MUTUA DE PROPIETARIOS responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2019-020339

Assegurances

 

Adreça C/Londres 29, 08029 Barcelona
Any de constitució 1835
Número de treballador@s 163
Persona de Contacte Susanna Llaona
Càrrec a la empresa Secretària de Direcció i Responsable de Comunicació Interna
Telèfon de contacte 932164015
Pàgina web http://www.mutuadepropietarios.es

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Mútua de Propietaris fou creada l’any 1835 per un grup de propietaris, amb el suport de la Societat Econòmica d'Amics del País, la Real Junta de Comerç i l'Ajuntament de la ciutat, per contribuir a preveure, disminuir i tallar els progressos dels incendis.
Des del seus inicis, en la filosofia de Mútua de Propietaris ha està present la voluntat de servei a la societat, fet que s'ha mantingut inalterable i ha demostrat al llarg dels seus 183 anys d'història.
Gràcies a la tecnologia, les característiques dels edificis han evolucionat, igual que les necessitats i expectatives dels nostres mutualistes i actualment el nostre repte consisteix, no només en adaptar-
nos a la nova realitat, sinó en anar un pas per davant desenvolupant productes i serveis que garanteixin el bon estat dels seus immobles.
A banda d’això, i tenint molt present el nostre tarannà mutualista, hem anat una mica més enllà del que ens és obligat per llei i per aquest motiu dins el nostre Codi de Bon Govern ens comprometem a prendre les mesures oportunes per poder aplicar criteris mediambientals en els processos de planificació i presa de decisions sobre qüestions que puguin exercir impactes mediambientals, com per exemple el procés de valoració d'inversions, la selecció de proveïdors o la gestió d'immobles.
Tanmateix el nostre Consell d'Administració vetlla per la complimentació de la legislació mediambiental que és aplicable a l'activitat de la Mútua, així com altres compromisos adquirits de forma voluntària, i per l'adopció de mesures per a la millora contínua del seu comportament en aquest àmbit a través del desenvolupament d'un Sistema de Gestió Mediambiental.
D’altra banda disposem dels mitjans necessaris per assegurar que aquesta política mediambiental sigui coneguda per tots els empleats de la Mútua i estigui a la disposició del públic, i informar periòdicament dels progressos assolits en la seva gestió mediambiental mitjançant la publicació de la Memòria de Responsabilitat Social Corporativa.
Disposem d’un Codi Ètic i de Conducta que obliga a tot l’equip del Grup Mútua de Propietaris a actuar en tot moment atenent als nostres valors d'Ètica, Respecte, Compromís, Transparència i Actitud Positiva.
Des de la ÈTICA actuem:
- Ajustant en tot moment la nostra actuació als principis de lleialtat i bona fe.
- Donant prioritat als interessos del Grup Mútua de Propietaris enfront d'interessos personals o de tercers.
- Reflectint de forma integra, precisa i veraç la informació de la que fem ús sota el nostre àmbit de responsabilitat.
- No fent ús indegut ni divulgació d'informació privilegiada i complint les normes reguladores de les activitats del Grup Mútua de Propietaris relatives al nostre àmbit de responsabilitat.
- Treballant amb empreses solvents que compleixen els requisits laborals exigits per la llei.
Des del RESPECTE tenim com a compromís:
- Facilitar un ambient de treball estimulant, lliure de qualsevol classe de discriminació o assetjament.
- Promoure la diversitat i integració entre els membres de l’equip.
- Promoure un ambient cordial i solidari, en el qual els valors del Grup Mútua de Propietaris estiguin sempre presents.
- Evitar qualsevol conducta que pugui danyar la dignitat de l'altre/a, oposant-nos a qualsevol classe d'assetjament, fustigació i setge mitjançant l’aplicació del nostre Protocol d'Assetjament.
- Prendre les decisions relacionades amb els empleats, incloent contractació, capacitació, avaluació, promocions, mobilitats funcionals o organitzatives, en base exclusivament al seu mèrit individual i acompliment professional, sense estar influenciades per la raça, ètnia, religió o creença, orientació sexual, estat civil o opinió política de l'empleat/a.
- Reconèixer la llibertat d'associació i els convenis col·lectius vigents per als membres de l’equip.
- Establir relacions amb proveïdors sobre la base que són col·laboradors del Grup Mútua de Propietaris, i per tant amb un tractament d'igual a igual i sempre dins del marc legal.
Des del COMPROMÍS en:
- La formació.
- La eficiència.
- La prevenció de riscos laborals.
- El compromís amb el Medi Ambient mitjançant accions com el foment del reciclatge, la participació en la campanya LA HORA DEL PLANETA o apadrinant arbres, entre d’altres.
- El compromís amb la societat mitjançant pràctiques responsables, que contribueixen a la sostenibilitat de la pròpia organització, però que a més afavoreixen al desenvolupament de les comunitats en les quals estem presents.
