Pensium responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2017-060277

Facilitar recursos econòmics periòdics a les persones grans per al pagament de les seves despeses assistencials (plaça privada a una Residència o assistència a domicili), a partir de la gestió del lloguer de l’habitatge, anticipant els lloguers futurs per gaudir ara dels recursos necessaris sense perdre el patrimoni.

 

Adreça Balmes 83, Principal 1ª, 08008 Barcelona. Oficinas en Madrid y Valencia
Any de constitució 2016
Número de treballador@s 19
Persona de Contacte David Igual Molina
Càrrec a la empresa Director d'Operacions
Telèfon de contacte 93 880 64 80
Pàgina web www.pensium.es

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Pensium cobreix una necessitat social derivada de la manca de recursos econòmics de les persones grans que necessiten assistència contínua i pateixen llargs períodes d'espera fins a accedir a una plaça pública en una residència. 


El Programa Pensium planteja una solució a aquest col·lectiu fomentant el seu benestar i el de la seva família, i garantint que sempre mantindran la propietat del seu habitatge. 


Pensium valora la situació de la persona gran i el seu entorn i adapta el programa a cada necessitat, i informa i dona suport en gestions i tràmits relacionats amb les necessitats d’assistència de la persona gran per facilitar l’accés a l’assistència de la manera més ràpida possible.


L’equip de Pensium el formen professionals de diversos àmbits (social, financer, legal...) que garanteixen que la solució plantejada sigui la adequada a cada situació.


A més, Pensium publica a la seva pàgina web la seva política de transparència, on s’explica el seu compromís amb els valors de transparència, senzillesa, agilitat i responsabilitat que són les característiques del servei que ofereix. A la web també es mostren uns exemples de possibles casos, i un apartat de FAQs amb preguntes que busquen resoldre els possibles dubtes dels usuaris. 


Pensium desenvolupa activitats per explicar, formar i orientar als seus empleats, col·laboradors i proveïdors amb l'objectiu de mantenir en tot moment els valors responsables de la companyia.


Finalment, les decisions són preses per un Consell d'Administració format per 5 membres que es reuneixen un cop a la setmana.
 

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Pensium contracta als proveïdors que millor s'ajusten als requeriments d'acord amb el criteri de justa compensació observant les condicions de mercat. Pensium planteja, en la mesura del possible, als seus proveïdors una relació de futur i continuïtat que aporti valor a ambdues parts amb un compromís de qualitat de servei.


L'activitat de Pensium contribueix al desenvolupament local ja que permet que les persones grans puguin accedir a les residències de l'entorn en el que sempre han viscut, encara que no tinguin recursos econòmics suficients.


El Programa Pensium facilita també que els habitatges de les persones que es traslladen a centres residencials per rebre serveis assistencials no romanguin buides (evitant problemes de deteriorament, ocupacions, etc.) i que entrin al mercat de lloguer, incrementant l'oferta d'habitatges de lloguer i contribuint al dinamisme econòmic de la zona. 
 

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

L’equip de Pensium que tracta els clients està format per professionals majoritàriament de l’àmbit social (Treballadores socials). La gestió amb cada client la realitza una mateixa persona, que informa del que el client necessita i li ofereix la proposta de programa adequada.


En el procés previ a la signatura del contracte, així com en el moment de la formalització i signatura, Pensium promou la intervenció del/fill/s o d’algun familiar de la persona gran beneficiària, per garantir el correcte enteniment del contingut del servei per part del client.

Pensium desenvolupa una política de control de la qualitat del servei a través d’enquestes i consultes un cop formalitzades les operacions per conèixer el grau de satisfacció dels beneficiaris i les seves famílies, amb l’obtenció de valoracions molt positives.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

La signatura de les operacions del Programa Pensium es realitza davant de notari d'acord amb el compliment dels màxims requisits de transparència.


Pensium sempre fa els pagaments periòdics acordats per anticipat i de manera semestral, i informa semestralment de la gestió del lloguer del seu habitatge i l'evolució de la seva operació.


La comptabilitat de la companyia està externalitzada, realitzant així una gestió professionalitzada en els aspectes econòmics, fiscals i administratius. Els comptes anuals se sotmeten a auditories externes.
 

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

El Programa Pensium s’adreça a persones grans amb dependència i amb necessitats d’assistència i fomenta que puguin accedir a atenció privada mentre esperen l’assignació dels recursos públics, tot i que no disposin de recursos líquids per fer el pagament de l’assistència privada.


Des del punt de vista laboral, Pensium està orientada a garantir la igualtat d'oportunitats i promou la paritat entre homes i dones en la contractació. Així mateix, una part important de l’equip supera els 55 anys, amb el que col·labora en la inserció en el mercat laboral d’aquest col·lectiu.
 

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Pensium ofereix flexibilitat laboral als seus treballadors perquè desenvolupin la seva feina respectant al màxim la seva vida personal. A la flexibilitat horària se suma la possibilitat de teletreball ja que s'han instrumentat uns procediments per al treball en xarxa i a distància.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Tots els empleats tenen accés a informació de l’evolució de la companyia i la possibilitat d’opinar i aportar propostes.


A través de la web es disposa d’eines per tal que qualsevol persona (client o no client) pugui sol·licitar informació o deixar consultes i aportacions a través del blog.


Pensium manté contactes permanents amb el col·lectiu de centres residencials per a orientar la seva activitat.
 

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Pensium té contractats els serveis de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut en els seus centres.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Pensium té establerta una estratègia de proximitat amb els centres residencials ubicats en tot el territori que reben a la gent gran per conèixer les possibles necessitats i adaptar el servei fins a la seva personalització.


Pensium disposa de personal d’atenció a clients per als diferents territoris per donar resposta àgil i adequada a les particularitats de cada zona, i col·labora amb diverses institucions locals d’atenció a persones grans.
 

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

L'activitat de Pensium té escàs impacte mediambiental i l'organització de l'activitat s'ha realitzat amb un ús intensiu de la tecnologia que minimitza el consum de materials físics. Per exemple, gestió digital de la documentació per evitar l’ús excessiu del paper, ús habitual de zoom per comunicar-se entre l’equip...


D'altra banda, les oficines de Barcelona, Madrid i València estan ubicades en llocs amb facilitat d’accés en transport públic.
 

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

A Pensium s'utilitzen eines digitals per minimitzar l'ús del paper, i es fomenta el reciclatge dels recursos utilitzats amb espais habilitats per a la seva recollida (paper, material d'oficina, cafè...).

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

L’objectiu principal de Pensium es arribar cada vegada a més persones i amb aquest objectiu s’està fomentant la contractació del personal d’atenció a clients necessaris per donar la millor cobertura a nivell nacional. 


En l’àmbit de qualitat de servei, es busca donar la màxima atenció possible a les persones que contacten amb Pensium, i la formació dels empleats és un eix important per tal de donar solució a les situacions plantejades pels clients.