Grup Sorigué responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2017-110291

El Grup Sorigué fou fundat l'any 1954, originalment dedicat a la producció d'àrids i al tractament d'asfalts, ha experimentat una constant expansió ampliant no només els materials amb els que treballa, afegint-hi als dos mencionats els prefabricats i el formigó, si no que també diversificant-se i incloent a la seva activitat la construcció: edificació, obra civil, conservació i immobiliària); diferents tipologies de serveis, com són: el manteniment urbà, el paisatgisme i el medi ambient, la gestió de residus o el transport; la tecnologia: realitzant serveis i obres hidràuliques i treballs subaquàtics; 'enginyeria: realitzant treballs relacionats amb el cicle de l'aigua i amb smart cities; i finalment l'àrea d'agroindústria.

 

Adreça Ronda Guinardó 99
Any de constitució 1954
Número de treballador@s 3729
Persona de Contacte Miriam Porres
Càrrec a la empresa Directora de RSC
Telèfon de contacte 93 446 38 50
Pàgina web http:// www.sorigue.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

El principal objectiu del Grup Sorigué és treballar per a que el nostre negoci creixi de manera sostenible amb una estructura sòlida i a la vegada flexible, que permeti l’adaptació a les demandes de mercat amb els màxims estàndards de qualitat, responsabilitat social, protecció i millora del medi ambient, i amb retorn a la societat de part de la riquesa generada.

La nostra estratègia de desenvolupament es fonamenta en les persones com a principal actiu. Créixer fent créixer es la nostra prioritat, i això es tradueix en la creació de llocs de treball estables i segurs que afavoreixin el desenvolupament professional i personal de la nostra plantilla, assumint en aquest sentit la prevenció de la salut com un compromís de primer nivell en tots els àmbits de l’empresa.

El compromís en responsabilitat social més enllà de les nostres obligacions es materialitza en els següents punts:

  • Fomentar un comportament ètic, responable, de cooperació, d’igualtat i de resepcte als drets humans mitjançant les pautes que es desenvolupen en el nostre Codi Ètic.
  • Treballar tenint com a base la transparència, veracitat i rigurositat en la comunicació, així com en la rendició de comptes.
  • Potenciar la implicació i el compromís dels proveïdors, contractistes i col·laboradors en línia amb la responsabilitat social.
  • Promoure el coneixement de les necessitats i expectatives dels grups d’interès a través dels canals de diàleg que es consideren necessaris i eficaços.
  • Cumplir estrictament amb les lleis vigents, les normes i els principis de legalitat en tots els pambits d’activitat que desenvolupem de manera directa i indirecta.
  • Treballar amb integritat, honestedat, evitant qualsevol tipus de corrupció o pràtica no ètica dirigida a influenciar sobre l’actuació i voluntat de les persones.
  • Fomentar una cultura innovadora que es traduexi en la valorització i desenvolupament de noves idees per a porductes i serveis, l’anàlisisi permanent de tenències, la compra i venda de tecnologia, i la gestió de projectes de I+D+i.
  • Retornar a la societat part de la riquesa generada per les nostres empreses en múltiples àmbits: formació ocupacional de persones amb disminució psíquicia, beques d’estudi, ajudes socials, promoció de vivendes protegides, convenis culturals i d’altres.
  • Millorar continuament el model de gestió en responsabilitat social, que permeti donar cumpliment a tots els nostres propòsits.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

A la cadena de proveïdors hi ha dos controls amb criteris econòmics, socials i ambientals: el primer, l’avaluació prèvia que es fa abans de decidir si un tercer es convertirà o no en el nostre proveïdor; el segon, l’avaluació continuada que es realitza a tots i cada un dels nostres proveïdors. A més a més, a tots els contractes que firmem amb els proveïdors inclouen una clàusula amb el nostre codi de conducte i per tant es comprometen a estar-hi d’acord.