Des de la TRANSPARÈNCIA en:
- La cooperació de manera personal i activa amb altres àrees, unitats i departaments, així com amb els seus col·laboradors o altres empleats/des.
- La Informació sobre la marxa de les activitats.
- La Informació al mutualista vetllant en tot moment per la transparència en l'actuació professional i empresarial del Grup Mútua de Propietaris enfront dels seus mutualistes.
Des de l’ACTITUD POSITIVA actuant en:
- Innovació promovent la millora contínua per aconseguir la màxima qualitat des de criteris de rendibilitat.
- L’orientació al Client basant-nos en l'eficàcia, professionalitat, mentalitat de servei i col·laboració per tal d’assolir la màxima satisfacció dels nostres clients, aportant-los solucions competitives i de qualitat. Tot això amb un tracte amable, cortès i amb actitud de servei.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Està definida una política de proveïdors que estableix com a criteris fonamentals:
a) Transparència en el procés de compra i imparcialitat en la presa de decisions:
Es pondera de forma objectiva els diversos atributs de l'oferta a l'hora de determinar el proveïdor que servirà el servei / producte a adquirir. En aquest sentit, es tenen en compte aspectes com ara la qualitat, el preu, els terminis de lliurament, la comunicació, les garanties de productes i el nivell de servei, la cobertura de l'empresa ofertant, la seva integritat i la seva solvència financera i social, de la mateixa manera que la seva capacitat tècnica i productiva.
b) Verificació que els proveïdors tenen capacitat per complir les especificacions necessàries i oferir continuïtat en el serveis pactat.
En la compra de productes o de contractació de serveis, d'import superior a 18.000 €, o que el seu correcte subministrament sigui de gran importància per a l'activitat de Mútua, el responsable de la compra o contractació, ha de sol·licitar una anàlisi de solvència de l'empresa proveïdora al director d'Administració & Finances, per verificar la seva capacitat de complir amb els compromisos necessaris.
Tanmateix, com a mínim, els proveïdors han de complir els requisits legals aplicables a la seva indústria com ara: registres, impostos, certificacions, permisos i pagaments tributaris. A aquests efectes, l'alta de nous proveïdors requereix aportar certificats d'aquestes al corrent de pagament en les seves obligacions amb l'AEAT i amb la Seguretat Social.
Altres criteris aplicats en la gestió de proveïdors són els següents:
1) Les compres i prestació de serveis contractades amb Empresa del Grup, d'acord amb el que preveu la legislació vigent, es realitzaran pel seu valor de mercat. S'entén per valor de mercat aquell que s'hauria acordat per persones o entitats independents en condicions que respectin el principi de lliure competència.
2) La contractació de proveïdors de serveis que corresponguin o afectin a funcions o activitats crítiques o essencials han de complir el que preveu la Política específica d'externalització de serveis. 3) La contractació de proveïdors requereix el compliment per part dels mateixos de les obligacions previstes en la legislació prevista de protecció de dades personals.
4) La contractació de proveïdors requereix l'acceptació del Codi Ètic i de Conducta.
5) L'establiment de relacions amb proveïdors s'ha de realitzar sobre la base que són col·laboradors pel que el tractament ha de ser d'igual a igual i sempre dins del marc legal. Està prohibit oferir, donar, sol·licitar o rebre qualsevol tipus de cobrament o pagament fora de contracte. Tanmateix, cap empleat pot utilitzar la seva posició per obtenir avantatges personals. L'elecció dels proveïdors ha d'estar basada exclusivament en els principis de competència lleial i en la qualitat dels productes i serveis ofertats.
D’altra banda donat que els nostres productes són serveis no tenim producció que es pugui realitzar de manera local ni amb criteris de proximitat.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Disposem d’un protocol de comunicació amb els clients i un Manual d’Atenció Telefònica. D’altra banda tenim diversos processos implantats per a la gestió de qualitat i l’anàlisi del grau de satisfacció dels nostres clients que es tradueix en un registre de les queixes i reclamacions dels nostres clients en les que s’inclouen tant les queixes rebudes al Servei d’Atenció al Client, com les reclamacions adreçades al Defensor de Client a banda d’incloure les que arriben per altres canals; enquestes de satisfacció de la gestió telefònica al finalitzar una trucada; enquestes continues al tancament dels sinistres amb indemnització i enquestes continues al tancament dels sinistres amb intervenció d'Assistència (reparats).

