OMPLIM GESTIO I EDIFICACIO RESPONSABLE S.L. responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2017-070278

Empresa de gestió ètica de projectes immobiliaris residencials d’obra nova o re-habilitació, basats en la eficiència energètica i la responsabilitat econòmica i social. Per a inversors d’impacte i entitats sense ànim de lucre.

 

Adreça Ronda President Irla nº 28, 1er, 08302 Mataró
Any de constitució 2017
Número de treballador@s 3
Persona de Contacte Jordi Casajoana Mogas
Càrrec a la empresa Fundador
Telèfon de contacte 935482415
Pàgina web www.omplim.cat

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

OMPLIM té la finalitat de desenvolupar promocions immobiliàries ètiques, basades en la responsabilitat ambiental, econòmica i social, per donar cabuda a un nou consumidor d’habitatge, responsabilitzat amb la cadena de valor del producte.

OMPLIM disposa d’una política de Responsabilitat Social i un Codi de Conducta, publicat a la seva pàgina web, que explica el seu compromís amb la transparència i la responsabilitat en la gestió del seu producte. La companyia comptarà paral·lelament amb un consell assessor i de vigilància que ha de garantir la gestió ètica i la transparència en les actuacions i les pràctiques d’OMPLIM.

A OMPLIM es treballa amb establir objectius ambiciosos, concrets i quantificables que seran avaluats i actualitzats amb una periodicitat anual, amb la finalitat d’avançar en la millora contínua i l’excel·lència en la nostra gestió.

L’elaboració anual d’una Memòria de Responsabilitat Social i l’Auditoria Social Anual, formen part de l’àmbit de gestió i els procediments interns per desenvolupar l’activitat d’OMPLIM.

OMPLIM té com a objectiu avançar en la Implementació d’un Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social, considerant els principals estàndards de referència, com per exemple la norma SGE21-Sistema de Gestió Ètic i Socialment Responsable

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

OMPLIM té com a missió treballar amb una política d’honoraris justos en les seves relacions amb els diferents grups d’interès, i potenciar el principi de compra responsable i compra social en serveis i/o productes.

OMPLIM té la vocació d’establir relacions continuades i de col·laboració transparent amb els seus proveïdors, per mantenir una relació eficaç i eficient, basada en la confiança mútua i el foment de sinèrgies i col·laboracions.

OMPLIM es compromet a treballar amb empreses proveïdores locals, que comparteixin els nostres valors i la nostra  aposta per la gestió ètica, responsable i sostenible, i que augmentin l’impacte social i ambiental positiu de la nostra activitat en el territori.

OMPLIM ha establert en el seu model de negoci que un percentatge de la facturació de les empreses proveïdores associades als projectes que duguin a terme amb OMPLIM, s’ha de destinar a acció social.

 

 

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

A OMPLIM orientem tots els esforços de l’organització i dels i les nostres professionals vers la satisfacció de les necessitats dels nostres clients, oferint un servei de qualitat, eficient i cercant l’excel·lència i l’impacte social i ambiental positiu de les nostres promocions d'habitatges.

Amb l’objectiu de poder identificar oportunitats de millora durant tot el procés d’execució i realitzar la construcció dels habitatges complint les necessitats i expectatives dels client, OMPLIM  realitza enquestes de satisfacció al client per a cada una de les promocions executades.

Addicionalment OMPLIM també disposa d’un canal de comunicació obert amb els clients (i els diversos grups d'interès) amb la finalitat de conèixer les seves necessitats i expectatives i poder identificar oportunitats de millora per a la seva integració en la nostra activitat.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

OMPLIM té dins de la Política de Responsabilitat Social, el garantir el comportament ètic i transparent de la seva organització i dels seus professionals.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, s’han establert mecanismes i sistemes de gestió transparents, per a cada una de les inversions, i per la contractació dels diferents professionals i proveïdors que participen en cada una d’elles. Igualment anualment, es desenvolupen auditories financeres i socials per experts externs, avaluades pel consell de vigilància-assessor.

 

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Les persones que formen part d'OMPLIM són el capital humà de la nostra empresa. L’organització vetlla per garantir la contractació estable i la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, així com unes condicions de treball segures i saludables, potenciant el seu creixement professional i la seva participació i implicació.

OMPLIM elaborarà una Guia de bones pràctiques en relació al llenguatge neutre i no sexista.

OMPLIM fomenta la integració de col·lectius en risc d’exclusió social o en situació de vulnerabilitat a través de la contractació directa i/o pràctiques laborals

OMPLIM es compromet a invertir part dels seus beneficis econòmics en beneficis socials per als i les professionals que formen part de la nostra organització.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

OMPLIM disposarà d’un document que recull totes les mesures de conciliació de les que disposen les persones que treballen a OMPLIM amb l’objectiu d’afavorir la seva vida laboral i personal i que entre altres inclou, el home-office, permisos i excedències, flexibilitat horària, dies de lliure elecció retribuïts,...

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

OMPLIM disposa d’un canal de comunicació obert amb els i les professionals, clients, empreses proveïdores, inversors, comunitat local i altres grups d’interès relacionats amb l’organització, amb la finalitat de conèixer les seves necessitats i expectatives i poder identificar oportunitats de millora per a la seva integració en la nostra activitat.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

OMPLIM realitza periòdicament estudis de clima laboral amb l’objectiu d’identificar àrees de millora en el funcionament de la companyia i en la satisfacció i implicació dels professionals que la composen.

També, OMPLIM té previst elaborar un procediment per prevenir i gestionar possibles conflictes entre les persones treballadores o entre aquestes i altres col·lectius externs a l'organització. D'aquesta manera, es volen establir guies i accions que serveixin per orientar la resolució de conflictes.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

OMPLIM té definit en els seus estatuts que destinarà una part dels seus beneficis anuals després d’impostos, a acció social en el territori a on actua així com a diferents activitats sense ànim de lucre, directament vinculades al mercat de l’habitatge.

Per altra banda, OMPLIM té previst elaborar un Pla de Voluntariat Corporatiu i de col·laboració amb les entitats socials per les persones treballadores de l'organització.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Un dels objectius principals d’OMPLIM és integrar  la sostenibilitat ambiental i l’eficiència en la gestió dels recursos en les nostres promocions, definint criteris d'eficiència energètica, identificant productes i materials respectuosos amb el medi ambient, incorporant principis d'ecodisseny i apostant per la producció local i de proximitat.

OMPLIM defineix tots els seus projectes des de l’inici a través d’un treball conjunt d’arquitectura, auditoria ambiental i l’empresa constructora, potenciant addicionalment les  col·laboracions estratègiques que permeten avançar en el foment de la I+D, la millora continua i la integració de solucions innovadores, eficients i sostenibles en les promocions d’habitatges que porta a terme OMPLIM.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

OMPLIM conjuntament amb els seus col·laboradors i proveïdors, participa activament en la implantació de mesures de reducció, reciclatge i reutilització en tots els projectes immobiliaris residencials que desenvolupa, potenciant l’economia circular, i tot a través dels experts en sostenibilitat ambiental assignats a cada un dels projectes.

 

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

OMPLIM té la vocació de potenciar i millorar el mercat de l’habitatge des d’una perspectiva ètica i responsable, potenciant la col·laboració públic-privada i els diferents models de propietat, que permetin millorar l’accessibilitat a l’habitatge d’obra nova al territori català.

OMPLIM  té com a objectiu posicionar-se com a un operador immobiliari referent dins del mercat de l’habitatge català, aportant solucions innovadores, responsables i sostenibles ambientalment.