Federació Cordibaix responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2017-050274

Federació d’Entitats de les Persones amb Discapacitat i/o Trastorn Mental del Baix Llobregat.

 

Adreça Passatge Sant Miquel 5. 08970 Sant Joan Despí
Any de constitució 1987
Número de treballador@s 7
Persona de Contacte Enric Net Camats
Càrrec a la empresa President
Telèfon de contacte 934770825
Pàgina web www.cordibaix.org

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

CordiBaix és la Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitat i Trastorn Mental del Baix Llobregat, és una entitat sense ànim de lucre, declarada d'utilitat pública, que des de 1987 desenvolupa projectes socioeducatius al servei de la comunitat per tal d'aconseguir la normalització i plena integració del col·lectiu de persones amb discapacitat i/o trastorn mental, garantint el ple exercici dels seus drets i la seva qualitat de vida i benestar a través del treball.

La Federació Cordibaix vol ser el referent en el tercer sector i al Baix Llobregat de totes les entitats que busquen la realització dels individus com a persona amb l'eix del treball, potenciant la seva autonomia i la participació activa en la vida social, política, cultural i econòmica.

La Missió de CordiBaix és Aconseguir la normalització i plena integració del col·lectiu de persones amb discapacitat i/o trastorn mental garantint el ple exercici dels seus drets i la seva qualitat de vida i benestar a través del treball.

Actuar com a ens d'intermediació social, especialment en l'àmbit de la integració i promoció sociolaboral de les persones amb discapacitat i amb trastorn mental vinculades a les entitats associades, afavorint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Estem compromesos amb els Valors de:

 • Solidaritat. La nostra organització és solidària amb totes les persones i també amb totes les associacions que busquen el benestar de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social des de la normalitat.
 • Flexibilitat. CordiBaix s'adapta a cada situació, i proposa solucions a mesura davant cada circumstància.
 • Igualtat. La igualtat entre gèneres i entre persones de diferents condicions és un tret essencial que ens permet seguir construint un món millor
 • Respecte a la diversitat. Les persones, siguin d'on siguin, amb les seves capacitats, els seus sabers i les seves actituds, són part fonamental del nostre projecte. Tothom suma.
 • Eficàcia. Volem i ens orientem a resoldre les demandes que se'ns formulen i fer-ho bé
 • Qualitat. Revisem els processos i intentem millorar amb l'efectivitat per destinar els mínims recursos i aconseguir la màxima eficàcia
 • Persona. Creiem fermament en la capacitat inclusiva i normalitzadora de la feina per realitzar-se com a persona
 • Superació. Cada dia intentem que sigui millor que l'anterior

Els principis generals d'actuació de la Federació Cordibaix són:

 • Aconseguir la normalització i integració plena del col·lectiu de persones amb discapacitat i / o trastorn mental garantint l'exercici de drets en igualtat de condicions de totes les persones.
 • Vetllar per la plena integració de les persones amb discapacitat i / o trastorn mental o intel·ligència límit en la nostra societat, potenciant la seva autonomia i la participació activa en la vida social, política, cultural i econòmica.
 • Tenir especial atenció cap a les persones en qualsevol acció de l'organització i també cap a les que formen part com a voluntaris, treballadors o col·laboradors externs. Afavorir el seu desenvolupament personal i professional al servei de la comunitat.
 • Consolidar la Federació com a referent de la discapacitat i de la inclusió social. Ser una entitat innovadora tant en els serveis i la formació que ofereix, com en els canals i metodologia que utilitza. Considerar la qualitat com a forma de treball habitual de la Federació.
 • Prestar un servei a la societat dins la pròpia actuació, buscant l'autofinançament de l'entitat a partir de la prestació de serveis o de l'aportació privada. Gestionar de manera eficaç i eficient els recursos amb la finalitat d'obtenir el màxim rendiment social. Fer sostenible la Fundació, a partir d'una estructura de finançament que permeti actuar amb dignitat i assegurar el manteniment futur de l'entitat. Desenvolupar de forma sòlida serveis que permetin unes condicions laborals adequades.
 • Treballar en xarxa amb les altres entitats socials que intervenen en els àmbits propis de la federació i, especialment, amb aquelles a les quals es presten serveis o s'estableixen convenis de col·laboració.

