HOSPITAL PLATÓ responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-090239

Hospital Plató és un hospital d’ajuts que forma part del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), atenent a una població de referència de 150.000 habitants en el Districte de Sarrià – Sant Gervasi (Barcelona)

 

Adreça Plató, 21
Any de constitució 1993
Número de treballador@s 430
Persona de Contacte Ana Jover
Càrrec a la empresa Directora de Gestió Social i Corporativa i adjunta a Direcció General
Telèfon de contacte 933069900
Pàgina web www.hospitalplato.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Des de l’any 2003 Hospital Plató ha estat consolidant la seva gestió en quatre valors:

 • Transparència i compromís ètic
 • Solidaritat amb les persones i l’entorn
 • Vocació d’excel·lència
 • Tracte humà i personalitzat

Per aconseguir aquests objectius, s’han implantat dues estratègies molt clares: una sobre la qualitat, mitjançant el sistema EFQM que és un model europeu d’excel·lència empresarial i l’altra sobre la gestió social i enfocament de tota l’organització cap a les persones.

El sistema de Responsabilitat Social de l’organització es basa en la gestió ètica, els grups d'interès, la societat, el medi ambient, i especialment en les persones a nivell intern, és a dir, en els professionals.

La Direcció de Gestió Social i Corporativa unifica les polítiques i compromisos socials, que són aprovats pel Patronat i la Direcció General.

La Política de Responsabilitat i Gestió Social i el Pla de Gestió Social i Corporativa estableixen el marc d’actuació de l’entitat en aquest sentit. El Pla de Gestió Social i Corporativa es sustenta en diferents Plans en els àmbits de la gestió de les persones (Pla de Millores Socials, Pla d’Igualtat i Diversitat, Pla de formació, etc), el medi ambient (Pla de Gestió Ambiental, Pla de Gestió de Residus),  la qualitat i la comunicació. 

Així mateix, Hospital Plató disposa des de l'any 2004 del Pla d'Ètica Institucional (PEI), que té com a objectiu dotar a les persones de l'organització dels valors que permetin i facin possible la seva activitat d'acord amb la Missió, Visió i Valors de l'organització. Els comportaments i conductes definides en el Pla afecten a les persones de l'organització així com a les empreses proveïdores i a la resta de grups d'interès amb els què Hospital Plató es relaciona. El Pla d'Ètica Institucional i el Codi Ètic emmarquen el Codi de Bones Pràctiques del Patronat, el Codi de Bones Pràctiques del Comitè de Direcció, el Codi de bones Pràctiques dels professionals i la Guia de Comportament Ètic.

En línea amb els compromisos i objectius estratègics de la institució, Hospital Plató té implantat i certificat, des de l’any 2014, el seu Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable en base a la Norma SGE21, que és la primera norma europea que estableix els requisits que ha de complir una organització per integrar en la seva estratègia i gestió la Responsabilitat Social.

Per altra banda, i en relació amb els compromisos de transparència amb els nostres grups d’interès, Hospital Plató elabora, publica i verifica anualment la Memòria de Sostenibilitat i Responsabilitat Social, segons l’estàndard internacional del Global Reporting Initiative (GRI). 

Hospital Plató està adherit des de l’any 2007 als Deu Principis del Pacte Mundial que promouen les Nacions Unides, i ha rebut el reconeixement extern per formar part d’aquesta iniciativa des dels seus inicis. L’entitat fa extensius aquests compromisos a les seves col·laboracions i aliances.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

En el marc del compromís de l’entitat amb la gestió amb criteris de Responsabilitat Social, l’organització integra aspectes socials i ambientals en el procés de selecció i avaluació d’empreses proveïdores.

Es disposa d’un procediment específic de compres, que contempla com a criteris de selecció i avaluació de les empreses proveïdores aspectes relacionats amb la gestió de la qualitat, la prevenció de riscos laborals, la gestió ambiental i la gestió ètica i RSC. Els resultats d’aquestes valoracions es tenen en consideració per a establir i mantenir la continuïtat de les col·laboracions amb les empreses proveïdores.