En quant a la producció i servei, tots els nostres productes i serveis es realitzen de manera local, tractant sempre la proximitat com un criteri fonamental, tant per a la fabricació com per a la contractació; tractant sempre de retornar el màxim valor allà on treballem.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Com a grup no tenim una política de gestió de clients com a tal, tot i que recentment s’ha creat un departament d’expansió que té entre els seus objectius, el de fomentar la creació d’aquesta política. De moment però, el grup treballa amb diferents polítiques de contractacions segons les tres àrees principals (serveis, construcció i materials). A més a més comptem amb un Grup de Desenvolupament Comercial per tal de fomentar la cultura comercial corporativa i d’analitzar la qualitat i efectivitat de les ofertes realitzades a clients.

El nostre sistema de gestió de la qualitat avarca a tots els processos de l’organització, tant estratègics, com operatius i de suport. Existeixen procediments documentats que estableixen la forma de procedir i comptem amb indicadors per als mateixos que ens permeten realitzar el seguiment i mesurament d’aquests. A més a més, en quant als processos operatius existeixen també instruccions tècniques específiques i altres documents específics que ens permeten definir criteris d’acceptació o de rebuig, així com establir el control operacional que asseguren el compliment dels mateixos i l’àgil detecció i resposta en cas de desviació.

Efectivament, portem a terme un anàlisi del grau de satisfacció dels nostres clients en relació als nostres productes i serveis. Després de qualsevol obra, venta o prestació de servei es realitza una enquesta de satisfacció al client. D’aquesta manera recollim informació que un cop analitzada és molt  valuosa de cara a la millora continua de la nostra activitat. A més a més, de manera anual realitzem una enquesta als nostres clients més importants (ja sigui per volum o per importància estratègica del negoci) de forma que incloem informació a nivell més macro (no només d’una obra o d’un servei específic) sobre l’opinió que els nostres clients tenen sobre nosaltres i sobre les seves expectatives en vers nosaltres. Per últim, comptem també amb diversos procediments de gestió de queixes i suggeriments que s’adapten al sistema específic per cada client.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Sí. Les nostres comptes són auditades per un tercer i, per tal de crear informació de valor pels nostres grups d’interès i amb el nostre compromís de transparència, oferim a través de la nostra memòria de sostenibilitat, informació transparent sobre la nostra gestió econòmica.

A més a més, des de 2016 comptem amb un departament de Compliment que vetlla perquè la gestió econòmica sigui transparent i no fraudulenta. De la mà d’un despatx d’advocats hem format a 70 persones amb càrrec de responsabilitat (des de directius a caps de servei) i també hem implementant un software específic per a avaluar els riscos (programa Core), amb el que s’ha aconseguit fer un mapa de riscos de l’organització. Els avaluadors de riscos han avaluat cada àrea de negoci per delicte, aconseguint el 100% d’operacions avaluades. En el marc d’aquest treball, s’han avaluat, entre d’altres, els riscos relacionats amb la corrupció. Com a resultat, s’ha establert en totes les àrees un risc baix en quant aquest últim. Darrerament, hem establert un organigrama amb responsables i mesures de control per assegurar que es porta a terme un seguiment dels riscos detectats.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

El grup està compromès amb la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat; aquest compromís queda reflectit en els diferents plans d’igualtat amb els que compte l’empresa.

De moment, comptem amb un pla d’igualtat per a ACSA (empresa dedicada principalment a la construcció: edificació industrial, residencial, obra civil i pública; manteniment d’infraestructures, principalment viàries; i a l’enginyeria, obra i manteniment d’infraestructures hidràuliques), un altre per a CLD (empresa dedicada a la gestió de residus urbans i industrials i neteja viària) i finalment un darrer per a Ambitec (empresa que treballa en obres i serveis relacionats amb el medi ambient, xarxes de sanejament, distribució i tractament d’aigües). Per a la resta d’empreses, gràcies a unes subvencions que acabem d’aconseguir, durant aquest 2017 treballarem per poder-los desenvolupar i aplicar en la major brevetat possible.

