SECOT BARCELONA responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-100252

Voluntariat i assessoria a emprenedors i petita empresa.

 

Adreça Diagonal, 452 – 08006 Barcelona
Any de constitució 1990
Número de treballador@s 3
Persona de Contacte Rosa Montes
Càrrec a la empresa Responsable Administració
Telèfon de contacte 932374755
Pàgina web www.secot.cat

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

SECOT BARCELONA, es una organització apolítica i aconfessional (recollida en els Estatuts) sense ànim de lucre dedicat al voluntariat, integrada per sèniors jubilats que amb la seva expertesa i coneixements procura ajudar als joves emprenedors amb assessorament i amb formació. Pertany a la organització SECOT ESPANYA, d´actuació en tot el territori estatal, SECOT BARCELONA   té influència en l’àmbit de Barcelona, amb oficines a Barcelona, Granollers, Mataró, Sabadell i Vic, això vol dir que es dona un servei de assessorament i formació dins del territori aplicant els criteris de proximitat.
SECOT BARCELONA,te un document de regim intern que es pel que es regeix la Delegació (codi intern que està en línia amb el  document de SECOT ESPANYA que es pot descarregar de la web corporativa www.secot.org, a més a més a la web www.secot.cat  i a l´ intranet de SECOT CATALUNYA, es poden trobar la documentació que prova tot el que es diu SECOT BARCELONA, com a entitat, i els seus socis, a títol personal, assumeixen que l'ètica és el principi inspirador de les seves conductes, pel que mantindran un comportament ètic en les seves activitats i en la presa de decisions. Els valors que determinen una actuació ètica, entre d'altres, són: fidelitat, diligència, compliment dels compromisos adquirits, humanisme, generositat, altruisme,  exemplaritat, coherència, justícia, Independència en les opinions o segones opinions,  transparència, veracitat, confidencialitat, integritat, honestedat, lleialtat, equitat, rigor, qualitat i respecte de la dignitat i dels drets de els altres socis i beneficiaris dels serveis. Valors que han de presidir el funcionament intern i les relacions amb la societat, sent el senyal d'identitat de SECOT BARCELONA que actua d'acord amb el que la societat espera de l'Associació.
La transparència ha de presidir els nomenaments dels òrgans de govern i directius, la presa de decisions i la delegació de poders, que garantiran que es conegui, per part de les administracions i la societat, l'aportació de l'Associació a l’interès general.
Cada dos anys, la Junta Directiva autoavalua la seva gestió, en quant al compliment de responsabilitats i deures, s´identifiquen àrees de millora, dintre de la Certificació de qualitat,  i elabora un informe que es comunica als socis.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

En la contractació de béns i serveis amb tercers, SECOT BARCELONA, seguint el Codi de Bon Govern,i la Norma ISO 9001 s'ajusta als principis de transparència, concurrència i objectivitat, compatibilitzant els objectius de qualitat i cost, i promovent l'aplicació de criteris de responsabilitat social. Com exemple es pot dir que:
SECOT BARCELONA té pocs proveïdors, el material d´oficina es compra a Lyreco. Està ubicat a l’Hospitalet, però pertany a  una multinacional, amb un programa de desenvolupament sostenible http://eco.lyreco.es/esp/. El paper i material d’oficina i utilitzat i obsolet ho gestiona La Cambra de Comerç de Barcelona, on SECOT BARCELONA està   allotjada. Cambra té un programa de reciclatge de residus eficient i el seu personal de neteja pertany a una empresa seleccionada amb criteris de RSC. El nostre proveïdor de software i hardware són de Barcelona.
Respecte als viatges, es els socis de Secot utilitzen el màxim possible els transports  públics. Les liquidacions de despeses es fan sobre la base de desplaçaments en serveis públics.
Respecte als esdeveniments que organitza SECOT BARCELONA, que són dos,  L`Assemblea Anual, i la Jornada de Treball, en les que tots els socis, son convidats al dinar, per aquests actes es té un proveïdor de restauració local, i es té contacte amb una Organització Social a la que s´envia el menjar  que no s´ha consumit

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Els nostres usuaris son joves emprenedors, petites empreses, ENL’s i entitats d’àmbit municipal i privades. Tots aquests clients estableixen la relació amb SECOT BARCELONA mitjançant contractes de cooperació. A tots els usuaris, s´ els envien enquestes de satisfacció, tant de les sessions d´assessoria com de les formatives. (segons la norma ISO de Qualitat).

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

SECOT BARCELONA té entre els seus objectius ser una organització transparent, premissa necessària per establir relacions de confiança i cooperació amb la societat.
SECOT BARCELONA te un Comitè Directiu que aprova tots els projectes que posa en marxa la Delegació. Per un altre banda aprova cada any el Pressupost de l’exercici i cada mes es presenta en aquest Comitè els Comptes mensuals (explicats pel Tresorer). Qualsevol canvi en el Pressupost ha de ser aprovat pel Comitè Directiu. Per fer el Pressupost hi ha un document de bases a seguir.
SECOT BARCELONA te un sistema comptable (Contasol) per seguir tot el procés comptable de l’Entitat.
SECOT BARCELONA sense perjudici del compliment de les seves obligacions legals, se sotmet anualment a una auditoria a través d’un auditor Intern que seguin la política de qualitat, revisa tota la actuació, les comptes i l´aplicació del codi de conducte i de bones pràctiques aixecant les no conformitats que considera ha de fer. El informe va després a AENOR i La FUNDACIÓ LEALTAD i en el transcurs de l’any s´ha de fer lo necessari per tancar les no conformitats que ens ha indicat. Es fa  públics pels socis i els nostres grups d'interès els nostres pressupostos, comptes anuals, auditoria, memòria d'activitats, origen dels recursos i distribució de les despeses, així com qualsevol altra informació rellevant, que figuren a la pàgina web, creant els oportuns canals d'accés a la informació.
Tota activitat o gestió econòmica que fa SECOT BARCELONA queda documentada i es pot fer un seguiment  de totes les activitats realitzades. Hi ha una comissió que revisa els comptes anuals, que es presenten a  una Assemblea General Anual dels associats.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