Així mateix, Hospital Plató exigeix contractualment als seus proveïdors un compromís de compliment dels deu Principis del Pacte Mundial i, per tant, un compromís relacionat amb aspectes com el respecte dels drets humans fonamentals, l'eliminació de treball forçat, l’abolició de pràctiques de discriminació en l’àmbit laboral, l’enfocament preventiu en relació al medi ambient i el foment d’iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental. Aquesta clàusula s'inclou en tots els contractes i fórmules de contractació que subscriu l'entitat.

En relació al compromís de l’organització envers als proveïdors, la Guia de Comportament Ètic de la institució contempla compromisos com buscar serveis i col·laboracions amb persones, grups o entitats que s’integrin en el marc d’aquesta Guia de Comportament Ètic o buscar punts de trobada i cooperació per a millorar l’activitat dins el sector.

Per altra banda, l’organització aposta pel foment de la contractació de proveïdors locals, arribant aquests a suposar quasi el 100% del total de compres a empreses proveïdores.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

 

El Pla Estratègic de l’entitat contempla entre els seus eixos fonamentals l’excel·lència en resultats assistencials i de satisfacció de pacients i la cultura organitzativa basada en l’excel·lència. 

En aquest marc, l’entitat és  un referent en el sector sanitari públic català en la implantació del model d’excel·lència en la gestió EFQM, adoptat des de l’any 2003 i que ha estat reconegut amb el segell EFQM 500+, el màxim nivell de reconeixement que atorga l’European Foundation Quality Management. 

Fruit del bon treball i dels resultats aconseguits per l’entitat en relació a l’excel·lència en la gestió i la qualitat assistencial, s’han realitzat accions d’intercanvi de coneixement, bones pràctiques i benchmarking amb altres organitzacions del sector que així ho han sol·licitat.

La relació amb els pacients és gestionada per la Direcció Assistencial i la Direcció de Gestió Social i Corporativa. La Unitat d'Atenció al Client de l'hospital rep, analitza i gestiona els suggeriments, reclamacions i agraïments rebuts per pacients i familiars, amb l’objectiu de millorar la qualitat dels nostres serveis. L’entitat recull la percepció dels clients i les seves expectatives en relació als serveis que es presten en els nostres centres, per identificar possibles àrees de millora a integrar en la gestió de l’organització. 

Així mateix, també es realitzen de manera periòdica enquestes de satisfacció a pacients i familiars. Els resultats d’aquestes enquestes són també analitzats per detectar oportunitats de millora en relació a la gestió, la qualitat assistencial i la relació amb els pacients i familiars.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Entre els valors de l’entitat es troben la transparència i el comportament ètic.

En aquest marc i en línea amb el Pla d’Ètica Institucional, l’entitat ha elaborat el Codi de Bones Pràctiques del Patronat, el Codi de Bones Pràctiques del Comitè de Direcció, el Codi de Bones Pràctiques del Professionals i la Guia de Comportament Ètic. Així mateix, l’entitat ha elaborat i implantat la seva Política Anticorrupció que recull, entre d’altres, aspectes relacionats amb l’acceptació i concessió de regals, els patrocinis, donacions i aportacions i altres aspectes relacionats amb extorsions, suborns i pagaments.

Hospital Plató ha publicat un portal de Bon Govern i Transparència, amb informació institucional i econòmica i que es troba disponible a través de la web, amb la finalitat que la ciutadania pugui conèixer millor la gestió de l’entitat.

El Patronat, màxim òrgan de govern de l’organització, aprova els comptes anuals, que són auditats de manera externa per una entitat independent.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

El Pla d'Ètica Institucional, amb la seva Guia de Comportament Ètic, preveu específicament el compromís d'evitar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, estat civil, raça, condició social, idees religioses o polítiques, afiliació a un sindicat o llengua. El Pla d'Ètica Institucional determina el seguiment de la totalitat d'aquests aspectes a través del Comissió de Responsabilitat Social i Gestió Ètica i del Comitè d'Ètica Assistencial. 

