Pensium responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2017-060277

Facilitar recursos econòmics periòdics a les persones grans propietàries d'immobles per al pagament de les seves despeses assistencials en residències o en el seu propi domicili.

 

Adreça Catalunya: Balmes, 83 Principal 1a, 08008 Barcelona.
Centre-Sud: Paseo de la Castellana, 126, 8º Izda. 28046 Madrid.
Est: Colón, 22 2ª E, 46004 València.
Aragó: Sanclemente, 20 1º, 50001 Saragossa - Cierzo Gestión - Fundación Rey Ardid
Any de constitució 2016
Número de treballador@s 18
Persona de Contacte David Igual Molina
Càrrec a la empresa COO: Director d'Operacions
Telèfon de contacte 93 880 64 80
Pàgina web www.pensium.es

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Pensium cobreix una necessitat social derivada de la manca de recursos econòmics de les persones grans amb propietats immobiliàries que necessiten cures assistencials i pateixen llargs períodes d'espera fins a accedir a una plaça pública en una residència, així com períodes de difícil suport per part dels seus familiars que no són professionals de la cura de persones dependents. La majoria d'aquestes persones han dedicat tota la seva vida i els seus estalvis a l'adquisició d'un pis que constitueix el seu únic patrimoni al qual no haurien de renunciar.

El Programa Pensium planteja una solució a aquest col·lectiu garantint que sempre mantindran la propietat del seu habitatge. A més, Pensium publica a la seva pàgina web un apartat anomenat política de transparència que explica el seu compromís amb els valors de transparència, senzillesa, agilitat i responsabilitat que són les característiques del servei que ofereix; i s'ha elaborat un apartat de FAQs amb 37 preguntes que busquen resoldre els possibles dubtes dels usuaris. Així mateix, es publiquen les tarifes que s'apliquen pel servei perquè la presa de decisions per part dels interessats inclogui tota la informació possible.

Pensium desenvolupa activitats per explicar, formar i orientar als seus empleats, col·laboradors i proveïdors amb l'objectiu de mantenir en tot moment els valors responsables de la companyia.

La comptabilitat de la companyia està externalitzada, realitzant així una gestió professionalitzada en els aspectes fiscals i administratius i els comptes anuals es sotmetran a auditories externes.

Finalment, les decisions són preses per un Consell d'Administració format per 5 membres que es reuneixen un cop a la setmana.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Pensium contracta als proveïdors que millor s'ajusten als requeriments d'acord amb el criteri de justa compensació observant les condicions de mercat. Pensium planteja, en la mesura del possible, als seus proveïdors una relació de futur i continuïtat que aporti valor a ambdues parts amb un compromís de qualitat de servei.

Pensium assigna recursos ubicats en els diferents territoris en què actua amb persones que realitzen una funció d'assessoria local a gent gran, les seves famílies i centres residencials receptors de la gent gran.

L'activitat de Pensium contribueix al desenvolupament local ja que permet que les persones grans puguin accedir a les residències de l'entorn en el que sempre han viscut, encara que no tinguin recursos econòmics suficients, gràcies a l'esforç de tota la vida realitzat en l'adquisició d'un habitatge .

El Programa Pensium facilita també que els habitatges de les persones que es traslladen a centres residencials per rebre serveis assistencials no romanguin buides (evitant problemes de deteriorament, ocupacions, etc.). En canvi, es posa l'habitatge de lloguer a preus raonables contribuint al dinamisme econòmic de la zona. De la mateixa manera, al contribuir a incrementar l'oferta d'habitatges de lloguer s'ajuda a reduir la pressió sobre els preus del mercat de lloguers.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Pensium assigna una persona que realitza la funció d'assessor personal a la persona gran i a la seva família amb l'objectiu d'assessorar de forma responsable. A més de la transparència, Pensium estableix que el client persona gran acudeixi a la signatura del contracte del servei amb l'assistència de, almenys, un fill/a o d'una persona de la seva confiança. Amb aquesta mesura, Pensium s'assegura del correcte enteniment del contingut del servei per part del client.

Pensium desenvolupa una política de control de la qualitat del servei i es realitzen visites als clients mitjançant entrevistes posteriors per conèixer el grau de satisfacció de la gent gran.

