Talher, S. A. – Direcció Regional Catalunya responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-100249

Talher S.A. - Direcció Regional Catalunya. Empresa de serveis i obres mediambientals especialitzada en jardineria, forestal, recuperació ambiental, infraestructures i serveis ambientals, gestió de fauna, educació ambiental i museografia, entre d’altres.

 

Adreça C/ Josep Ferrater i Mora 2-4, 08019 Barcelona
Any de constitució 1979
Número de treballador@s 200
Persona de Contacte Rosa Maria Llamas Varela
Càrrec a la empresa Responsable RRHH
Telèfon de contacte 933036946
Pàgina web www.talher.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

En el marc dels nostres compromisos, estem certificats en la norma internacional de Responsabilitat Social SA8000 des de l’any 2012. Aquesta norma, auditable per verificació de tercera part, estableix els requeriments a ser contemplats per les organitzacions, incloent l'establiment o la millora dels drets de les persones treballadores, les condicions en el lloc de treball i un sistema de gestió efectiu. Així mateix, la companyia ha implantat i disposa dels sistemes certificats de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001, medi ambient ISO 14001 i gestió de la seguretat i salut OSHAS 18001.

Per altra banda, TALHER ha elaborat un document de Principis Ètics en el qual es recullen les pautes d'actuació i conducta que contemplem per a totes les persones que formen part de la nostra organització.

En línia amb els nostres compromisos, hem elaborat un Projecte d’Acció Social envers la plantilla i la societat, mitjançant les insercions de col·lectius de difícil accés al món laboral i promocionem la participació en accions de voluntariat corporatiu entre les persones que formen part de la nostra organització.

La Delegada Social, assignada per l’organització, implementa i fomenta accions orientades al compliment de temes de responsabilitat social d’interès per a la nostra organització i per a la societat en general.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

En el marc del nostres sistemes de gestió de la responsabilitat social, qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals, portem a terme el control de les empreses proveïdores amb les que treballem.

Per exemple, comprovem específicament que compleixen requeriments mínims de legislació vigent en matèria de PRL, LISMI i bones pràctiques en medi ambient. Així mateix, en el marc de la nostra certificació en la norma SA8000, estem integrant criteris de responsabilitat social en l’homologació d’empreses proveïdores.
Auditem a les empreses proveïdores amb les que treballem per a la seva homologació intentant afavorir els proveïdors socials i de proximitat.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

El nostre sistema de gestió de la qualitat en base a la norma ISO 9001 integra els processos que tenim implantats per la gestió de la qualitat dins de la nostra organització.

En aquest marc, el nostre client és enquestat anualment per a l’obtenció de nivells de satisfacció. Després de la recollida de la informació, s’analitza i es compara l’evolució amb la finalitat d’identificar oportunitats de millora en els nostres serveis.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Sí, és un dels principis ètics de gestió recollits en el nostre manual intern de gestió de servei.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

A més de complir els paràmetres legals de contractació de persones amb discapacitat, el foment de la inclusió sociolaboral de persones en risc d’exclusió social és un dels pilars del nostre Projecte Social.

Per a portar a terme els processos d’integració i contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social, establim acords amb diferents entitats i empreses especialitzades ja que garanteixen una correcta selecció, facilitant l’itinerari d’inserció a la nostra companyia.

Tanmateix, estem certificats en la norma SA8000, que contempla com un dels seus pilars d’aplicació el foment de mesures per garantir la no discriminació i el foment de condicions igualitàries dintre de l’organització.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Fem diferenciació entre el personal adscrit als serveis que depenen de l’activitat a desenvolupar, horaris, jornades i disponibilitats d’un grup orientat al client, a on facilitem la flexibilitat i adaptació horària en la mesura de les possibilitats, intercanvis de dies, recuperació de temps i sobretot facilitant la proximitat al lloc de feina.

Per al personal d’Estructura-Oficines hi ha un calendari laboral anual a on es recullen les jornades d’hivern i estiu i facilitant alguna compactació horària per al personal amb fills i filles menors de 12 anys o persones estudiants en carrera professional.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Creiem que l’escolta activa enriqueix la qualitat del nostre servei de la mateixa manera que genera noves oportunitats de millora i de competitivitat. En aquest sentit, s’han establert canals de comunicació directes i fluïts amb els nostres grups d’interès.