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Mútua de Propietaris assegura una gestió econòmica transparent i no fraudulenta a través dels següents mitjans:

1) Codi ètic intern:

El codi ètic regula entre d'altres aspectes els següents:

a) Regals, Invitacions, Pagaments

Tot el personal té el compromís de no acceptar o oferir pagaments indeguts, regals, invitacions a espectacles o altres beneficis. Queda terminantment prohibit prometre, donar o rebre regals en efectiu o mètodes de pagament equivalents, o qualsevol classe de valors negociables. Els regals, invitacions a espectacles o un altre benefici podran ser oferts o acceptats d'acord amb l'activitat empresarial i només si són considerats com a pràctica comuna i apropiada donades les circumstàncies (és a dir quan siguin raonables) i no podran passar de 100 €.

S'ha de comunicar a Direcció General i a Persones & Talent qualsevol regal, invitació o un altre benèfici l'import estimat del qual sigui superior a aquest import, essent decisió de Direcció General i Persones & Talent validar l'acceptació.

b) Actuació de membres del Consell d'Administració, Administradors i Directius del Grup Mútua de Propietaris Els / les consellers/es, administradors/es i directius/ves del Grup Mútua de Propietaris tindran les següents limitacions:

- No podran exercir, directament oa través de persones físiques o jurídiques interposades, càrrecs, funcions o representació en empreses competidores, empreses proveïdores de béns i serveis del Grup en què puguin tenir algun interès o relació directa amb Mútua de Propietaris o les seves societats filials, o en societats que tinguin una forma de domini o control en empreses de la competència.

 - Hauran de consultar prèviament a Mútua de Propietaris l'acceptació de qualsevol càrrec, designació o nomenament aliens a l'entitat, que puguin condicionar la seva independència i dedicació professional al Grup Mútua de Propietaris.

Per garantir l'aplicació del Codi Ètic i de Conducta, així com la supervisió i el control del seu compliment existeix un "Comitè d'Ètica" al qual pot dirigir-se qualsevol empleat/da que detecti pràctiques o conductes que consideri constitutives d'un potencial incompliment del codi de conducta i ètic i pot denunciar de manera anònima. Per a aquesta fi hi ha una bústia específica cumplimientolegal@grupomdp.es.

2) Auditoria externa

Els Comptes Anuals de Mútua de Propietaris individuals i consolidats es sotmeten a auditoria externa.

 3) Auditoria interna

Es disposa d'una funció d'auditoria interna que desenvolupa les seves funcions de forma contínua realitzant auditories i emetent informes amb caràcter quadrimestral.

4) Comissió d'Auditoria i Control Intern

Tant els auditors externs com auditoria interna reporten a la Comissió Delegada d'Auditoria i Control intern. Aquesta Comissió té delegades pel Consell d'Administració les facultats relatives a supervisió i control de l'activitat del Grup Mútua de Propietaris juntament amb el Sistema de Control Intern, així com de la supervisió i control de la veracitat, objectivitat i transparència de la comptabilitat, de la informació econòmica i financera del Grup Mútua de Propietaris. Tanmateix la Comissió Delegada d'Auditoria i Control Intern constitueix un organisme independent de la Direcció, destinat a recollir les opinions i / o inquietuds dels auditors.

5) Altres Funcions i Comissions

EL sistema de Govern Corporatiu de Mútua de Propietaris es completa amb l'existència de les Funcions de Gestió de Riscos i Actuarial i l'existència de diverses comissions delegades del Consell que tenen la funció de controlar els diferents aspectes de la gestió econòmica de la Mútua (Comissió de Gestió de Riscos, Comissió d'Inversions i Comissió de Retribucions)

Finalment, Mútua de Propietaris publica a la seva web corporativa la següent informació:

- Comptes anuals.

- Informe sobre situació financera i solvència.

- Informe de govern corporatiu.