Treballem

AMB LES ENTITATS

Assessorant i oferint suport integral a les entitats en el desenvolupament de serveis i activitats per a persones amb discapacitat i / o trastorn mental.

AMB LES PERSONES

Oferint un servei de proximitat que doni resposta a les demandes que les persones amb discapacitat, familiars i / o qualsevol persona puguin tenir en relació a la discapacitat.

AMB LES EMPRESES

Fomentant la igualtat d'oportunitats i la participació activa en el mercat laboral de les persones amb discapacitat. Assessorant en Responsabilitat Social Empresarial.

AMB ELS AGENTS SOCIALS

Sensibilitzant i reivindicant la implicació dels agents socials i econòmics cap a la normalització de la situació de les persones amb discapacitat a la comarca. Impulsant l'anàlisi i l'estudi de les necessitats i demandes de les persones amb discapacitat.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Les persones i els col·lectius d'usuaris i beneficiaris són el subjecte preferencial de tota actuació la Federació CordiBaix. La relació amb aquests i els serveis prestats per la Federació respondran als següents criteris:  

 • ATENCIÓ PERSONALITZADA. La Federació CordiBaix treballarà en benefici i al servei de les persones amb discapacitat i trastorn mental, atenent la seva especificitat i procés individual.
 • EQUITAT I RECIPROCITAT. S'establirà una corresponsabilitat basada en els drets i els deures d'ambdues parts.
 • GARANTIA DE LA DIGNITAT I LA VOLUNTAT DE LA PERSONA. Els serveis i les activitats desenvolupades hauran de tenir en compte a l'individu o col·lectiu com a subjectes actius, respectant els drets i decisions de cada persona, sempre que no siguin contràries a la missió i valors de CordiBaix.
 • TRANSPARÈNCIA. La base de la relació serà la confiança mútua, de manera que la Federació CordiBaix mostrarà amb honestedat i claredat la seva identitat i forma de procedir.

La Federació CordiBaix presta serveis per a persones amb discapacitat i/o trastorn mental del Baix Llobregat que és el nostre territori d’actuació. Prestem recursos de proximitat per garantir que cap persona quedi exclosa de l’accés al la informació i a l’atenció. El territori àmbit d’actuació és extens i divers, per aquesta raó tenim punts d’actuació a diverses localitats de la comarca, i tractem de canalitzar les necessitats de la comarca a través de les entitats federades a CordiBaix, de manera que la resposta sigui àgil i efectiva.

S’ofereix un servei d’àmbit comarcal d’ atenció i assessorament técnico-professional a les demandes que realitzen les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, familiars d’aquestes o els professionals que treballen amb aquestes persones, en temes relacionats amb la discapacitat i/o el trastorn mental, des d’una perspectiva integral.

Al Servei Laboral  de CordiBaix, donem una resposta global en la integració sociolaboral de les persones amb diversitat funcional com a eina essencial per al  foment de la seva autonomia. Oferim a les persones que estan en recerca de feina:

 • Assessorament i Orientació
 • Itineraris Personalitzats
 • Formació i Capacitació
 • Suport per a la incorporació al món laboral

Des d'aquest Servei construïm una estratègia d'interacció amb les empreses per generar relacions funcionals  i de  confiança  amb  la finalitat de millorar les oportunitats i condicions de treball de les persones.

D’igual manera els criteris de selecció dels nostres proveïdors, es basen en la sensibilització i el foment dels valors de la Federació de respecte a la diversitat, la igualtat d’oportunitats, la solidaritat, la inclusió social de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i la gestió responsable amb el medi ambient.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

La Federació CordiBaix vol ser el referent en el tercer sector i al Baix Llobregat de totes les entitats que busquen la realització dels individus com a persona amb l'eix del treball, potenciant la seva autonomia i la participació activa en la vida social, política, cultural i econòmica. Per aquesta raó promourà espais que permetin la col·laboració amb altres agents del territori, amb la finalitat de crear una xarxa de treball que permeti generar sinèrgies per aconseguir un major impacte en el territori d'actuació.

