OSONAMENT - FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC D’OSONA responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2018-050298

Osonament és un projecte que recull els gairebé 40 anys d’esforç d’un equip de professionals que acompanyem les persones de manera integral en tot allò vinculat a la seva salut mental. Promovem el desenvolupament integral de la persona i la millora de la seva qualitat de vida, mitjançant activitats i serveis d’àmbit comunitari, especialitzats en la prevenció i l’atenció de la salut mental, les addiccions i la logopèdia.

 

Adreça Carrer Josep Maria Selva, 2, 08500 VIC (BARCELONA)
Any de constitució 1978
Número de treballador@s 62
Persona de Contacte Sra. Mercè Generó
Càrrec a la empresa Gerent
Telèfon de contacte 93 889 50 59
Pàgina web www.osonament.cat

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

La Fundació Osonament vol ser referent en salut mental, addiccions i logopèdia, en l’àmbit comunitari a la comarca d’Osona. Per això planegem potenciar la nostra imatge institucional, les  aliances amb altres entitats i la qualitat assistencial dels serveis oferts, així com obrir noves línies de servei dins l'atenció comunitària en salut mental.

Hem acabat el Pla estratègic de l’entitat 2013-2017 i s’està treballant en l’elaboració del nou Pla estratègic 2018-2022.

De cara als nostres professionals vam posar en marxa a finals del 2015 la intranet corporativa, una eina de gestió per totes les persones professionals de l’entitat. La seva finalitat és la de millorar els temps de gestió i informatitzar molts dels procediments. A través d’aquesta eina es mantenen informats a tots els professionals sobre les novetats pel que fa a documentació, nous beneficis socials, informació d’interès sobre la seguretat i salut en el treball, notícies de l’entitat.

Disposem també d’un Manual i Protocol d’acollida, que revisem de forma periòdica, i que és una eina que té les següents finalitats:

 • Implicar i motivar a la persona en el si de l’entitat i crear sentiment de pertinença.
 • Oferir els mitjans necessaris per tal de que la persona pugui conèixer i compartir la cultura, els valors i els objectius de l’entitat.
 • Aportar informació a la persona sobre aspectes de l’entitat, dels llocs de treball genèrics i del lloc de treball específic, si s’escau.
 • Permetre una integració òptima de la persona en el mínim temps possible.

Obtenint així,  un increment del valor afegit de l’entitat amb un millor rendiment de treball que repercuteixi en la millora de la qualitat de servei als seus usuaris/es.

Els nostres valors regeixen l’actuació del dia a dia de cada un dels integrants de l’entitat:

Compromís i sensibilitat amb les persones i la comunitat. L’objectiu final i el principi essencial de tota actuació a la nostra entitat és la defensa dels drets, de la qualitat de vida i de la igualtat d’oportunitats de les persones. També tenim un alt compromís amb la comunitat amb l’objectiu d’aconseguir que sigui més inclusiva i fomentar la salut mental entre tots els seus membres.

Professionalitat en l’assistència. Entenem la professionalitat com aquell conjunt de coneixements, habilitats i actituds que s’aconsegueixen mitjançant l’experiència i la formació continuada i que permeten un exercici professional òptim, guiat pel bon judici i l’ètica.

Treball en equip. Metodologia de treball d’escolta, cooperació, comunicació, respecte, igualtat i participació de tots els membres de l’equip, coordinats per la consecució d’un objectiu comú sota la mateixa filosofia i llenguatge de treball, en què cada persona realitza les tasques per a les que té major competència i expertesa, amb responsabilitat i compromís per construir el projecte comú.

Ètica i transparència. Ètica entesa com la responsabilitat fonamentada en el respecte cap a la moral, les normes i les lleis de la societat, basada en comportaments que beneficiïn l’atenció a les persones ateses i als professionals, evitant pràctiques inadequades, respectant la intimitat individual i els codis ètics de les diferents activitats professionals.

Transparència entesa com la disposició a mostrar els principis que sustenten l’entitat a fi de generar confiança, col·laborant de forma activa per aconseguir canvis positius en la societat i esdevenint un referent per a les persones ateses i per al conjunt de la població.