En línea amb aquests compromisos, Hospital Plató ha elaborat la seva Política d’Igualtat, que recull el compromís de l’entitat d’afavorir la igualtat d'oportunitats mitjançant la formació, el suport i la orientació. El compromís envers la igualtat d'oportunitats entre dones i homes també influeix en les relacions laborals i contractuals amb les persones que hi treballen i col·laboren amb l’entitat.

En aquest sentit, l’organització disposa d’un Pla d’Igualtat des de l’any 2009, que va ser renovat l’any 2015 i que ha estat ampliat amb la finalitat d’incorporar aspectes de diversitat. En el marc d’aquest Pla, el Comitè d’Igualtat i Diversitat estableix els objectius, les accions anuals i el seguiment a dur a terme a través d’indicadors, amb la finalitat de garantir la correcta implantació del Pla d’Igualtat i Diversitat.

Així mateix, es disposa de canals interns i externs a través dels quals es vehiculen els dubtes, queixes i suggeriments relacionats amb la igualtat d’oportunitats i no discriminació, que són rebuts i analitzats per l’entitat amb la finalitat d’identificar oportunitats de millora.

Hospital Plató es signant i soci protector del Charter de la Diversitat.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

 

Hospital Plató fomenta la conciliació de la vida personal i laboral dels seus professionals en el marc del Pla d’Igualtat i Diversitat de l’entitat.

En aquesta línea, l’organització disposa d’un Pla de Millores Socials des de l’any 2005, que ha estat renovat periòdicament.

Aquest Pla pretén crear un marc mitjançant el qual es pugui recollir de manera sistemàtica la possibilitat d'establir millores en les condicions laborals marcades per la normativa vigent, així com poder oferir millores socials als professionals. El Pla recull accions per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, la difusió i promoció dels contractes de relleu, les polítiques de lliure canvi, de vacances, excedències especials, permisos retribuïts i de reducció horària per lactància, entre d’altres. Així mateix, altres accions que es contemplen en el Pla de Millores Socials són els obsequis per naixement o adopció d'un fill, incentius per a la consecució objectius, pagaments anticipats, activitats lúdiques, serveis especials d'Hospital Plató per als membres de la plantilla i familiars i acords amb terceres empreses.

De manera periòdica, l’organització realitza enquestes de percepció i valoració per part dels professionals de les mesures contingudes en el Pla de Millores Socials.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

La transparència i el diàleg actiu i permanent amb els grups d'interès és una de les peces fonamentals de la Responsabilitat Social Corporativa a l'hospital. Per facilitar aquest diàleg existeixen diferents canals i vies de comunicació que asseguren l'adequat desplegament per la detecció de les necessitats i expectatives dels grups d'interès, amb la finalitat de fomentar que aquestes estiguin alineades amb l’estratègia de la institució.

En aquesta línea, l’hospital també realitza de manera periòdica enquestes de percepció als grups d’interès, que es porten a terme amb la finalitat de conèixer la visió que tenen aquests de la nostra entitat en relació a temes clau com la percepció i notorietat, responsabilitat i implicació social, lideratge i comunicació, cura del medi ambient i gestió de la qualitat.

Entre els actes de comunicació i participació amb els grups d'interès destaquen les Jornades Estratègiques, que es celebren de manera anual en les instal·lacions d’Hospital Plató, i que permeten la participació dels professionals i pacients, i que les aliances, proveïdors i l'administració interactuïn d'una manera directa amb l'organització.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

La Política de prevenció de riscos laborals, aprovada pel Director General i validada pel Comitè Directiu de l'Hospital, defineix els principis que han d'inspirar les actuacions en aquesta matèria.