Les relacions amb altres organitzacions es basaran en els següents criteris:

 • COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ. La complexitat de la realitat social exigeix ​​una acció conjunta, que s'haurà de plasmar en projectes comuns, treball en xarxa i sinèrgies que permetin un major impacte i aprofitament dels recursos.
 • DIÀLEG I CONCERTACIÓ. El entesa mútua i la recerca de respostes a les noves realitats s'han de basar en un procés de coneixement i reflexió conjunta, que doni lloc a posicionaments comuns.

La Federació CordiBaix treballa conjuntament amb les administracions públiques i entitats privades, reconeixent el deure i el paper indispensable d'aquestes en la millora de la societat.

Aquesta col·laboració ha de respondre als següents criteris:

 • TRANSPARÈNCIA. Les relacions de la Federació s'han de basar en un coneixement i procediment transparent, que evidenciïn els propòsits de les parts implicades.
 • AUTONOMIA. La Federació CordiBaix mantindrà la seva independència independentment de les donacions o contraprestacions que rebi.
 • COORDINACIÓ. La recerca de sinergies i la planificació entre els diferents agents de la societat és un requeriment. La Federació haurà de possibilitar la planificació d'accions conjuntes, amb la finalitat d'obtenir un major impacte i evitar competències infructuoses.
 • QUALITAT I INNOVACIÓ. La Federació desenvoluparà serveis per a entitats públiques i privades amb rigor, eficàcia i garanties i en condicions adequades per contribuir a l'assoliment de la seva missió.

Com a Federació desenvolupem accions per assegurar la qualitat i avaluar el grau de satisfacció dels serveis que oferim:

· SEGUIMENT I VALORACIÓ CONTINUADA DEL PROGRAMA O ACCIÓ

· SISTEMA D’AVALUACIÓ DE LES ACCIONS

· QÜESTIONARIS DE SATISFACCIÓ

· INDICADORS DE RESULTATS QUALITATIUS I QUANTITATIU

El sistema d’avaluació de l'entitat té un disseny longitudinal, de manera que es realitza una avaluació en tres etapes:

• Avaluació inicial: L’entitat realitza aquest tipus d'avaluació prèvia al començament de l’actuació amb la finalitat d’efectuar els ajustos necessaris, en el marc dels objectius especificats y la metodologia que desenvolupa l’entitat.

• Avaluació a la fase de desenvolupament : CordiBaix avalua en la fase d'execució del projecte o acció per prendre decisions sobre adaptacions i modificacions en el procés de desenvolupament.

L’avaluació és un procés sistemàtic i continu que proporciona informació sobre l’efecte i el impacte de la nostra tasca.

• Avaluació final: realitzem avaluació final del projecte o actuació per mesurar el seu impacte real d'acord amb els resultats aconseguits.

La metodologia de avaluació apuntarà a analitzar els components de eficàcia, eficiència,pertinència, impacte, viabilitat, replicabilitat i altres aspectes que en el curs del procés d'execució s'han desencadenat.

El seguiment és una tasca del dia a dia del personal tècnic (recollida de dades, observació directa, contactes telefònics o via e-mail, entrevistes més o menys estructurades) i es centra en els processos i/o activitats que es desenvolupen.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

La gestió econòmica i financera, com a condició indispensable per a la sostenibilitat de la Federació, s'ajusta als següents criteris:

 • TRANSPARÈNCIA. El procés de captació i gestió de fons s'ha de fer públic.
 • CONTROL I ÚS RESPONSABLE. La gestió econòmica haurà d'estar en concordança amb les finalitats de la Federació i es durà a terme un control de les despeses amb l'austeritat pròpia de l'organització i la justa dimensió pressupostària de les activitats.
 • SOSTENIBILITAT. La gestió dels recursos ha de ser equilibrada, tenint en consideració el rendiment i la viabilitat a mig i llarg termini.
 • CONCORDANÇA. Totes les activitats dirigides a la captació i aplicació dels fons hauran de ser compatibles amb la missió i l'orientació ètica de Cordibaix.

