Alazor, s.l (GRISVERD) responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-050219

Disseny i Fabricació de mobiliari urbà sostenible

 

Adreça C/ Mola d´Irto, 10-12 43780 Gandesa
Any de constitució 1999
Número de treballador@s 4
Persona de Contacte Asun Colom
Càrrec a la empresa Rble. Administració, Qualitat i Màrqueting
Telèfon de contacte 977420385
Pàgina web www.grisverd.com

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Disposem d’un codi ètic intern  de responsabilitat empresarial amb compromís de pagament a proveïdors i amb un  rigorós control del nivell d’endeutament de l’empresa. Remuneració justa a treballadors, respectant sempre els seus drets laborals i socials. Cerca constant de col•laboradors de proximitat  per a la millora del producte,  distribució i revalorització constant de l’empresa.

Apostem per un model de desenvolupament sostenible amb responsabilitat, legitimitat i cohesió social en els entorns econòmic, social i ambiental. Creiem que la sostenibilitat es el camí a seguir per a que les futures  generacions  puguin gaudir, d´almenys, els mateixos recursos naturals que nosaltres, així ho transmetem en la nostra actitud empresarial i personal i així ho reflexem en els nostres productes. Fomentant alhora l’economia de proximitat i sensibilitzant les persones.

 

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

La nostra filosofia i compromís és palesa en el disseny, fabricació i distribució de productes propis, fomenta la producció i distribució de bens i serveis de proximitat. Els proveïdors sempre són seleccionats per la seva seriositat en el tracte, rigorositat en terminis de lliurament, competitivitat i proximitat. També cal dir que els avaluem per tal d’eliminar productes o materials no-conformes com una oportunitat de millora per a les dues bandes, d´aquesta manera assegurem  que la política de qualitat  acompleixi amb les altes expectatives que el mercat demanda.

Per nosaltres la sostenibilitat no és màrqueting, és una ferma convicció que s´ha d´actuar amb respecte vers el nostre entorn per preservar el Medi que tantes oportunitats ens brinda. Per això en els nostres productes demostren un estalvi mig del 50% d´impacte ambiental vers els productes convencionals. Com ho fem? Per exemple substituint la fusta per perfils de plàstics reciclats, utilitzant  materials reciclats i reciclables, reduïnt els processos productius contaminants, i eliminant el manteniment dels productes.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Els nostres clients són els nostre major actiu, la nostra raó de ser i per la qual volem millorar contínuament. Procurem tenir molta comunicació i contacte directe amb ells, com una manera egoista de prendre el polç al mercat i alhora de conèixer de ben a prop la seva satisfacció i les seves necessitats. També és una font d’informació continua de tendències. La satisfacció dels clients és un dels indicadors clau de la política de qualitat de Grisverd i motiu de redirecció de les actuacions de millora.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Aquest és un dels pilars bàsics de l’empresa:  la sostenibilitat econòmica. Aquesta  passa per un control exhaustiu del seu nivell d’endeutament i un anàlisi exhaustiu de les inversions i despeses que es realitzen i la manera d’optimitzar-los. A través de la gestió democràtica i transparent  de l’empresa estimulem el creixement econòmic sostenible, generador de riquesa social i ocupació.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Estem compromesos en matèria d´igualtat, conciliació i corresponsabilitat, per que creiem que realment no es pot fer d´altra manera, fent especial ènfasi en la eliminació de totes les manifestacions econòmiques i socials de discriminació entre dones i homes i complint amb deures com el de la maternitat/paternitat sense cap tipus de diferència entre ells.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Tenim flexibilitat horària entre el personal, perquè procurem que la multifuncionalitat sigui una virtut dels treballadors de l’empresa i així es puguin cobrir entre ells en moments puntuals. Creiem que la productivitat no té res a veure amb l’acompliment d’un horari sinó amb objectius fàcilment aconseguibles treballant eficient i planificadament.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

A Grisverd valorem el tracte humà amb clients i proveïdors com a part fonamental de les relacions comercials i com a manera d´obtenir inputs constantment. Millorem contínuament el nostre producte gràcies a la implicació i l´adaptació constant de l´equip a les demandes del mercat. Pretenem que tot l´equip se senti orgullós de la feina que fa, treballant amb honestedat, seriositat i rigor i que això es transmeti en els productes i en el tracte amb la resta de grups d´interès. Fomentem la innovació de processos, de producció, productes i distribució implicant constantment al personal en el projecte i la empresa. La comunicació  amb els grups d´interés o “stakeholders” són claus per al bon desenvolupament de l´organització. La nostra visió s'enfoca  a donar solució a recents inquietuds socials, doncs veiem la important funció que pot fer el nostre mobiliari en l'espai públic. 