En relació a l'immoble, al Programa Pensium s'incorporen les màximes mesures per garantir que el lloguer de l'habitatge es realitza amb total seguretat de pagaments mitjançant la contractació d'assegurances.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

La signatura de les operacions del Programa Pensium es realitza davant de notari d'acord amb el compliment dels màxims requisits de transparència.

La principal garantia de l'operació per a la gent gran és que Pensium facilita per anticipat el pagament dels costos anuals de la residència. A més, periòdicament Pensium presenta als participants informació sobre l'explotació del seu habitatge i l'evolució de la seva operació.

També, per garantir la transparència econòmica, s'ha instrumentat un mecanisme perquè els inversors puguin conèixer els estats financers de la societat inversora i, a més, només s'accepten inversors que siguin socis de la companyia, de tal manera que tots estiguin implicats en el projecte.

La política de transparència dels costos es desenvolupa a través de la publicació de les tarifes en la pàgina web.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

En relació als clients, el Programa Pensium es centra en les persones que es troben en situació de dependència ja que són els que precisen de la màxima atenció i cures assistencials.

Des del punt de vista laboral, Pensium està orientada a garantir la igualtat d'oportunitats i actualment el 50% dels empleats contractats són dones. A més, el 75% de les persones contractades són majors de 55 anys afavorint així la contractació de col·lectius que podrien tenir més dificultat a l'hora de reincorporar-se al mercat laboral.

D'altra banda, es realitzen convenis amb universitats per contractar becaris amb contractes retribuïts afavorint l'entrada al mercat laboral de persones joves.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Pensium ofereix flexibilitat laboral als seus treballadors perquè desenvolupin la seva feina respectant al màxim la seva vida personal. A la flexibilitat horària es suma la possibilitat de teletreball ja que s'han instrumentat uns procediments per al treball en xarxa i a distància.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Es realitzen seguiments conjunts i hi ha una eina compartida per al seguiment de tots els projectes en què està treballant la companyia a la qual tots els treballadors tenen accés.

També es realitza formació a empleats, socis i assessors en què s'analitzen aspectes legals i el funcionament de les comissions, aspectes financers de la companyia i característiques del producte i els processos que es fan servir.

Pensium manté contactes permanents amb el col·lectiu de centres residencials per a orientar la seva activitat.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Pensium té contractats els serveis de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut en els seus centres.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Pensium té establerta una estratègia de proximitat amb els centres residencials ubicats en tot el territori que reben a la gent gran per conèixer les possibles necessitats i adaptar el servei fins a la seva personalització.

Pensium ha designat assessors que actuen en cada territori per assegurar l'impuls de l'activitat adequat a les seves característiques.

S'han dut a terme diversos contactes amb organitzacions del territori i es tenen previstos actes públics per explicar les diferents solucions financeres existents per cobrir les necessitats de recursos financers de la gent gran així com un apartat al web compromès amb aportar informació útil, rellevant i amb impacte social.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

L'activitat de Pensium té escàs impacte mediambiental i l'organització de l'activitat s'ha realitzat amb un ús intensiu de la tecnologia que minimitza el consum de materials físics. Per exemple, es fa ús habitual de Skype per comunicar-se amb la delegació de Madrid.

D'altra banda, l'oficina de Barcelona és un espai compartit amb altres empreses per tal d'optimitzar recursos. A més, aquesta està ubicada al centre de la ciutat permetent que totes les persones treballadores puguin arribar en transport públic.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Donada l'activitat de Pensium, pràcticament no hi ha impacte en aquest aspecte si bé qualsevol actuació es planteja amb el criteri de pràcticament nul ús de sistemes físics com papers, arxius, etc.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Pensium vol cobrir una gran necessitat social i ser l'empresa de referència per a les persones grans que han dedicat la seva vida i els seus estalvis a l'adquisició d'un habitatge, però no tenen recursos econòmics per satisfer les seves necessitats assistencials. Per això planteja una nova solució que els permet mantenir la propietat del seu habitatge.

Amb aquest objectiu central Pensium vol desenvolupar la seva activitat en un futur en tot el territori d'Espanya al qual accedirà en diferents fases.