Activa Mutua responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2017-110292

Activa Mutua és una associació d’empresaris sense ànim de lucre i de caràcter voluntari, constituïda amb el principal objectiu de col•laborar en la gestió de les prestacions i l’assistència sanitària de la Seguretat Social.

 

Adreça Carrer Bailèn, 84 – Barcelona - 08009
Any de constitució 2008
Número de treballador@s 840
Persona de Contacte Juan Carlos Gavilán Garcia
Càrrec a la empresa Cap de RSC i Gestió de la Qualitat
Telèfon de contacte 93 452 50 50
Pàgina web www.activamutua.es

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Tot i que és cert que la idiosincràsia de l’activitat mutualista ja incorpora en la seva filosofia un alt component social, com per exemple el fet d’estar dotats amb una comissió de prestacions especials des d’on s’ofereixen ajudes socials per millorar les condicions de vida de les persones treballadores accidentades, l’entitat va un pas més enllà en la integració de la responsabilitat social a l’organització, tot realitzant una gestió responsable i transparent, contribuint al desenvolupament sostenible i considerant les necessitats i expectatives dels grups d’interès.

Per tal d’avançar en la integració de la responsabilitat social en el Pla Estratègic, hem elaborat un Marc Estratègic RSC 2016-2018 amb el que volem construir una estratègia que estructuri el treball que es porta a terme en matèria de Responsabilitat Social en tots els àmbits de gestió de l’organització.

Activa Mutua disposem també d’un Codi de Conducta que serveix com a guia d’actuació i proporciona

un model d’actuació comú per al comportament ètic.

Per altra banda, la Política del Sistema Integrat de Gestió recull els compromisos de l’organització amb la responsabilitat social i contempla els següents aspectes:

Qualitat: Garantint la prestació dels serveis per millorar la salut laboral dels mutualistes.

Medi ambient: Respectant l’entorn, prevenint la contaminació i optimitzant el consum d’energia i recursos naturals.

Seguretat i salut en el treball: Prevenint els danys i el deteriorament de la salut i millorant les activitats preventives dirigides al personal.

Innovació: Fomentant el desenvolupament de la gestió de projectes d’innovació.

Responsabilitat social: Garantint el comportament ètic de totes les actuacions, i impulsant la sostenibilitat, la transparència, la igualtat d’oportunitats, el respecte als drets humans, la no discriminació, la inclusió plena de les persones amb discapacitat i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Activa Mutua compta amb un Comitè de Responsabilitat Social que es reuneix de manera periòdica i que treballa per implementar la responsabilitat social d’una manera estratègica i integral en l’organització.

Per últim, en coherència amb els nostres valors, la nostra ètica i el nostre compromís amb la Responsabilitat Social Corporativa, Activa Mutua s’ha adscrit als següents organismes de projecció internacional:

Adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides

Adhesió al Manifest per la Corresponsabilitat

Signatura del xàrter de la Diversitat

Certificat i segell Alares

Programa acords voluntaris per a lña reducció de CO2.

Compromís amb al carta Europea de la Seguretat Vial

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

De conformitat amb la implantació de les normes ISO de gestió ambiental i de qualitat, es disposa d’ instrucció per a l’avaluació de proveïdors, de procediment de compres i de licitacions.

En aquests procediments s’estableixen requisits econòmics, socials i ambientals per a la contractació i es porta a terme la valoració de proveïdors per a totes les compres que es realitzen. En aquest sentit, pel que fa a la ponderació responsable de proveïdors, s’estableix que davant de dues ofertes iguals, en cas d’empat es prioritzarà aquella provinent de l’empresa que garanteixi el compliment de la llei de discapacitat i mesures de foment de la igualtat. En els contractes d’obres també es valora que les empreses estiguin certificades amb la ISO 9001 i la ISO 14001.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

A Activa Mutua tenim implementat un Sistema Integrat de Gestió format per les normes ISO 9001 de Sistema de Gestió de la Qualitat i ISO 14001 de Sistema de Gestió Ambiental.