Cordibaix treballa per aconseguir un creixement constant i sostenible de la federació que faci possible ampliar el nombre de persones i entitats beneficiaries dels serveis que prestem. Tractem d’aconseguir un desenvolupament socialment responsable i d’acord amb la missió i valors que ens defineixen, econòmicament viable i ecològicament sostenible.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

La Federació CordiBaix basa la seva actuació en:

 • RESPONSABILITAT I COMPROMÍS. Els seus membres hauran implicar-se personalment i amb actitud de servei i gratuïtat, en benefici de la Federació i de la seva missió.
 • MOTIVACIÓ. Haurà transmetre confiança i encoratjar al conjunt de la Federació, fomentant un clima d'optimisme i seguretat, promovent o estimulant iniciatives i motivant les persones en la missió de l'organització.
 • COMPETÈNCIA. Haurà de complir amb rigor i eficàcia les seves funcions, responent a les necessitats i objectius de la Federació.
 • INDEPENDÈNCIA. Haurà de mantenir la integritat i l'objectivitat en els processos de presa de decisions que se li encomanin.

Les persones contractades i les voluntàries són un patrimoni i un valor de CordiBaix, per això la gestió dels recursos humans haurà de seguir els següents criteris:

 • CORESPONSABILITAT I TRANSVERSALITAT. Cada membre actuarà en cooperació i consonància amb la resta de la Federació Cordibaix, per a la consecució de la seva missió i la garantia dels seus valors.
 • IMPLICACIÓ I IDENTIFICACIÓ. Totes les persones que componen la Federació CordiBaix actuaran d'acord amb la missió i els valors de la Federació.
 • PARTICIPACIÓ. La Federació CordiBaix haurà de preveure i promoure mecanismes de participació de tots els seus membres, possibilitant la informació i els espais de comunicació als diferents nivells.
 • DIGNIFICACIÓ DEL TREBALL. La Federació CordiBaix vetllarà per millorar les condicions de treball de tots els seus membres, i procurarà que aquest sigui un espai de creixement personal.
 • PROFESSIONALITAT: Es comparteix la defensa del Projecte Social per sobre dels interessos personals, es preserva la imatge i reputació de la Federació en totes les activitats que es realitzin.

Les orientacions pràctiques que es deriven d'aquests criteris són:

Organització del treball

 • La Federació CordiBaix difondrà la seva missió, Ideari i Codi Ètic, entre el seu personal treballador i voluntari. La integració de les persones dins l'organització de la Federació es farà efectiva a través de l'acollida, l'atenció personalitzada i la cura del clima intern.
 • L'organització del treball i la gestió dels equips humans estaran marcats per objectius, orientats a la missió i la finalitat de la Federació CordiBaix, i pels resultats previstos a complir. Els procediments de treball seguiran un control de qualitat que faci prevaler l'atenció a les persones usuàries.
 • La Federació CordiBaix propiciarà la participació del personal treballador i voluntari a través d'espais i mecanismes adequats de participació en la presa de decisions. CordiBaix establirà els mecanismes oportuns per fer arribar al seu òrgan de govern les propostes del personal treballador i voluntari.
 • La Federació CordiBaix vetllarà per la formació en direcció de personal d'aquells que tinguin persones al seu càrrec i es supervisarà l'acció directiva que duguin a terme a través dels seus responsables perquè, a més de ser eficaços en el treball, respectin sempre als membres dels equips que liderin, prevenint qualsevol intervenció que es pogués considerar mobbing.

Igualtat d'oportunitats

 • Les convocatòries i els criteris de selecció i promoció seran oberts i difosos entre tots els membres de la Federació CordiBaix. Aquesta vetllarà per garantir la igualtat d'oportunitats en els processos de selecció, promoció i formació. S'establiran programes i accions formatives per als membres dels equips, atenent l'aprenentatge continuat i les necessitats de la CordiBaix, així com la promoció interna del personal.
 • La Federació promourà especialment la incorporació laboral de persones amb discapacitat i / o trastorn mental en la seva organització, i vetllarà per garantir l'accessibilitat dins de l'espai de treball.
 • CordiBaix incorporarà la perspectiva de gènere en tota la seva actuació. Es promouran mesures de conciliació de la vida familiar i laboral que permetin, a homes i dones, gaudir de tots dos àmbits personals.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

L'organització del treball i la gestió dels equips humans estaran marcats per objectius, orientats a la missió i la finalitat de la Federació CordiBaix, i pels resultats previstos a complir, però en tot moment, es tracta de conciliar la vida personal i laboral de els/les treballadors/es.

Els/les treballadors/es disposen d’una jornada intensiva, la qual cosa els hi permet conciliar la seva vida personal i familiar.