Alguns dels objectius del pla d’igualtat estan directament relacionats amb el compromís a la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat. De fet, el seu objectiu principal és el de garantir en l’àmbit de l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones, assegurant un entorn lliure de discriminació i, en particular, per raó de sexe. Destaquem els objectius dins del pla relacionats amb aquests compromisos: primer, incorporar la perspectiva del gènere en les polítiques internes de l’empresa estenent als treballadors i treballadores la sensibilització sobre la necessitat d’aconseguir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Segon, contribuir a sensibilitzar i aconseguir la igualtat d’oportunitats a la societat, tant interna com externament (empreses proveïdores, ETT, empreses subcontractades...). Tercer, assegurar que la comunicació interna i externa promou una imatge igualitària entre dones i homes i garantir que els mitjans de comunicació interna i els seus continguts són accessibles a tota la plantilla. Quart, fomentar l’equilibri entre homes i dones a les diferents àrees i llocs de treball. Cinquè, garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats dins la gestió de recursos humans en referència al desenvolupament de les persones a l’organització (selecció de personal, ja sigui externa o promoció interna, formació del personal i anàlisis o valoració del rendiment). Sisè, garantir la transparència del sistema retributiu de l’empresa i l’adequació del mateix als principis d’igualtat en funció del lloc de treball i valoració de les competències personals i professionals sense cap discriminació per raó de gènere. Setè, assegurar que els treballadors i treballadores gaudeixin d’un entorn lliure de tot tipus de situacions d’assetjament i intimidacions i en els que la dignitat de les persones sigui un valor defensat i respectat. Vuitè, garantir que no existeix discriminació per raó de gènere en el tipus de contracte, jornada del personal, assignació d’horaris, baixes i acomiadaments. Novè, promoure la igualtat d’oportunitats en tothom dins l’empresa en qualsevol moment de la seva vida laboral, garantint l’accés i l’exercici de mesures de conciliació entre la seva vida laboral i personal. Així com, garantir una adequada protecció en l’àmbit laboral de les treballadores i treballadors víctimes de la violència de gènere. Desè i últim, introduir  la perspectiva de gènere en la política i eines de prevenció de riscos laborals amb la finalitat d’adaptar-les a les necessitats de la població treballadora.

Per últim, destacar també que dins del pla d’igualtat hi ha una Guia de Llenguatge Neutre, a l’abast també de tots els nostres treballadors al nostre “Portal de l’empleat”. Aquesta guia és una iniciativa que té com a propòsit aconseguir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Els objectius de la mateixa són: mostrar un model realista de la societat, fer visible la presència de les dones a través d’un ús del llenguatge no androcèntric, abandonar el prejudici d’identificar professions amb sexes determinats, potenciar la consideració per a la igualtat d’oportunitats i finalment impulsar la imatge socialment responsable de l’empresa. Els àmbits de repercussió del Llenguatge Neutre a l’empresa són: en relacions i comunicacions internes amb el conjunt de treballadors i treballadores (protocols i instruccions laborals, contractes de feina, categories professionals, designació dels diferents llocs de treball dins l’empresa...), en les relacions i col·laboracions amb els representants sindicals, en les negociacions i pactes sobre el conveni col·lectiu aplicable a l’empresa, sector o àmbit geogràfic, en les relacions amb les empreses proveïdores, els clients i/o els consumidors finals, els procediments amb l’Administració Pública i finalment en l’elaboració i difusió de material de màrqueting, propaganda i comunicació externa (anuncis, tríptics, mitjans publicitaris i cartells).

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

El grup tracta de fomentar la conciliació de la vida laboral i personal des de dos àmbits: en primer lloc, la conciliació és un dels apartats tinguts en compte dins dels plans d’igualtat de les empreses que formen part del Grup, i en segon lloc, ho treballem també des de la banda dels riscos psicosocials.

