Hospital Universitari Vall d’Hebron responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2018-120333

El Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus és un parc sanitari de referència mundial on assistència, recerca, docència i innovació es donen la mà. Contribuïm a la societat com millor ho sabem fer: posant la suma del nostre talent al servei dels pacients d’avui i del demà.

 

Adreça Passeig de la Vall d’Hebron 119-129 – 08035, Barcelona
Any de constitució
Número de treballador@s 7000
Persona de Contacte Maria Boada Garcia
Càrrec a la empresa Project Manager |  Unitat RSC i Relacions Institucionals - Departament de Comunicació, Màrqueting i RSC
Telèfon de contacte 93 489 30 00
Pàgina web http://www.vallhebron.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

La Responsabilitat Social Corporativa per l’Hospital Universitari Vall d’Hebron és un model de gestió, un eix estratègic, una aposta voluntària i solidària per anar més enllà del que estableix la legislació vigent.

De fet, des de l’HUVH considerem que duem la Responsabilitat Social Corporativa i el sentit ètic de la gestió en l’ADN de l’organització, i treballem sota un compromís amb la comunitat més enllà de la salut, en la recerca del benestar dels pacients i els seus familiars, així com en l’apoderament dels nostres professionals.

Són moltes les accions que duem a terme relacionades amb l’RSC i en una gran varietat d’àmbits, i amb la voluntat de posar-les en ordre i donar-les-hi coherència vam elaborar el Pla de Responsabilitat Social Corporativa 2018, amb l’objectiu de seguir avançant cap a una gestió més responsable i sostenible, i tenint en compte els impactes de la nostra activitat en els Grups d’Interès amb els que interactuem.

Pel que fa al Bon Govern, com a entitat que forma part de l’Institut Català de la Salut, ens regim pel Codi de Bon Govern del Comitè de Direcció de l’ICS i pel Codi de Bon Govern del Consell d’Administració de l’ICS. Igualment, adoptem el Codi Ètic de l’ICS com a propi i treballem seguint les seves recomanacions.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Com a entitat pública, la contractació de serveis i la compra de productes es regeixen per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així com per la resta de normativa de referència en aquest àmbit.

Aquest marc normatiu promou la integració d’aspectes socials i ambientals en la contractació pública.

El centre corporatiu de l’ICS elabora uns plecs de clàusules administratives particulars que també incorporen noves clàusules ambientals i socials, a més de les tècniques i econòmiques.

Però des de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron tenim la capacitat d’introduir noves clàusules socials i ambientals que van més enllà de les que marquen l’ICS i la Llei 9/2017, i depenent de les característiques i impactes del servei que es lícita, demanem uns requisits o uns altres. Per exemple: per la licitació del servei de neteja un dels requisits que establim és que l’organització que presta el servei disposi de la ISO14001 com un requisit obligatori. Altres mesures relacionades amb l’RSC que també incloem en la licitació alguns serveis com a requisits valorables són, mesures de conciliació i inclusió de persones que formen part de col•lectius en risc d’exclusió social

A més, a alguns plecs de clàusules administratives s’introdueixen requisits excloents, que preveuen el rebuig d’ofertes si es comprova que una oferta és anormalment baixa perquè l’empresa vulnera normatives ambientals, socials o laborals, nacionals o internacionals. També considerem remarcar que en els plecs administratius es contempla com un incompliment molt greu, l’incompliment de les obligacions en matèria ambiental, social o laboral.

Per últim, portem a terme diferents projectes de col·laboració amb empreses proveïdores, per introduir millores en els productes i serveis.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

El Pla Estratègic 2016 – 2020 de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron marca les línies estratègiques de la nostra organització, i aquest Pla situa al pacient al centre de l’estratègia. Concretament, el Pla contempla un objectiu que pretén “potenciar l’experiència de qualitat, senzilla, amable i de confiança al pacient i visitant”.

Per aconseguir situar el pacient al centre de l’estratègia, treballem per incorporar la seva perspectiva al procés assistencial i ho fem mitjançant l’organització de dinàmiques grupals i utilitzant les següents eines:

 • El Mapa d’empatia del pacient.
 • El Mapa d’experiència del pacient.
 • Mapa final d’experiència del pacient.