SECOT BARCELONA promou el desenvolupament professional i personal dels seus empleats, assegurant, des de principis ètics, la no discriminació i la igualtat d'oportunitats. El personal assalariat de  SECOTBARCELONA, són actualment 3 dones, de diversos països i amb igualtat d´ oportunitats. Per conciliació familiar, una empleada te concedida la reducció horària demanada.
SECOT BARCELONA, te molt clar que avui en dia, no s´entendria la missió d´aquesta organització sense el comprimís amb la diversitat, i la no discriminació.
La voluntat és augmentar el grau de paritat dins els associats/associades.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

SECOT BARCELONA fomenta la conciliació laboral dels seus empleats, perquè es pugui conciliar la vida familiar amb la laboral, mitjançant uns horaris flexibles en diversos períodes de l’any (a part de tots els divendres) es fa horari continuat que permet la conciliació. Respecte al  període vacacional, es tanca el mes d´agost, i es respecta els períodes nadalencs.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

L´escolta activa forma part del pla de millora continua de SECOTBARCELONA com organització sempre disposta a millorar per aprendre i aprendre per millorar. Es tenen reunions periòdiques amb els responsables de les entitats en las que SECOTBARCELONA col·labora,(Hi ha un Tutor  responsable de relacions amb cada entitat i  els seus assessorats), en els que , una vegada, acabat el seu assessorament, s’ els hi demana la  seva opinió per escrit. Tot això es reflecteix amb les reunions periòdiques que manté el Comitè Directiu de SECOT BARCELONA, a on s´aixeca Acta de tot el que es comenta, tan si forma part de la informació, com per la seva aprovació, (com a norma es quinzenalment)  i que, es penja a la web, zona interna de SECOTBARCELONA, per la consulta de tots els sèniors de la Delegació. Així mateix, els sèniors son informats de tot el que es diu a les reunions del Comitè, via coordinadors de grup, (formen part del Comité), o be amb els documents penjats a la intranet.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Malgrat no hi ha documentació escrita sobre la  identificació i valoració de riscs en els llocs de treball, principalment de tipus ergonòmics, s´han pres mesures en aquest sentit, cara a mitigar al màxim possible, lesions d´esquena, alçada de els monitors dels ordinadors, cadires ergonòmiques i recomanacions d´aturar la activitat davant la pantalla del ordinador cada x temps. Existeix una assegurança col·lectiva per tots els sèniors de SECOT BARCELONA (fins l`edat màxima assegurable), que cobreix els accidents, en els desplaçaments, per motiu de prestació de serveis.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

La col·laboració amb el territori amb iniciatives socials es precisament el leiv motiv de SECOT BARCELONA, fet que ha estat Entitat Declarada d´Utilitat Pública, ja que es te com objectiu, contribuir al desenvolupament de les persones, tant d´aquelles que havent finalitzat la seva activitat laboral, desitgen dur a terme una funció social, com d´aquelles persones, institucions, empreses i a entitats sense ànim de lucre, nacionals i estrangeres, públiques i privades, amb especial atenció a emprenedors, petites i mitjanes empreses i joves, amb especial atenció als sectors més desprotegits: aturats, immigrants, persones amb discapacitat i en general als que busquin integrar-se o mantenir-se en la vida econòmica, es trobin en risc d'exclusió o dificultat social.Com exemple de col·laborar amb el territori, SECOT BARCELONA te oficines a Barcelona, Mataró, Sabadell, Granollers i Vic,
com es menciona en el punt 1.  SECOT BARCELONA forma part del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona i treballa activament temes amb Entitats de la Taula del Tercer Sector.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

SECOT BARCELONA propicia el desenvolupament sostenible, entès com el que satisfà les necessitats de la generació present sense comprometre la capacitat de les futures per satisfer les seves pròpies necessitats. En conseqüència, en la seva gestió interna i en la seva activitat en el sector empresarial, impulsarà el progrés social, econòmic i mediambiental de la societat.
S´ha fet i es fa menció i existeix una conscienciació a SECOT BARCELONA, que només tenim un planeta i que l´hem de preservar, s’apliquen mesures que impliquin un baix impacte en el medi ambient. Per la seva activitat SECOT no produeix un impacte a la sostenibilitat

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

El concepte de les tres R, està considerat i aplicat, fa un parell d´anys es va optar per part de SECOT BARCELONA de dotar-se de una eina informàtica, que evitava, l’ús continuat del paper i facilitava la feina, actualment es fa servir la quantitat mínima necessària de paper, i aquest es paper reciclat. Així mateix els tòners es reciclen o be es disposen a llocs adequats per aquesta finalitat. El hardware vell el donem al proveïdor que l’envia a una empresa de reciclatge.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

En un principi i com objectiu principal, seria aplicar-la a les dues missions que fa que hagi estat Declarada d`Utilitat Publica, per una banda, l`Envelliment actiu dels seus socis/seniors, i per l`altre el benefici per la Societat, tant amb  la creació d`auto ocupació, per evitar la exclusió social, com per aquelles empreses que necessiten un acompanyament per la creació de llocs de treball. En segon lloc augmentar la quota de paritat dins els sèniors, incloure tant en les assessories, com a les activitats formatives, internes i externes la presència de la RSE com un factor mes dins la activitat normal. Aquest any a tots els sèniors se’ls hi va donar una conferència sobre el que es i que significa la RSE i com aplicar-la a SECOT BARCELONA.