Un dels canals que hem establert per a la comunicació amb els nostres grups d’interès és el canal de denúncies, disponible a la nostra pagina web, el qual funciona a nivell corporatiu. L’objectiu d’aquest canal, disponible pels diferents grups amb què interactua TALHER (empleats, clients, proveïdors, etc.) és que aquests puguin comunicar les seves queixes o consultes en relació als compromisos contemplats en el document de Principis Ètics de l’organització.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Treballem per assegurar un entorn de treball segur i saludable per a tota la plantilla. En aquest sentit, apliquem estrictament la Llei de Prevenció de Riscos en els nostres serveis i activitats. Així mateix, estem certificats en la norma OHSAS 18001 sobre excel·lència en PRL.

Controlem els espais de feina que sempre són d’un tercer, ja que treballem de manera general a casa del client, i apliquem la racionalització a l’hora d’organitzar torns, desplaçaments i feines.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

La Delegada Social vetlla pel sistema de gestió ètic cap a un sistema integrat i transversal en l'empresa, amb la finalitat de transmetre els valors de TALHER a tots els grups de interès de forma activa i continuada.

En aquest sentit, la col·laboració amb el territori i iniciatives socials és un dels pilars del nostre Projecte Social. Fem difusió de les nostres accions, fomentem la participació de la nostra organització en esdeveniments als que ens conviden o amb els que hi contactem.

Les entitats del tercer sector amb les que estem en contínua col·laboració ens ajuden a tenir sensibilitat cap aquestes col·laboracions i de manera recíproca posem en comú necessitats i bones pràctiques. Deixem constància de les nostres accions mitjançant convenis de col·laboració amb entitats representatives, com Fundació Joia, Apunts, Fundació Integra, Fundació Surt, AnaBella, Fundació Ared o Fundació Futur, entre d’altres

Tanmateix som proveïdors del CIRE, contribuint així a la reinserció d’un col·lectiu en risc d’exclusió social, com és el penitenciari.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

TALHER està fermament implicada en la protecció de l'entorn. En la seva activitat quotidiana el respecte pel medi ambient és prioritari, garantint la correcta execució de les mesures preventives i correctores necessàries per a la protecció del mateix i mitigant els impactes que es puguin generar durant l'execució dels seus serveis.

Els nostres treballs, obres i activitats es desenvolupen mitjançant l'aplicació del nostres sistema de gestió ambiental en base a la norma ISO 14001, incorporat en el Sistema Integrat de Gestió. Per a això, elaborem Programes de vigilància ambiental (PVA) específics per a cada cas, que tenen com a objectiu garantir el compliment de les indicacions i mesures protectores i correctores necessàries per evitar o corregir els impactes ambientals generats durant l'execució de les obres.

Un equip tècnic interdisciplinari responsable de Medi Ambient porta a terme els registres i controls de les afeccions generades durant el desenvolupament de cada obra.

Per altra banda, hem incorporat al Sistema de Gestió el càlcul de la Petjada de Carboni de totes les nostres activitats. L'anàlisi de les emissions CO2 ens permet identificar les oportunitats de reducció i gestionar els riscos de les emissions. Constitueix un avanç en la nostra estratègia de lluita contra el canvi climàtic. La verificació d’aquest sistema es realitza d'acord amb la norma de referència ISO 14064.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

En el marc del nostre sistema de gestió ambiental, portem a terme una gestió sostenible dels residus que generem en la nostra activitat.

Per altra banda, tenim contractats proveïdors socials per a la gestió dels nostres residus, paper i articles d’impressió per al correcte reciclatge, compostatge i destrucció.

Portem a terme el control documental de les gestions realitzades, a partir dels corresponents certificats de retirada i gestió d’aquests residus.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Donat que la nostra plantilla pateix una certa rotació és primordial que el coneixement d’aquests principis de gestió que emanen de la Direcció, estiguin en continu coneixement de l’organització, mitjançant la difusió, formació i informació a l’estructura de comandaments i al personal d’operativa. Aquest es un procés continu i periòdic integrat dins de la nostra organització.