L'Organització disposa de Pla de prevenció de riscos laborals i de procediments específics que conformen un sistema de gestió per a la prevenció dels riscos laborals, que és auditat externament per una entitat independent. En aquest sistema es desenvolupen els principis que l'hospital ha adoptat per assegurar el compliment dels requisits legals i complir amb les expectatives de millora contínua de l'activitat en aquesta matèria.

Hospital Plató participa en el Projecte cap al professional de la salut, que promou la Societat Catalana de la Salut i Medicina del Treball, en el qual participen 188 centres de salut de Catalunya.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Hospital Plató participa de manera activa en diferents iniciatives amb el seu entorn social més proper, com són la participació en el Grup de Participació Ciutadana, la celebració de Jornades d’educació per la salut i la celebració de jornades de portes obertes.

En aquesta mateixa línia, Hospital Plató ha establert aliances amb el Districte de Sarrià - Sant Gervasi i l'Ajuntament de Barcelona per impulsar el projecte "Districte del Coneixement”, i establir el marc de col·laboració per la celebració de les "Jornades de salut al carrer”, impulsades per l’entitat des de l’any 2012 i que tenen com a objectiu apropar els hàbits saludables i la cura de la salut als ciutadans en l’àmbit d’influència de l’hospital.

Així mateix, l’entitat també participa de manera activa en el Projecte Radars, que té com a finalitat la reducció del risc d'aïllament i d'exclusió social de les persones grans.

Per altra banda, un altre dels pilars de l’acció social de l’organització és la participació de projectes en països en vies de desenvolupament. Des de fa anys, Hospital Plató impulsa i participa en diferents projectes relacionats amb l’educació, formació de professionals, salut i nutrició a la població de Rufisque (Senegal), on participen com a voluntaris professionals de l’entitat i en el que l’organització ha fomentat l’establiment d’aliances i col·laboracions amb altres empreses i institucions per ampliar l’impacte positiu d’aquest projecte social.

Hospital Plató patrocina el Premi Avedis Donabedian a l'Excel·lència en Qualitat en Integració Social, que té per objectiu reconèixer les organitzacions que estan desenvolupant programes de millora contínua de la qualitat de projectes que treballen amb col·lectius vulnerables en situació de risc exclusió social. 

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

En el marc de la Política de Gestió Ambiental i el compromís de la institució amb la protecció del medi ambient i la sostenibilitat, Hospital Plató ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental, en base als requisits i especificacions de referència de la norma internacionals ISO 14001.

En relació amb la lluita contra el canvi climàtic, l’estratègia de l’organització està enfocada a reduir gradualment la intensitat de les seves emissions, a partir de la introducció de tecnologies més eficients. En aquest sentit, l’organització està duent a terme diferents actuacions de millora en les seves instal·lacions per a reduir el consum i fer un ús més eficient de l’energia. 

En línea amb aquests compromisos, Hospital Plató es va adherir l’any 2014 al Programa d’Acords Voluntaris per a la Reducció de les Emissions de Gasos amb Efecte Hivernacle, que promou l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. En aquest marc, l’organització mesura les seves emissions de gasos efecte hivernacle, estableix mesures de reducció i avalua de manera anual la seva eficiència. 

Així mateix, l’entitat compensa les seves emissions de gasos efecte hivernacle mitjançant convenis de col·laboració amb la Fundación Más Árboles, a partir de projectes de reforestació en el nostre entorn més proper i en altres països en vies de desenvolupament.

Hospital Plató és signant del Compromís ciutadà per la sostenibilitat en el marc de l'Agenda 21 i BCN Sostenible de l'Ajuntament de Barcelona. L’entitat és representant del Consell Ciutadà per a la Sostenibilitat dins de l'Ajuntament de Barcelona.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

En el marc del Pla de Gestió de Residus, l’organització realitza la recollida selectiva dels residus que genera la seva activitat. 

Els residus perillosos i no perillosos es gestionen a través dels sistemes de gestió ambiental implantats, que fixen objectius i metes sobre reducció, ús de bones pràctiques, utilització de materials reciclats, etc.