L’objectiu és explorar, comprendre i definir les necessitats de pacients i familiars que són atesos al HUVH i en definitiva, incorporar la perspectiva del pacient als nostres processos i procediments operatius. Anem més enllà dels indicadors assistencials tradicionals i consultem als pacients, per la seva qualitat de vida després d’un tractament, per la seva situació laboral al superar-lo i d’altres indicadors que fa uns anys no es contemplàvem i que volem incorporar a la presa de decisions de la nostra activitat operativa i estratègica.

També disposem d’una Política de Qualitat i Seguretat que es basa en els següents principis:

 • El més avançat grau de qualitat tècnica.
 • Seguretat clínica.
 • Millora continua i avaluació sistemàtica dels processos i resultats.
 • Equitat i respecte als valors ètics i humans.
 • Participació i satisfacció dels professionals.
 • Protecció de la seguretat i salut de les persones treballadores.
 • Utilització efectiva i eficient dels recursos.
 • Compromís amb el sistema, la societat i el medi ambient.

Al mateix temps, hem elaborat una Política d’Atenció a la Ciutadania, que s’enquadra dins del Pla Estratègic i del model d’acreditació d’excel·lència EFQM. Aquesta política té la missió d’implementar, desenvolupar i avaluar una política de millora continua fonamentada en la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania en relació a la Salut i l’Assistència Sanitaria. Una visió de ser referents en un model d’atenció ciutadana de qualitat, basat en el valor del que és important pel pacient i la millora de la seva experiència. I un valors de transparència, equitat, proximitat i professionalització de les nostres Unitats.

La Política d’Atenció a la Ciutadania contempla la creació d’Unitats d’Atenció al Ciutadà, amb l’objectiu de garantir l’atenció integral centrada en les persones.

Disposem d’un Sistema de Gestió de la Qualitat que es basa en el model metodològic de Gestió de la Qualitat Total de la European Foundation for Quality Management (EFQM).

D’altra banda, treballem amb la “Guia de gestió de reclamacions, suggeriments i agraïments” de l’ICS, i valorem les reclamacions i els suggeriments com un element de gestió indispensable, que ens aporta una font molt valuosa en la millora continua de la nostra gestió.

En aquest sentit, realitzem un registre de les reclamacions, queixes, agraïments i suggeriments que rebem per part dels nostres pacients, i sobre les dades recollides impulsem plans d’acció amb l’objectiu de seguir millorant en la prestació dels nostres serveis.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

La gestió econòmica de la nostra institució es sotmet a les auditories internes i externes que preveu la legislació vigent en aquest àmbit.

Publiquem el nostre Balanç de gestió a la nostra pàgina web, on informem, entre altres qüestions, d’informació sobre la nostra gestió econòmica.

A més, incorporem tota la informació que requereix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, al Portal de Transparència de l’Institut Català de la Salut.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

 El Codi Ètic de l’ICS, que ens fem nostre, inclou l’equitat com un dels valors a promoure. A més, contempla les següents conductes, tant en la relació amb pacients i familiars, com amb les persones professionals de l’organització:

- Tractar els pacients, i els seus familiars i/o tutors legals, d’acord amb les seves necessitats i circumstàncies, amb especial consideració a les persones més vulnerables.

- Garantir la no discriminació de pacients i familiars per raons ètniques, culturals, de gènere, de discapacitat, condicions socioeconòmiques o creences.

- Garantir la igualtat d’oportunitats i de gènere dins de l’organització.

A més l’ICS va elaborar un Pla d’Igualtat 2016, que és d’aplicació al personal estatutari, funcionari i laboral que presta els seus serveis a l’Institut Català de la Salut, i que ens és d’aplicació.

Pel que fa aquest document, el 2017 vam realitzar un anàlisi a les àrees de Comunicació, Pacient, Formació, Recursos Humans i Conciliació i vàrem planificar diverses accions de millora.