  • Donar protagonisme a les persones grans com a subjectes actius en la transmissió de coneixement i valors vers els més joves.
  • Generar espais de trobada i de reflexió conjunta entre persones grans i diferents grups d´interés , promovent el debat, l’anàlisi i la comunicació.
  • Eliminar barreres físiques en el mobiliari urbà i l´espai públic que limiten la inclusió de les persones més desfavorides. 

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Sens dubte el que dona valor a una empresa són els seus treballadors, per tant és lògic que aquest  actiu estigui protegit al màxim. Fa uns anys que varem començar a dotar les instal·lacions amb maquinaria preparada per a evitar futurs accidents laborals, per aquestes inversions varem tenir el reconeixement del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya  dins del programa "Millores de les condicions de treball" durant els períodes 2009 i 2010. Potenciem la política preventiva de riscos laborals, amb formació  adient a cada lloc de treball, per que som conscients que és molt més rentable "prevenir que curar".

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Fomentem la pràctica dels esports, sobretot entre els joves, per això donem suport a CF Gandesa i a les activitats del Poliesportiu, procurem també, en la mesura de les nostres possibilitats, de col·laborar en actes puntuals i esdeveniments representatius del Territori i que ajudin a reforçar el sentiment de pertinença a la Terra. Ens impliquem activament amb el Territori formant part de diferents associacions empresarials i agrupacions socials per a vetllar  pel futur sostenible de la Comarca. També donem suport, en la mesura de lo possible a projectes que pels seu contingut fomentin la millora ambiental i social.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Tradicionalment, s’han exigit dues característiques als elements de mobiliari urbà: que tinguin una elevada duració i resistència davant condicions adverses (climatologia i actes vandàlics) i que requereixin un manteniment mínim. Aquests són criteris centrats en la fase d’ús d’aquests elements i que tenen per objectiu principal l’estalvi econòmic. És durant el disseny d’aquests elements urbans quan es pot anticipar i minimitzar aquestes deficiències, així  com el seu impacte sobre el medi ambient.

En relació als aspectes ambientals, la millora ambiental integral del mobiliari urbà només es pot aconseguir a partir d’una visió global dels fluxos de matèria i energia associats a aquests productes al llarg de totes les fases del seu cicle de vida (des de l’obtenció de les matèries primeres fins a la gestió dels seus residus, passant per la seva fabricació, distribució, instal·lació, manteniment i desinstal·lació).

Tot i que els impactes ambientals associats als productes es generen en totes les fases del seu  cicle de vida, l’únic moment en què poden tenir-se en compte totes aquestes etapes és en la fase de disseny. Així doncs, per tal d’obtenir una millora ambiental real del mobiliari urbà, a Grisverd considerem totes les fases del seu cicle de vida en el disseny, així aconseguim la minimització de la petjada ecològica en benefici de tots.

 

Logo Acords Voluntaris

Informe anual Acords Voluntaris 2014

Fitxa de la petjada de carboni de producte/Mobiliari Urbà AALB de GRISVERD

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

L´aplicació de la llei de les 3R´s queda clar en reduir i reutilitzar gràcies a la política de preventiva desde la fase del disseny.  Reutilitzar és donar nou ús a un bé o producte, en aquest aspecte estem estudiant crear nous productes, aprofitant d´altres que ja han estat utilitzats.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Els nostres objectius de futur són continuar fomentant la producció i el consum responsable, no consumint per sobre de la capacitat de regeneració / recuperació, tant a nivell ambiental com econòmic, per garantir la viabilitat futura de l'empresa i del nostre planeta. Perquè "Si no fem res per salvar aquest món, molt aviat no hi haurà res per salvar".

Volem créixer amb la finalitat de millorar l'ocupabilitat del territori on estem ubicats i alhora donar un retorn positiu de la nostra activitat.

Continuar duent a terme actuacions per sensibilitzar la població de la importància de les 3R 'si del respecte al medi ambient per garantir a les pròximes generacions els mateixos recursos naturals dels que hem gaudit nosaltres.