Responsabilitat i sostenibilitat en la gestió. Una gestió ètica i responsable ha de procurar fomentar la creativitat, la formació i un sentiment de pertinença a l’entitat que porti a un projecte comú de tots els professionals. Econòmicament ha de proveir el present sense posar en perill el futur, ha de fomentar la innovació i ha d’actuar de manera transparent en tots els àmbits de la seva gestió, actuant amb tolerància envers les noves idees, respectant la visió professional dels seus components i respectant alhora l’entorn social i mediambiental més proper.

Fruit del compromís d’aplicar criteris ètics en la nostra gestió interna i externa, tenim implantat un Codi Ètic, un Pla d’Igualtat entre dones i homes i un Protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual a l’entorn laboral que permet optimitzar els recursos humans de l’organització, potenciant i fomentant la capacitat de totes les persones en condicions d’igualtat.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Per a proporcionar els nostres serveis a la Comarca d’ Osona, disposem d’un nombre limitat de proveïdors, essent la majoria d’aquests empreses socials i locals.

La Fundació compta amb una certificació de qualitat segons l’estàndard ISO 9001:2015. Aquest sistema de gestió assegura un control de les empreses proveïdores de productes i serveis.

En la selecció i avaluació de les empreses proveïdores s’han establert els següents criteris:

 • Criteri de transparència.
 • Criteri de proximitat en la compra de serveis i productes.
 • Compra de serveis a empreses socials.
 • Establiment de clàusules de responsabilitat social corporativa en els contractes amb els proveïdors, en les quals el proveïdor declara l’assumpció expressa dels valors de responsabilitat social corporativa en els àmbits social, ambiental, de bon govern i de transparència, detallant les actuacions concretes en cada àmbit. Així mateix inclou una clàusula on s’estableix el compromís del respecte i compliment del sistema de gestió de residus que tenim implementat.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Tenim implantat un sistema de gestió de qualitat amb un enfocament basat en la integració de processos, aquest sistema està encapçalat per la nostra política de Qualitat que fixa les directrius fonamentals per definir i garantir la qualitat dels nostres serveis, així com el compliment dels requeriments legals i està orientada a la satisfacció de les necessitats de les persones que atenem amb vocació de millora continua.

Es disposa d’un mapa de processos i el seguiment i anàlisi dels mateixos consta d’aspectes tals com:

 • Seguiment d’indicadors i objectius
 • Revisió de la documentació del procés
 • Anàlisis d’ incidències i riscos
 • Anàlisi d’avaluació de proveïdors
 • Anàlisi de les enquestes de satisfacció de les persones ateses i familiars
 • Seguiment de l’efectivitat de les accions de millora implantades.
 • Noves propostes de millora.

Així doncs, anualment es realitza una enquesta de satisfacció de les persones ateses i familiars, els resultats de les quals es publiquen en les memòries anuals de l’entitat i a la pàgina web i intranet.

 

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Osonament és un projecte solvent que ha dut a terme una bona gestió del patrimoni que ha permès la seva supervivència i creixement,  seguint els principis de bon govern i transparència, promovent la utilització de recursos locals, enfortint l’economia local a la comarca d’Osona, sent respectuosos amb l’àmbit social i ambiental  i reinvertint la totalitat dels beneficis en el compliment de les finalitats fundacionals.

Els comptes anuals son  auditats i aprovats pel Patronat de la Fundació.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Disposem d’un pla d’igualtat 2014-2017 aprovat i implantat, les mesures del qual han estat dutes a terme i aquest  2018  s’està realitzant una nova diagnosis, per l’establiment de noves línies o accions, que siguin necessàries en funció del resultat, i en tot cas l’establiment d’accions de millora.

Les línies estratègiques fixades en l’anterior pla, estan tancades, no obstant són línies d’actuació permanent i de millora continua i a banda que en puguin sorgir de noves, aquestes es mantindran, essent les següents:

 1. Neutralitat en la imatge que projecte l’entitat tant a nivell intern com extern.
 2. Assolir gradualment un equilibri entre homes i dones en la distribució del personal de la Fundació, actualment hi ha un 75% de dones i un 25% d’homes.
 3. Promoure i fomentar la conciliació de la vida laboral i familiar.
 4. Prevenir i detectar i resoldre situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, es disposa de protocol específic.
 5. Condicions laborals segures i igualitàries.