D’una banda doncs, la conciliació es fomenta des dels plans d’igualtat. En ells hi ha mesures com per exemple: flexibilitat horària d’entrada i sortida dins la jornada laboral de cada treballador, desenvolupament dels cursos de formació dins de la pròpia jornada, fixament de les reunions en horari de matí en comptes de les tardes, ajuda amb l’escola bressol, beques d’estudi per a fills de treballadors, entre d’altres.

D’altra banda, e manera biennal l’empresa duu a terme una enquesta psicosocial als seus treballadors i amb el resultats encarem diferents objectius. Concretament, de l’última enquesta n’extraiem per exemple la importància de treballar amb la problemàtica de la doble presència i des de Recursos Humans ja estan treballant en diferents vies per a millorar-ho.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Treballem de manera molt activa en la posada en funcionament i la gestió de diferents canals de comunicació amb els diferents grups d’interès de la organització. Aquests ens han portat a començar un Pla de Comunicació a partir del qual s’elaboren informes i es realitza un seguiment de l’efectivitat dels diferents canals de comunicació digitals.

A més a més, de manera anual realitzem enquestes a tots els nostres grups d’interès per tal de conèixer millor la seva opinió d’ells en vers nosaltres com a organització i saber no només quina imatge donem si no que quina s’espera de nosaltres, per tractar sempre de millorar i apropar-nos més a les expectatives dels nostres grups d’interès. També tractem de fer enquestes sempre que es desenvolupi algun tipus d’esdeveniment en el que ens trobem o treballem amb algun d’ells, de tal manera que moments com fires, exposicions, formacions dels treballadors o visites de grups d’interès a les nostres instal·lacions són utilitzades per rebre feedback.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Sorigué compta com un sistema comú de gestió en matèria de seguretat i salut integrat dins dels diferents processos i activitats de l’organització, amb el principal objectiu de protegir la salut dels nostres treballadors millorant de forma continuada, tal i com estableixen les nostres polítiques. (http://www.sorigue.com/es/sostenibilidad/politicas)

Algunes de les mesures de gestió que portem a terme són les següents:

Les polítiques constitueixen el marc de referència, reflecteixen i traslladen a totes les parts interessades els propòsits generals de l’organització, i són la base per a la definició dels objectius en matèria de seguretat i salut específics que definim de forma periòdica en cada àrea d’actuació.  

La identificació de perills i l’avaluació dels riscos són la base sobre la qual definim les diferents mesures preventives per assegurar les millors condicions de treball, realitzant mesuraments o estudis específics que siguin precisos i actualitzant-los sempre que sigui precís per aconseguir-ho.

La planificació de l’activitat preventiva i el control operacional de les mateixes per part dels tècnics superiors de prevenció i de riscos laborals, ens permet verificar la implementació de les mateixes i estudiar i proposar altres línies en la millora continuada.

La vigilància de la salut per valor l’aptitud a cada lloc de treball del nostre personal, a més a més de ser un servei d’assistència.

En aquelles circumstàncies en que tinguin lloc incidents, treballem en l’anàlisi i la investigació dels mateixos per establir les mesures que siguin oportunes amb l’objectiu d’eliminar o reduir la probabilitat d’ocurrència i/o gravetat.

Canals de consulta i participació com són els comitès de seguretat i salut, taulells d’anuncis, bústies de suggeriments, grups de treball amb tècnics superiors de prevenció, etc.

L’establiment de plans d’emergència i la seva implementació mitjançant simulacres que asseguren el correcte funcionament.

Identificar i avaluar de forma periòdica el compliment de requisits legals que siguin d’aplicació en cada cas, a través de fonts d’informació online que ens permetin estar al dia de les novetats legislatives.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Des del Grup Sorigué treballem des de dues vessants diferents de manera activa amb el territori i amb iniciatives socials.