En aquesta mateixa direcció, el Protocol per la prevenció, detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, defineix el marc d’actuació en aquests casos en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i també a la nostra institució. El protocol disposa de recomanacions per crear circuits d’intervenció ràpids i eficients, i defineix els rols i les responsabilitats dels diferents agents, entre d’altres aspectes.

 

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

La conciliació de la vida laboral, personal i familiar és avui en dia un aspecte molt valorat per les persones treballadores de qualsevol organització.

A l’Hospital Universitari Vall d’Hebron considerem que una correcta gestió en aquest àmbit repercuteix en la millora de la qualitat de vida dels nostres professionals, així com en els nostres serveis, d’aquí que li prestem una especial atenció.

Partint del marc normatiu de referència, fomentem mesures de conciliació entre el nostre equip de professionals, cercant l'equilibri entre l'espai laboral i el personal. En aquest sentit, hem elaborat una taula resum amb informació sobre els permisos, llicències i vacances disponibles per al personal estatutari, que forma part del manual d’acollida que entreguem a les persones professionals que s’incorporen a treballar amb nosaltres.

A més, disposem de procediments interns per realitzar canvis de torn i de servei, amb la voluntat de seguir facilitant mesures per  la conciliació de la vida personal i laboral.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Fomentem una actitud d’escolta activa cap als nostres grups d’interès, tant interns com externs, i de manera especial amb els pacients i el nostre equip de professionals.

En aquest sentit, organitzem diferents activitats per assegurar-nos d’aprofitar la valuosa informació que suposa mantenir una comunicació fluida amb els nostres grups d’interès, rebre el seu feedback i conèixer les seves necessitats i expectatives.

Entre d’altres actuacions, organitzem grups d’experiència de pacients i professionals, així com reunions amb proveïdors externs, per conèixer en profunditat la seva percepció de la institució.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

A l’Hospital Universitari Vall d’Hebron comptem amb un Comitè de Seguretat i Salut, així com amb la Unitat Bàsica de Prevenció, que actua com a Servei de Prevenció de Riscos Laborals propi.

Tant el Comitè com la Unitat Bàsica de Prevenció vetllen perquè es compleixi la normativa legal vigent en matèria de seguretat i salut laboral en la totalitat de les activitats que es realitzen en la institució, així com que les persones treballadores, les persones en pràctiques, persones treballadores externes, i tot aquella persona que realitzi una tasca professional dins de l’organització rebi la corresponent formació en PRL, adient per les funcions que realitzi.

La Unitat Bàsica de Prevenció defineix de manera anual la planificació de l’activitat preventiva, on s’inclou la totalitat de les accions a dur a terme durant l’any, i elabora una Memòria anual, on es recull la informació més significativa en aquest àmbit i s’identifiquen oportunitats de millora per seguir fomentant un entorn de treball segur i saludable.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

La nostra institució té un ferm compromís amb la societat i en nostre entorn més proper.

En aquest sentit, impulsem diferents accions per fomentar la col·laboració amb projectes locals i en l’àmbit de la cooperació internacional. Com per exemple:

 • En l’àmbit internacional col·laborem amb el Centre de Recerca en Salut a Cubal (Angola). Amb el qual vam participar des de l’inici del projecte, i actualment participem per tal de garantir la qualitat científica dels projectes i programes de formació que es planegen desenvolupar en aquest centre.
 • Pel que fa a l'àmbit local, realitzem diferents activitats amb la finalitat d'apropar la ciència, la salut i el coneixement de la institució a la ciutadania.

A més, participem en programes de cooperació internacional a través de diferents ONGs, mitjançant les quals algunes persones de diferents països com Romania, Bolívia, Perú, Guinea Equatorial, República Dominicana, El Salvador i Guinea Bissau, reben atenció mèdica i tractament al nostre hospital. Al mateix temps, hi ha professionals sanitaris de la nostra institució que es desplacen amb ONGs a altres països per donar tot tipus de suport mèdic, als quals se’ls facilita aquesta tasca, tot atorgant permisos especials.