Dels nostres valors com a entitat i dels principis d’actuació establerts al codi ètic se’n desprenen els nostres compromisos front a la igualtat i diversitat:

 • És responsabilitat de totes les persones integrants de l'organització l'aplicació dels valors, principis i normes ètiques en les relacions que estableixin amb altres organitzacions tant públiques com privades, així com en la pràctica diària a través dels professionals, voluntaris i persones ateses.
 • Els treballadors actuaran amb respecte i tenint sempre en consideració llurs desitjos i opinions sense cap distinció per raó d'ètnia, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.
 • Els treballadors procuraran modificar actituds socials de prejudici, afavorint la integració, la participació social i la convivència, la promoció, el reconeixement i fent efectius els drets civils de les persones amb problemes de salut mental, addiccions, i trastorns comunicatius.
 • L’Organització garantirà la igualtat d'oportunitats en la selecció, la contractació, la promoció laboral i l'equitat en les retribucions.
 • L’organització promourà la formació i el desenvolupament personal i professional garantint la igualtat d'oportunitats.
 • L’Organització crearà l'Espai de Reflexió Ètica Social (ERES) per fomentar i vetllar per tot el que es descriu en aquest codi ètic

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

La Fundació té establert com a principi d’actuació dins el Codi Ètic, vetllar i afavorir la conciliació de la vida personal, familiar y laboral. Aquest compromís es concreta en les següents actuacions:

 • Horaris personalitzats en funció de les necessitats de cada persona treballadora, facilitant la modificació i adaptació dels mateixos al llarg de l’any.
 • Els professionals que realitzen jornada sencera, han de treballar un mínim de dues tardes.
 • Horaris flexibles per poder atendre els fills/es i per altres motius acordats.
 • Compactació de la lactància.
 • Treball només dues tardes a la setmana, permetent la modificació de les mateixes prèvia comunicació al Responsable de cada Àrea i a RRHH.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

En el nostre pla estratègic tenim una identificació clara dels nostres grups d’interès amb els quals tenim una relació personalitzada i disposem de mitjans de comunicació àgils i eficaços.

Així com a canals de comunicació disposem dels següents:

 • Intranet.
 • Correu electrònic.
 • Reunions setmanals per àrees.
 • Consells de participació (usuaris, familiars i professionals) un dels Serveis Residencials i un de Serveis diürns.
 • Assemblees de famílies.
 • Jornada anual dels professionals de l’entitat.
 • Enquestes de satisfacció dels usuaris, proveïdors i familiars.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

OSONAMENT, entenent que la prevenció dels riscos laborals associats a les activitats que es duen a terme a la nostra entitat, és un element clau de la seva gestió, així com que tots els seus integrants han de prestar el màxim interès i esforç amb l’objectiu d’aconseguir un entorn de treball segur i saludable per tots els que en formem part, i també per totes aquelles persones que puguin prestar els seus serveis a les nostres instal·lacions, i per tal d'orientar l'actuació de tots ells, s’ha elaborat  i aprovat pel Patronat de la Fundació la Política de Seguretat i Salut, que es fonamenta en els següents principis:

 • Integració
 • Igualtat
 • Treballar amb seguretat
 • Comunicació
 • Acció permanent

Es mantenen operatius i es realitza el seguiment dels plans i programes de prevenció necessaris,  assumint la part tècnica de la prevenció de riscos laborals a través de personal propi, fet que ens permet un control, vigilància i supervisió permanent de les condicions de treball i millora de les mateixes en el nostre camí cap a l’objectiu d’accidents zero.

A banda del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, es fomenten bones pràctiques en seguretat i salut, complementant el benestar de les persones treballadores mitjançant descomptes i promocions en activitats d’oci, esport i salut. Es disposa d’un espai de bar-cuina on es posa a disposició dels professionals i usuaris i societat en general, una cuina basada en els productes frescos, de temporada i proximitat així com de sistemes de cocció saludables.

