del centre residencial Blau Almeda per tal d'avaluar l’escenari actual i proposar mesures per millorar l’eficiència energètica.

Hem externalitzat el servei de bugaderia, i en el procés de selecció de les empreses que ofereixen aquest servei, hem apostat per empreses que respectin i millorin la qualitat ambiental en la seva gestió i producció. També en seguit el mateix criteri pel que fa al material de roba assistencial dels nostres professionals.

També hem iniciat una campanya interna de conscienciació ambiental, concretament per a la reducció de la generació de residus dels nostres professionals.

A més de procurar reduir la nostra petjada mediambiental en els edificis actuals, les noves residències (dues a Barcelona, dues a la Comunitat Valenciana i una a Mollet del Vallès) tindran Certificat Passivhaus.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

FIATC Residències, mitjançant la formació contínua, transmet uns valors de conscienciació i bones pràctiques ambientals, per tal de garantir una correcta selecció i segregació dels residus que permeti un reciclatge òptim. La gestió dels residus es dur a terme per empreses col·laboradores especialitzades en la seva gestió.

De manera interna, fomentem la reducció i selecció dels residus que genera la nostra activitat, així com la reutilització d’aquells elements que en sigui possible, tant a la residència on es genera el residu com entre diferents centres. Per altra banda, aquells elements ociosos es posen a disposició d’entitats i organismes col·laboradors per a fer-ne una sortida alternativa.

Així mateix, el material assistencial de les residències, tals com cadires, llits, caminadors, entre altres estris, entren en un circuit de manteniment i reposició de peces per allargar la seva vida útil i repercutir en la reducció de costos.

 

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.
 1. Ens marquem com objectiu de l’Espai de Reflexió Ètica, l’elaboració d’un codi ètic de l’organització a través d’un procés participatiu entre els nostres professionals.
 2. Adaptar els nostres protocols interns en format accessible, visual i atractiu per tal de garantir la transparència.
 3. Elaborar un document formal d’estudi d’implementació d’un sistema de gestió mediambiental que reculli les accions que duem a terme, com ara: el càlcul de la petjada de carboni, reciclatge, allargament de la vida útil dels productes, promoció de l’economia circular, foment de la mobilitat sostenible amb el tiquet transport, entre altres.
 4. Elaborar un document formal amb els criteris socials i ambientals de selecció d’empreses proveïdores.
 5. Fer difusió als nostres usuaris i col·lectivitats de les mesures de RS portades a terme.