Per altra banda, el procés d’auditoria interna es considera estratègic per a l’entitat i es fonamenta en disposar d’un control intern excel·lent, orientat a una gestió integral dels riscos que permeti mitigar, al màxim, els riscos als quals està exposada l’entitat.

S’ha posat en marxa el programa continu d’auditories internes a les delegacions realitzades amb el personal del Departament de Gestió de la Qualitat i s’ha dissenyat un programa de gestió del Pla Estratègic i els seus indicadors associats, el qual es troba en fase de programació en el 9ERP.

A més, s’ha iniciat el procés d’implantació dels 9 projectes transversals d’excel·lència en l’informe d’autoavaluació realitzat l’any 2015, tot seguint el Model EFQM d’excel·lència.

El seguiment de la satisfacció de clients i usuaris, es una prioritat per a Activa Mutua. Els mecanismes emprats per avaluar la satisfacció dels clients varia segons els col·lectius i es realitza anualment. A més dels resultats de les enquestes es valoren les propostes de millora realitzades.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Un dels valors fonamentals que configuren l’actuació de les empreses, i que ha estat assumit per la Mútua com un factor integral de la seva activitat, és la transparència.

Activa Mutua dona compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de la transparència a través del Portal de la Transparència, que és accessible des de la pàgina web de l’organització.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Activa Mutua té un llarg recorregut en la integració de polítiques d’igualtat en l’organització. El 2016 hem elaborat el tercer Pla d’Igualtat d’Activa Mutua (2016-2019), avançant en la igualtat de gènere i en la lluita contra la discriminació, tot revisant l’assoliment de les accions del Pla anterior i treballant en la definició d’accions integrades dintre de l’estratègia empresarial i de manera transversal, en cada una de les activitats i procediments.

Activa Mutua està certificada amb la categoria Bequal Plus pel seu compromís a l’hora d’incloure persones amb discapacitat en l’estratègia de gestió de diferents àrees de l’organització.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

El conveni col·lectiu propi d’Activa Mutua, acordat amb la representació legal de les persones treballadores, millora algunes de les mesures de conciliació que s’especifiquen en el conveni col·lectiu general de l’àmbit estatal pel sector d’entitats d’assegurances, reassegurances i mútues d’accidents de treball.

Aquest recull els termes d’horari de treball i flexibilitat, permisos, excedències i mesures d’acció social que contemplen, per exemple, diferents gratificacions.

Així, des de l’organització fomentem les mesures de conciliació amb la finalitat de millorar el clima laboral, la satisfacció dels treballadors i treballadores i la productivitat.

Per una altre banda, Activa Mutua ofereix, en el marc del conveni col·lectiu i segons recull en el seu apartat d’acció social, una sèrie de beneficis i gratificacions destinades a les persones treballadores.

Algunes d’aquestes mesures contemplen l’ajuda econòmica per al naixement o l’adopció de fills i filles i l’ajuda d’escola bressol i estudis per als fills de les persones empleades, ajudes per a les despeses derivades dels estudis universitaris o de postgrau cursats pels fills del personal amb edats compreses entre els 19 i els 25 anys, a banda de les ajudes per a aquells treballadors o treballadores que tinguin fills amb discapacitat.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

La comunicació, tant interna com externa, s’ha consolidat com una de les actuacions més importants

en la gestió d’Activa Mutua. De fet, és un dels objectius operatius per al període 2016-2018.

A continuació s’exposen les principals activitats que s’han dut a terme per assolir l’objectiu:

PortalMed: Permet als pacients consultar informació sobre el seu procés.

Aplica: gestió de recursos humans que millora l’experiència del treballador i la seva productivitat.

Revista d’Activa Mutua: Eina de difusió externa amb periodicitat trimestral.

Notes de premsa: Juntament amb la revista és la comunicació externa més efectiva.

Mirada, revista interna de Activa Mutua: Publicació que pretén cohesionar la plantilla, fomentar el sentiment de pertinença i presentar la dimensió humana i personal dels treballadors.

Seminaris i jornades a través d’internet.

Web

App per estar més a prop del client.