Així mateix, col·laborem amb el territori amb diferents iniciatives que permeten a la societat conèixer en profunditat la nostra institució, els professionals i la seva funció. En aquest àmbit, hem participat, entre d’altres, en les següents iniciatives:

 • 48H Open House.
 • YoMo.
 • Healthio.
 • Visites al barri.
 • Ponències sobre salut als barris més propers.
 • Festival Barcelona Ciència.
 • Visites escolars.

Fomentem també la col·laboració amb altres entitats i institucions, que ens ajuden a augmentar l'impacte social positiu de la nostra activitat.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

La nostra institució és sensible envers els diferents reptes ambientals i de desenvolupament sostenible que afrontem com a societat, com la gestió eficient dels recursos, el canvi climàtic o l’evolució cap a una economia circular.

En aquest sentit, hem elaborat un Política de Medi Ambient, i hem configurat una Comissió de Gestió Mediambiental, amb la missió d’elaborar estratègies per la reducció de l’impacte de la nostra organització.

La Comissió de Medi Ambient ha identificat els principals vectors d’impacte ambiental, aquests són:

 • Consum d’energia.
 • Generació de residus.
 • Transport i logística interna.
 • Emissions a l’atmosfera.
 • Emissió d’efluents.
 • Contaminació acústica.
 • Consum responsable.

Disposem d’indicadors per aquests vectors ambientals, en fem un seguiment i apliquem mesures per millorar.

En aquest marc, l'Hospital està realitzant entre d’altres les següents accions estratègiques de sostenibilitat ambiental i lluita contra el canvi climàtic:

Eficiència energètica i consum d’aigua:

 • Campanyes informatives pels usuaris: Hospital Verd.
 • Canvi enllumenat a leds.
 • Instal·lació de sensors de moviment.
 • “Plan renove” d'ordinadors.
 • Canvi aixetes per estalvi d'aigua.
 • Canvi de sistemes de buidatge de cisterna dels lavabos amb possibilitat de 1/2 dipòsit.

Emissió d'efluents:

- Es preveu la instal·lació d’un sistema de mesurament de CO2.

Contaminació acústica:

- Es preveu la instal·lació d’un sistema de mesurament de dB.

A més, també estan previstes les següents accions per a l’any 2019:

Per fomentar la mobilitat sostenible:

 • Instal·lació d'un pàrquing de bicicletes.
 • Transport intern i logística mitjançant vehicles elèctrics.

Per fomentar l’evolució cap a una economia circular:

 • Es preveu la reutilització de material sanitari en bon estat a través d’un conveni de col·laboració amb alguna ONG.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Seguint en la línia amb els nostres compromisos, des de l’HUVH treballem per continuar implementant un sistema de gestió de residus sota un criteri de millora continua.

En aquest sentit, realitzem les següents accions:

 • Segregació de tots els residus que genera l'Hospital (Grups I, II, III i IV).
 • Segregació del paper, cartró i plàstic, pel seu posterior reciclatge.
 • Segregació de la fracció orgànica de la cuina. Aquest residu va a la planta de compostatge per fer compost.
 • Accions formatives al personal sobre la gestió de residus i medi ambient (formació online i presencial).
 • Realització d'auditories internes de residus a les àrees assistencials.
 • Reutilització dels acumuladors de fred que arriben a l'Hospital per part dels professionals.

De cara al 2019:

- Es preveu continuar avançant en la instal·lació de papereres de reciclatge a les zones públiques i exteriors.

- En la pròxima licitació de cuina tenim previst introduir l’eliminació del plàstic en el servei com un requisit valorable.

- Treballem per introduir millores en processos i procediments per tal de reduir el malbaratament alimentari.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

A l’Hospital Universitari Vall d’Hebron considerem la Responsabilitat Social Corporativa com un sistema de gestió de millora continua, i per tant, es preveu seguir avançant en la seva gestió, de cara a millorar els resultats obtinguts en el mig i llarg termini.

En aquest sentit, a continuació enumerem algunes de les accions que es preveuen realitzar:

 • Incorporar referents en RSC a tota la organització.
 • La creació d’un comitè transversal en RSC.
 • Avançar en l’acreditació de la norma SGE21.