Primer, el departament de Responsabilitat Social Corporativa s’encarrega d’una banda de canalitzar totes les peticions de patrocini que rep l’empresa mitjançant diferents actors (fundació, presidència, treballadors, externs directament a través del canal informàtic...), estudiar els casos, valorar la possible participació i finalment tirar en davant en cas convenient. D’altra banda, de manera activa des del mateix departament també es busquen certs projectes que donin resposta als objectius que com a Grup ens hem fixat des del punt de vista social i que per tant cobreixin part de les nostres fites socials. Amb la vocació de retorn a la societat que caracteritza al Grupo, fomentem activitats en l’àmbit social, educatiu i cultural. D’aquí, surten per exemple projectes com: la participació en el Programa Coach de la Fundació Èxit, programa amb el qual empleats de forma voluntària treballen amb adolescents en risc d’exclusió social per millorar la seva ocupabilitat i ajudar-los a desenvolupar-se i fixar-se uns objectius; organització junt al Banc de Sang i de Teixits d’una iniciativa de donació massiva dels nostres treballadors; la col·laboració amb la Fundació Telefònica i l’Ajuntament de Barcelona per a la formació i integració social de persones en situació d’atur d’alta duració; o també formant part del Patronat de la Fundació Catalunya Cultura, dedicada a la promoció i al patrocini i mecenatge cultural entre empreses.

Segon, des de cada un dels nostres negocis tenen un pressupost que dediquen a programes directament relacionats amb el territori i amb iniciatives socials que es puguin desenvolupar allà on treballen. Tots ells però, també passen pel filtre del departament de Responsabilitat Social, per tal de garantir que es compleixen sempre els objectius del Grup amb les accions que fem i que tenen un sentit i lligam amb les nostres fites. D’aquí, surten per exemple acords per donar suport a víctimes a les carreteres i familiars, jornades de seguretat vial i millores asfàltiques o col·laboracions en fires locals, entre d’altres.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Les estratègies de sostenibilitat s’alineen amb els aspectes ambientals que resulten més significatius en la nostra activitat des d’una perspectiva de cicle de vida.

Les estratègies de sostenibilitat ambiental relatives a l’eficiència energètica estan alineades amb la reducció tant de consum d’energia, com d’emissions atmosfèriques en la lluita contra el canvi climàtic.

Aquestes es centren, bàsicament, en la realització d’auditories energètiques amb personal competent que hem format a nivell intern i que ens permeten identificar, avaluar i establir plans d’acció associats amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència.

Aquests plans recullen mesures concretes i específiques en funció dels processos o àrees d’activitat estudiades.

De la mateixa manera, comptem amb plans de renovació de maquinària per a models d’última generació més eficients i menys sorolloses, així com amb un procediment de rènting de vehicles que ens permet incrementar de forma significativa el número de vehicles híbrids i elèctrics dins la nostra flota, en detriment de carburants convencionals.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

En quant a la gestió de recursos, en funció dels processos que ho permeten i sempre assegurant la qualitat del producte/servei i els requisits legals i normatius dels nostres clients que puguin ser d’aplicació, portem a terme mesures com la reutilització de materials o l’ús de materials reciclats i/o reciclables. 

A més a més, sempre que sigui possible treballem en la posada en funcionament de nous productes o serveis més sostenibles (per exemple reciclatge en fred, mescles asfàltiques temperades, execució d’obres en base a criteris de certificació sostenibles com Leed o Breeam, entre d’altres).

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

La visió del Grup és ser el grup empresarial de referència en les nostres àrees d’activitat, pel nostre compromís de crear un valor sostenible. Créixer fent créixer. El departament de RSC ha de jugar un paper de  catalitzador en la resta d’àrees de l’empresa per a aconseguir aquesta visió. Els principals objectius que té ara el departament de cara el futur són: aconseguir la certificació en SR10 per a CLD i mantenir la d’ACSA; Redactar la Memòria de Sostenibilitat de CLD perquè sigui auditada i verificada per tercers; definir les línies estratègiques de patrocini i mecenatge; implementar el sistema de Compliance; realitzar la formació en RSC per a tota la plantilla amb accés a ordinador; i per últim, realitzar accions que fomentin i potenciïn els valors de la companyia entre la nostra plantilla (orgull de passat, consciència de present i ambició de futur).