Accent Social responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2017-100285

Prestació de serveis integrals d’assistència sanitària, sociosanitària o de serveis socials i atenció a persones en situació de dependència. La prestació de serveis d’ajuda a domicili, assistència a domicili i teleassistència domiciliària.

 

Adreça c/ Josep Ferrater i Mora 2-4 08019, Barcelona
Any de constitució 2017
Número de treballador@s 4178
Persona de Contacte Rosa Llamas Varela
Càrrec a la empresa Direcció de Persones i Organització
Telèfon de contacte 933036946
Pàgina web www.accent-social.cat

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Hem elaborat un Projecte d’Acció Social envers la plantilla i la societat, mitjançant les insercions de col·lectius de difícil accés al món laboral i la promoció de la participació en el nostre Pla de Voluntariat Corporatiu.

En relació a la gestió d’un entorn de treball segur i saludable, hem obtingut la certificació en base a la norma internacional OHSAS 18001.

Així mateix, hem formalitzat el nostre compromís amb la sostenibilitat ambiental mitjançant la implementació i certificació d’un sistema de gestió ambiental i la nostra participació en el Programa d’Acords Voluntaris per la reducció de gasos efecte hivernacle, que promou l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Hem elaborat un Projecte d’Acció Social envers la plantilla i la societat, mitjançant les insercions de col·lectius de difícil accés al món laboral i la promoció de la participació en el nostre Pla de Voluntariat Corporatiu.

En relació a la gestió d’un entorn de treball segur i saludable, hem obtingut la certificació en base a la norma internacional OHSAS 18001.

Així mateix, hem formalitzat el nostre compromís amb la sostenibilitat ambiental mitjançant la implementació i certificació d’un sistema de gestió ambiental i la nostra participació en el Programa d’Acords Voluntaris per la reducció de gasos efecte hivernacle, que promou l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

El nostre client és enquestat anualment per a l’obtenció de nivells de satisfacció. Després de la recollida de la informació, s’analitza i es compara evolució, amb la finalitat d’identificar oportunitats de millora en els nostres serveis.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Sí, és un dels principis ètics de gestió recollits en el nostre manual intern de gestió de servei.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

A més de complir els paràmetres legals de contractació de persones amb discapacitat, el foment de la inclusió social de persones en risc d’exclusió social és un dels pilars del nostre Projecte Social.

Per a portar a terme els processos d’integració i contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social, establim acords amb diferents entitats i empreses especialitzades ja que garanteixen una correcta selecció, facilitant l’itinerari d’inserció a la nostra companyia.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

En relació a les mesures de conciliació, aquestes s’adapten segons l’activitat que es porti a terme a l’organització.

Fem diferenciació entre el personal adscrit als serveis que depenen de l’activitat a desenvolupar, amb horaris, jornades i disponibilitats orientades a donar un bon servei al client, es facilita la flexibilitat i adaptació horària en la mesura de les possibilitats, intercanvis de dies, recuperació de temps i sobretot fomentar la proximitats del lloc de feina al domicili.

Per al personal d’Estructura-Oficines hi ha un calendari laboral anual a on es recullen les jornades d’hivern i estiu i facilitant alguna compactació horària per a persones amb fills/filles menors de 12 anys o persones estudiants en carrera professional.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Creiem que l’escolta activa enriqueix la qualitat del nostre servei de la mateixa manera que genera noves oportunitats de millora i de competitivitat.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Treballem per assegurar un entorn de treball segur i saludable per a tota la plantilla. En aquest sentit, apliquem estrictament la Llei de Prevenció de Riscos en els nostres serveis i activitats.

Estem en procés de certificació en la norma OHSAS 18001 sobre excel·lència en PRL.

Controlem els espais de feina que sempre són d’un tercer, treballem a casa del client i en definitiva, aplicació del sentit comú a l’hora d’organitzar torns, desplaçaments i feines.)

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

En aquest sentit, la col·laboració amb el territori i iniciatives socials és un dels pilars del nostre Projecte Social. Fem difusió de les nostres accions, fomentem la participació de la nostra organització en esdeveniments als que ens conviden o amb els que hi contactem.

Les entitats del tercer sector amb les que estem en contínua col·laboració ens ajuden a tenir sensibilitat cap aquestes col·laboracions i de manera recíproca posem en comú necessitats i bones pràctiques. Deixem constància de les nostres accions mitjançant convenis de col·laboració amb entitats representatives, com Fundació Joia, Apunts, Fundació Integra, Fundació Surt, AnaBella, Fundació Ared o Fundació Futur, entre d’altres.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

L’empresa està implementant i certificant un sistema de gestió ambiental en base a la norma internacional ISO 14001.

En aquest sentit, portem a terme accions per millorar l’eficiència energètica de les nostres instal·lacions i la generació de residus. Per exemple, un dels objectius és reduir els envasos de productes de neteja que suposen un percentatge elevat del volum de residus generats a l’empresa.

Per altra banda, estem adherits al Programa d’Acords Voluntaris per la reducció de gasos efecte hivernacle, que promou l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. Entre les accions que contemplem per reduir les nostres emissions es troba la substitució de l’enllumenat de l’oficina per il·luminació de baix consum i la incorporació de vehicles híbrids a la flota de l’empresa.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Tenim contractats proveïdors socials per a la gestió dels nostres residus, paper i articles d’impressió per al correcte reciclatge, compostatge i destrucció.

Portem a terme el control documental de les gestions realitzades, a partir dels corresponents certificats de retirada i gestió d’aquests residus.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Donat que la nostra plantilla pateix una certa rotació és primordial que el coneixement d’aquests principis de gestió que emanen de la Direcció, estiguin en continu coneixement de l’organització, mitjançant la difusió, formació i informació a l’estructura de comandaments i al personal educatiu. Aquest es un procés continu i periòdic integrat dins de la nostra organització.

Per altra banda, volem certificar-nos en alguna norma o distintiu sobre responsabilitat social que posi de manifest que aquestes pràctiques, acords i compromisos que aquí esmentem, la nostra companyia els compleix, els fomenta i formen part de l’estratègia i de la manera de fer de tota l'organització.