- Memòria responsabilitat social corporativa.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Des de Mútua de Propietaris considerem que la diversitat és una de les palanques per créixer com a organització a més de configurar-se com un clar avantatge competitiu afavorint el creixement del Grup. Per aquest motiu col·laborem amb diferents associacions per al foment del treball inclusiu tant a nivell intern com a extern i disposem de polítiques per garantir la igualtat de desenvolupament de les persones sense diferenciar gènere, edat, condició social o ètnia.
D’altra banda a Mútua ens preocupem per garantir la igualtat d’oportunitats. Actualment el 52 % dels empleats contractats són dones i el 48% homes dels quals el 50% de les persones contractades són majors de 50 anys, el 39% són menors de 30 i l’edat mitjana de la nostra plantilla és de 42,1 anys.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Entre les mesures que Mútua de Propietaris ofereix al seu equip per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar es troben les següents:
- REDUCCIÓ DE JORNADA per a persones que tinguin a la seva cura directa menors de 14 anys.
- JORNADA INTENSIVA del 15 de juny al 15 de setembre ambdós inclosos.
- JORNADA REDUÏDA de 8:00h. a 14:00h. els dies previs a festiu.
- FLEXIBILITAT HORÀRIA en l’entrada i la sortida així com a l’hora de dinar, Setmana Santa i Nadals.
- FLEXIBILITAT ESPECIAL d'entrada fins a les 9:30 h per a persones que tingui a la seva cura directa menors de 14 anys, o familiars de primer grau de consanguinitat amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
- TELETREBALL al domicili particular, tant de manera esporàdica per temes familiars o de manera regulada.
- VACANCES: 24 dies laborals de vacances anuals més el dia de la Patrona de les Assegurances i dies addicionals de vacances per a personal major de 60 anys.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

La gestió dels grups d'interès de Mútua de Propietaris se situa com un element absolutament essencial en el desenvolupament de l'estratègia de Responsabilitat Social Corporativa i en conseqüència l’escolta de cada un d’ells ens és una necessitat constant.
Els accions d’escolta que duem a terme són:
- EMPLEATS: Disposem d’una bústia de suggeriments amb comunicació directa amb Direcció General. Publiquem el butlletí trimestral Mutua News on s’expliquen les accions que s’han dut a terme i els nous projectes que tenim en marxa. Dins del Pla d’acollida es fa una reunió/esmorzar amb el Director General per tal de tenir coneixença de tot l’equip que forma part de Mútua de Propietaris i posar en comú les línies estratègiques.
- MUTUALISTES: Fem un control constant de la satisfacció dels nostres mutualistes mitjançant enquestes de satisfacció de sinistres. Tenim a disposició dels nostres mutualistes els e-mails del Servei d’Atenció al Client i del Defensor del Client on presentar les seves queixes o reclamacions i un altra adreça electrònica de Informació al Mutualista on poden fer tot tipus de qüestions relacionades amb l’Assemblea General de Mutualistes.
- MEDIADORS: Les seves necessitats i opinions són valorades per incloure-les en el dia a dia del nostre treball vetllant al mateix temps per l'honestedat de la relació comercial. Per aquest motiu s’organitzen anualment les Comissions d’Agents i Mediadors amb la finalitat de posar en comú i buscar solucions per les necessitats d’aquests col·lectius.
- COMUNITAT: Mitjançant el nostre Pla de Responsabilitat Social Corporativa duem a terme diverses accions de caire social que van en la línia del nostre esperit mutual. D’altra banda també tenim participació activa en diverses fundacions i associacions locals com la Fundació Factor Humà o la Fundació Copersona.
- PROVEÏDORS: Promovem el foment de les bones pràctiques entre els proveïdors de Mútua, definint criteris de compres responsables. A banda d’això duem a terme també controls de qualitat dels sinistres en els que intervenen els nostres proveïdors d’Assistència per tal de disposar del feedback necessari per implementar millores continuades.
- MEDI AMBIENT: Amb la implementació d'accions de Responsabilitat Social Corporativa pretenem adquirir un compromís de prevenció dels impactes ambientals associats a l'activitat de la Mútua.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Associat al compromís amb les persones del Grup Mútua de Propietaris, anualment es vénen desenvolupant accions per a la prevenció i millora de l'entorn laboral.
En aquest sentit Mútua de Propietaris assumeix i acompleix els següents compromisos:
- Complir amb la legislació aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Promoure la millora contínua dels comportaments i nivells de prevenció de riscos laborals.
- Involucrar a tot el personal de l'organització en la responsabilitat de la gestió de la prevenció de riscos laborals, incloent a contractistes i col·laboradors en el compromís actiu de les millores de treball dels seus empleats.
- Fomentar la participació, informació, formació i consulta de tot el personal, inclosos els treballadors temporals i externs que desenvolupin treballs en les instal·lacions, per mantenir un adequat nivell de prevenció en l'empresa.
En els últims anys s'han realitzat les accions necessàries per a la consecució dels objectius següents:
- Implantar les mesures preventives propostes a partir de l'última revisió de l'avaluació de riscos i segons planificació de les mateixes, així com de nous riscos per a la salut que puguin detectar-se.
- Proporcionar formació contínua en matèria preventiva, plans d'emergència i primers auxilis.
- Planificar l'activitat preventiva de les Delegacions i aplicar les mesures preventives que s'estableixin a curt termini.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Al 2017 vàrem iniciar la Campanya Valors que pretenia difondre els valors de Mútua de Propietaris i que els membres de l’equip els integressin i els fessin seus. Amb aquesta idea vàrem fer una sèrie d’accions relacionades amb cada un dels nostres valors: Actitud Positiva, Compromís, Ètica, Respecte i Transparència, fent aportacions econòmiques en forma de donació o comprant productes de determinades ONG’s o Associacions que representessin els nostres valors.
Gràcies a aquesta campanya al 2017 es van afavorit la ONG Pallapupas, la Fundació Cor Avant i l’AACIC Associació de Cardiopaties Congènites, la ONG Cooperación Internacional, la Fundació Apadrina un Árbol i la empresa social AUARA. Al 2018 dins el marc de la mateixa campanya hem seguit col·laborant amb Fundación Theodora, Asociación UNNIDO, la Fundació Mambré i l’Associació Tamaia.
En aquests dos anys també hem contribuït a les campanyes de recollida d’ulleres usades de General Óptica i Medicus Mundi, a la campanya de recollida de joguines de la Fundació Pere Tarrés i de Comparte y Recicla, a la campanya “Per Sant Jordi Cap Nen Sense Llibre” organitzada per 8TV i DANONE o la campanya de venda de xocolata solidària de la Fundació Enriqueta Villavecchia i hem celebrat la V edició de la campanya de Donació de Sang de Mútua de Propietaris i participat en el Dia Solidari de les Empreses que organitza la ONG Cooperación Internacional y Atresmesdia, entre d’altres accions.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Dins de les estratègies de sostenibilitat ambiental hem canviat els llums de les oficines per leds i tanquem totalment els llums dels nostres edificis a les 10 de la nit. Tenim gairebé tots els banys amb dipòsit dual de descàrrega d’aigua i properament llençarem la Campanya “No me malgastes” per conscienciar-nos de que és molt necessari l’estalvi d’aigua.
Pel que fa a actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic en els últims tres anys ens hem sumat a la campanya La Hora del Planeta promoguda per la World Wildlife Fundation com Empresa
Participant i al 2017 vàrem apadrinar 179 arbres, tants com membres de l’equip en aquell moment, durant 5 anys mitjançant la Fundación Apadrina un Árbol. També hem recolzat la Campanya Retorna per aconseguir la implantació d’un Sistema de Retorn d’Envasos, hem eliminat els gots de plàstic d’un sol ús de les fonts d’aigua entregant a tot l’equip un got de plàstic reutilitzable i sostenible i hem col·laborat amb la Campanya “Compensa la teva ocupació de sòl” promoguda per la ONG Acciónatura, compensant un total de 2.622 m2 de sòl.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