Es disposa de personal investigador en els camps de l’esport i l’alimentació que realitzen una tasca de recerca i innovació en aquests camps, realitzant sessions de treball en benefici de tota la comunitat.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

El treball col·laboratiu és un dels nostres pals de paller. Potenciem i establim vincles amb les administracions, ens, serveis i entitats per garantir la fortalesa de l’organització en el territori i a nivell de país,  permetent la consolidació, millora i innovació en els processos d’atenció a les persones.

L’any 2017 hem tancat amb 38 convenis actius dels quals 8 són nous d’aquest any. Alhora formem part de:

 • Sistema Integrat de Salut d’Osona (SISO)
 • Xarxa d’Entitats d’Inserció Sociolaboral d’Osona i el Ripollès (XEISOR)
 • Fòrum Salut Mental
 • Xarxa OTL’s Diputació de Barcelona
 • Coordinadora Catalana de Fundacions
 • Taula de Salut Mental d’Osona
 • Xarxa de l’Economia Social i Solidària de Manlleu

Participem amb:

 • Serveis Auxiliars a la Sanitat d’Osona (SAS)
 • Fundació l’Esguard

Grups de treball:

 • Grup de Recerca Salut Mental i Innovació Social (SaMIS). UVic-UCC
 • Comissió de Serveis de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental. Fòrum Salut Mental
 • Comissió de Clubs Socials de Salut Mental. Fòrum Salut Mental
 • Grup de definició Model de Centre de Dia d’Atenció a les Drogodependències. Departament de Treball, Afers Socials i Família
 • Comissió Dia Mundial de la Salut Mental. Osonament, UVic-UCC, AFMMO, CHV
 • Comissió del Programa d’atenció a les famílies. Osonament, AFMMO, CHV

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Més enllà del nou eco edifici que hem inaugurat (dissenyat sota criteris de sostenibilitat a nivell estructural, constructiu, ambiental i d’ús) i del que en disposem la Qualificació energètica A de l’edifici acabat, treballem per la reducció de la petjada de carboni.

Apliquem tots els criteris d’eficiència energètica acompanyats per l’Agència Local d’Energia del Consell Comarcal d’Osona.

Disposem de tres bicicletes i dos tricicles elèctrics pels desplaçaments dins el municipi.

 

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Disposem d’un pla de gestió de residus del que n’hem fet la implantació a finals del 2017, disposant d’una política de gestió de residus, aprovada pel Patronat de la Fundació, basada en els següents principis:

 • Principi de les 4 R’s: Reduir, Reutilitzar, Reciclar i Repensar.
 • Principi d’inclusió de criteris ambientals en les compres.
 • Principi d’economia circular: mantenir els residus en constant circulació i que es reconeguin com a recursos que són, no com a productes que han acabat el seu cicle de vida.
 • Principis d’autosuficiència i proximitat. Osonament, en el seu conjunt, ha de ser autosuficient en la gestió dels residus que generem i les operacions d’eliminació de residus i de valorització dels mateixos s’han d’efectuar atenent al principi de proximitat.
 • Principi de foment i sensibilització per una correcta gestió dels residus, pedagogia de la legislació i suport pel seu acompliment.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

ÀMBIT ECONÒMIC:

 • Realitzar més control del compliment per part dels proveïdors de les clàusules contractuals relatives a la gestió econòmica, social i ambiental.

ÀMBIT SOCIAL:

 • Continuar amb la implantació total del treball per competències a totes les àrees de l’entitat.
 • Fomentar l’ús de les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar per part dels professionals-homes.
 • Implementar accions per potenciar i afavorir un millor clima laboral
 • Elaboració del nou pla d’igualtat .
 • Certificació del sistema de gestió de la prevenció amb la nova ISO 45001:2018

ÀMBIT AMBIENTAL:

 • Continuar amb la reducció de la petjada de carboni.
 • Reducció del consum de paper.
 • Compra d’energia verda.
 • Substitució progressiva dels vehicles actuals de l’entitat per vehicles elèctrics.
 • Sistematització de setmanes temàtiques per fomentar les bones pràctiques medi ambientals a nivell de tots els grups d’interès.
 • Obtenir certificacions que acreditin la nostra correcta gestió en els àmbits ambiental, social i econòmic.
 • Alinear la Responsabilitat social corporativa de l’entitat amb els Objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (ODS)