Portal de prevenció

Imatge corporativa i xarxes socials

Per una altre banda, existeix, tant pels mutualistes com per altres clients i proveïdors, un registre de reclamacions, així com apartat de queixes i suggeriments.

El seguiment de la satisfacció de clients i usuaris, es una prioritat per la organització, fet pel qual es realitzen enquestes de satisfacció als clients. Com a fet rellevant, durant l’any 2016 s’ha portat a terme la primera Enquesta de Clima entre la plantilla d’Activa Mutua, amb la finalitat de conèixer i preservar tot allò que l’organització està realitzant correctament així com detectar àrees de millora amb el propòsit d’intervenir-hi i avançar cap a la millora contínua.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Activa Mutua compta amb un Servei de Prevenció Propi, en compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals, amb la que es continua amb la dinàmica ja establerta pel que fa al desenvolupament de les activitats previstes per garantir la seguretat i salut dels treballadors d’Activa Mutua.

Es porten a terme avaluacions de riscos, activitats formatives i informatives, estudis tècnics específics i revisió i elaboració de plans d’emergència o d’autoprotecció (PAU), si escau, dels Centres de Treball d’Activa Mutua, tot formant els equips d’emergència i realitzant simulacres per verificar la idoneïtat

d’aquests documents.

En la mateixa línea comptem amb el Premi per la conscienciació en matèria de PRL atorgat aquest 2016 al Saló Internacional de la Seguretat.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Participem en diverses associacions, convenis de col·laboració i jornades. Entre els convenis destaquem els establerts amb universitats, instituts i centres de formació professional per a la realització de pràctiques d’estudiants, que sempre que es pot resulten en contractació. Entre les jornades cal remarcar aquelles de caire social com són la Jornada de Fisioteràpia solidària, Jornada bones pràctiques en l’atenció a persones amb discapacitat,

Per una altre banda, es suporten diverses campanyes i activitats solidàries i es realitzen donacions a entitats socials i benèfiques.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Amb el compromís de Activa Mutua de seguir avançant en la integració d’un comportament sostenible en la organització, s’ha implantat la ISO 14001, establint un sistema de gestió ambiental efectiu per a reduir l’impacte i millorar l’ús dels recursos.

Així, s’han dut a terme campanyes de formació i conscienciació, s’ha renovat el compromís amb el programa d’Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de CO2 i s’han realitzat canvis en la instal·lació lumínica instal·lant dispositius més sostenibles.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Amb el compromís de Activa Mutua de seguir avançant en la integració d’un comportament sostenible en la organització, s’ha implantat la ISO 14001, establint un sistema de gestió ambiental efectiu per a reduir l’impacte i millorar l’ús dels recursos.

Així, s’han dut a terme campanyes de formació i conscienciació, s’ha renovat el compromís amb el programa d’Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de CO2 i s’han realitzat canvis en la instal·lació lumínica instal·lant dispositius més sostenibles.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Per continuar avançant en l’estratègia de Responsabilitat Social, ens plantegem seguir treballant en els següents projectes:

Sistema de Responsabilitat Social Corporativa en base a la norma IQNet SR10.

Empresa Saludable (marca pròpia d’ Aenor): Eina de gestió per promoure i protegir la salut, seguretat i benestar dels seus empleats i altres parts interessades, així com la sostenibilitat

de l’ambient de treball.

Acreditació QH Excel·lència Assistencial: Indicador que reconeix l’Excel·lència en Qualitat Assistencial a organitzacions sanitàries de qualsevol àmbit.

EFQM: Cultura d’excel·lència basada en criteris i lògica del Model Europeu d’Excel·lència

Empresa Familiarmente Responsable: S’ocupa d’avançar i donar respostes en matèria de responsabilitat i respecte a la conciliació de la vida familiar i laboral, al recolzament en la igualtat d’oportunitats i a la inclusió dels més desafavorits.

Pla d’Acció Social: Desenvolupar un Pla d’Acció Social que estructuri i impulsi accions socials amb la participació de la plantilla, amb l’objectiu d’aportar progrés al desenvolupament social de l’entorn, que beneficiï tant l’organització com els treballadors i les comunitats amb les quals ens relacionem.