En aquelles accions que es realitzin fora de l’horari laboral els/les treballadors/es disposaran de la informació amb molta antelació per a poder gestionar-se els seu temps i aquest serà retornat de manera pactada amb la Federació de manera que sigui beneficiosa per ambdues parts.

D’igual manera es facilita la gestió del temps de treball de cara a sol·licitar permisos ( dies o hores personals) que facilitin la conciliació de cada treballador/a.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Com a criteri d’organització la Federació CordiBaix promou mecanismes de participació de tots els seus membres, possibilitant la informació i els espais de comunicació als diferents nivells.

Així la Federació CordiBaix te una actitud d’escolta activa i de participació vers els nostres grups d’interés, usuaris/es, entitats federades, institucions i empreses col·laboradores i amb els professionals que hi treballen.

Posem a disposició diversos mitjans per fer arribar les demandes, queixes o suggeriments de manera que hi hagi sempre un canal de comunicació oberta per transmetre aquella informació que considerin. (Web, Xarxes Socials, Correu Electrònic, bústia de suggeriments,...)

Formem part de diversos grups de treball i comissions en les que s’analitza el territori i les persones que en formen part des de una perspectiva integral.

CordiBaix propicia la participació del personal treballador i voluntari a través d'espais i mecanismes adequats de participació en la presa de decisions. CordiBaix disposa de mecanismes per fer arribar al seu òrgan de govern les propostes del personal treballador i voluntari.

Al llarg de l’any es desenvolupen diverses accions per cobrir les necessitats dels nostres beneficiaris com poden ser sessions de motivació i empoderament que són fruïts de les necessitats manifestades.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

A CordiBaix es realitza formació i es facilita tota la informació sobre els riscos laborals associats a cada lloc de treball, així com per fomentar l’adopció i compliment de les mesures preventives i correctores de seguretat en el treball. Disposem del Pla d’actuació en casos d’Emergència. I com a entitat tenim un canal obert per als professionals per a que puguin expressar els seus dubtes o necessitats per tal de millorar la seguretat en el lloc de treball.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Es desenvolupa una important tasca de relació, col·laboració i participació amb les institucions públiques i privades de la comarca a través de convenis, comissions de treball i espais de participació.

Treball en xarxa. Una de les estratègies clau que porta a terme CordiBaix per a realitzar la seva activitat com a entitat social prestadora de serveis, és la comunicació i la relació estreta amb totes les administracions públiques, entitats socials i empreses privades que hi ha a la comarca del Baix Llobregat

Creiem que la comunicació amb aquests agents és un element clau per fomentar el treball en xarxa i garantir la creació de serveis adequats i suficients per donar resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

La nostra participació a aquestes plataformes ens permet difondre la nostra activitat, compartir i debatre models de treball i impulsar conjuntament accions que siguin garantia d’èxit a nivell de millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

CordiBaix Participa entre d’altres a :

 • Consell Municipal de Serveis Socials de Sant Joan Despí i a la Comissió de la Discapacitat
 • El Pla Local d'Inclusió Social de Castelldefels
 • Pla Local d’Inclusió d’Esplugues de Llobregat
 • Iiniciativa RIS3 per al Baix Llobregat 

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Com a entitat social tenim una política d’ús racional de l’energia i dels subministres i de compromís amb la societat per la protecció del medi ambient. Realitzem accions de sensibilització en temes ambientals com la gestió de residus i el reciclatge.

Disposem d’un reconeixement explícit de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per l’ajust als objectius de disminució de la despesa energètica municipal.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Disposem d’un sistema de gestió i funcionament de l’entitat amb recollida selectiva dels residus. Reciclem i reutilitzem una part molt important del material d’oficina, fomentant la utilització de material reciclat. Reaprofitem el material tecnològic per altres usos i espais de l’entitat. No llencem res que pugui ser reutilitzable i, en cas de no necessitar algun material d’oficina, el posem a disposició de les entitats federades.

Pel que fa als sistemes de refrigeració i escalfament, disposem de programació que apaga els aparells a partir de les 8 del vespre. Els ordinadors també disposen de plans d’estalvi d’energia i d’apagat automàtic.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

En Relació amb la RSE els nostres objectius de futur estan enfocats a millorar i ampliar la nostra actuació al servei de la comunitat des de qualsevol àmbit.