A Mútua de Propietaris, donat que el que oferim són serveis, no generem residus específics de producció dels nostres productes. Els residus que generem són els habituals en una oficina i són bàsicament papers, tonners, piles i material electrònic. En el cas de paper, tonners i piles a banda de les recarregables, l’empresa Femarec ens fa la recollida per el seu reciclatge i pel que fa al material electrònic en desús es porta al punt verd més proper. En quant a reduir residus l’any 2016 vàrem eliminar els gots de plàstic d’un sol ús entregant a tots els membres de l’equip un got de plàstic reciclable i reutilitzable.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

El primer dels nostres objectius en matèria de Responsabilitat Social és aconseguir l’Etiqueta Responsable, i estem treballant en la implementació d’un futur Pla de Responsabilitat Social Corportiva més ampli.
En l’àmbit del nostre equip estem treballant en polítiques de conciliació laboral.
En quant als nostres productes estem planejant, juntament amb la Fundació Mútua de Propietaris, de cara a futur desenvolupar una “assegurança de llar sense barreres" dirigit a les persones amb mobilitat reduïda introduint una sèrie de garanties i serveis que els puguin aportar valor per les seves necessitats especifiques.
D’altra banda estem treballant amb projectes que involucrin el nostre negoci amb temes d’impacte social formalitzat a nivell de producte.
En definitiva volem seguir desenvolupant un Pla de Responsabilitat Social cada cop més ambiciós que ens permeti construir una Empresa més sostenible que respongui millor a les expectatives de tots els seus grups d'Interès i contribueixi a la millora global social, econòmica i ambiental.