Així mateix, es realitzen accions de formació per a conscienciar al personal propi i contractat sobre la importància de la gestió de residus sanitaris. 

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

1. Dimensió ambiental

Hospital Plató té com un dels seus objectius essencials la protecció mediambiental, minimitzant l'impacte ambiental de l'activitat de l'Organització. Es poden destacar les següents accions planificades per a l'any 2016:

 • Millorar l'acompliment en matèria de reducció de consums, lluita contra el canvi climàtic, seguiment i control de la segregació de residus sanitaris, control de la contaminació acústica i lumínica. Hi ha una implicació activa de l'Organització en la lluita contra el canvi climàtic mitjançant la participació en projectes voluntaris per a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), amb importants inversions econòmiques.
 • Participació en el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, promogut per l'Ajuntament de Barcelona. Representa organitzacions associatives i cíviques i és seleccionat a partir d'un procés participatiu.
 • Participació en els projectes promoguts per Barcelona Sostenible, Agenda 21 de la ciutat de Barcelona, ​​com són els del Club EMAS i de prevenció de residus en oficines.
 • Signatura del conveni amb la Fundació World Nature, que assessora en aspectes relacionats amb la biodiversitat.
 • Implantació de l'ús de paper 100% reciclat, que assegura major protecció mediambiental enfront del de fibra verge, o del 100% ecològic.
 • Realitzar l'auditoria energètica. Contractar els serveis d'un gestor energètic per prioritzar accions relacionades amb l'eficiència energètica.

2. Dimensió social

La gestió social orientada al desenvolupament competencial dels professionals, així com el posicionament d'Hospital Plató al Districte de Sarrià-Sant Gervasi (ciutat de Barcelona) i en el seu entorn més proper, són dues de les fortaleses de l'Hospital, que reforcen la correcta implementació de la RSC i la gestió social. Amb la finalitat d'assolir els objectius essencials de la nostra Organització, es defineix un eix estratègic de compromís davant els professionals i la societat. Es poden destacar les següents accions planificades per a l'any 2016:

 • Implementació dels Objectius Operatius (OO) del 2016 dels tres Objectius Estratègics (OE):
 • Avançar en l'excel·lència competencial dels professionals.
 • Reforçar la gestió corporativa de l'Hospital.
 • Potenciar el compromís social de l'Hospital.
 • Segona recertificació de la Norma SGE 21: 2008 de Forética.
 • Desenvolupament del procés de gestió corporativa i de compromís social per part de la Direcció de Gestió Social i Corporativa.
 • Consolidació del projecte de col·laboració amb l'Hospital Youssou Mbargane de Rufisque (Senegal), amb l'objectiu de millorar els serveis mèdics de l'hospital senegalès.
 • Establir un acord de col·laboració amb l'Ajuntament del Districte de Sarrià-Sant Gervasi per liderar el projecte de salut per als ciutadans a través de les Jornades de Salut al Carrer.
 • Potenciar les mesures de conciliació de la vida personal i professional a través del pla de millores socials.
 • Controlar i vigilar que en el nostre entorn es garanteixi la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació.
 • Patrocini del premi local i nacional a l'Excel·lència en Qualitat en Integració Social, dins de la celebració anual de la Fundació Avedis Donabedian, i que té com a objectiu estimular totes les institucions que estan desenvolupant programes de millora contínua de la qualitat amb els col·lectius desfavorits perquè vegin reconegut el seu esforç.
 • Desenvolupament de la política d'incentivació per a l'assoliment d'objectius a través del pla de millores socials i del sistema de retribució variable, contemplat en el Primer Conveni Col·lectiu del SISCAT.
 • Renovació del compromís amb el Charter de la Diversitat.
 • Creació d'un grup de voluntariat, sota el nom Club de Voluntaris i Voluntàries, per poder dur a terme diferents projectes que es desenvolupen des de l'Hospital a través de la Comissió de Promoció de la Salut i Prevenció de la Malaltia.