Synapcity Studio SL responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040205

Oferim eines i processos d’aprenentatge organitzacional per tal d’integrar la gestió de l’energia en empreses i organitzacions del sector terciari.

 

Adreça Escola d’Arquitectura del Vallès (UPC) Edifici CRITT mòdul7. C/ Pere Serra 115. 08173 Sant Cugat del Vallès
Any de constitució 2013
Número de treballador@s 2
Persona de Contacte Mariona Alcaraz Corbella
Càrrec a la empresa CEO
Telèfon de contacte 934 054 315 - 633 517 367
Pàgina web www.synapcity.eu

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Actualment l’empresa consta d’un òrgan de govern format per dos socis directors -un executiu i l’altre d’orepacions- i un comitè de governança extern que valida periòdicament les accions estratègiques de l’empresa.

L’estructura de l’empresa se sustenata en tres valors fonamentals: la transparència, la creació de valor i la satisfacció. Aquests els apliquem a qualsevol procés de treball intern i amb la relació amb en els nostres clients.

Per últim, promovem accions de RSC als nostres clients a través de les intervencions.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Prioritzem aquells proveïdors que ofereixen productes i serveis amb criteris de transparència i/o que coneixem personalment el seu producte i/o equip de treball. Valorem per sobre d’altres aquells que promouen valors d’empresa en els seus treballadors i que adopten criteris ambientals.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

L’èxit de les nostres intervencions rau en l’assoliment dels objectius amb la satisfacció dels usuaris. Per tant, és un punt clau en tot el procés de treball.

D’altra banda, elaborem enquestes anuals de valoració de les intervencions a clients i usuaris.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Una gestoria externa revisa tots els moviments bancaris i la comptabilitat trimestralment. Els clients reben una factura detallada amb el desglòs i el càlcul dels honoraris.Periòdicament s’analitzen i es comuniquen els resultats i els costos associats a l’activitat econòmica de cada departament.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

La nostra estructura ha estat dissenyada amb criteris lligats a les capacitat i expertesa de les persones així com a la formació d’equips que fomentin l’inclusió de diferents perfils.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Els horaris laborals estan ajustats a la conciliació familiar dels treballadors. Hi ha una part fixa d’hores a treballar a l’oficina i una part variable que cada treballador la gestiona en funció de les seves necessitats i en que es deixa oberta l’opció del teletreball. Una vegada al trimestre es passa comptes del còmput d’hores treballades i es fan els ajustos necessaris els mesos següents.

D’altra banda, l’oficina disposa d’un espai d’office, on els treballadors tenen petit rebost de menjar ecològic i una nevera i microones on poden escalfar el seu menjar i estalviar en dietes.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

L’actitut de deferència cap als nostres partners i competidors procurem que sigui l’eix de les nostres relacions.

Pel que fa el client, és clau pel nostre servei entendre molt bé les seves demandes, encara que aquestes no siguin directes ni explícites. Així doncs a través de sessions de treball i enquestes optenim la valoració de les nostres accions així com una radiografia de les seves preocupacions.
Internament cada deoartament té uns dies específics durant l’any en que ha d’exposar les seves preocupacions i opinions.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Dediquem 30minuts al matí per posar-nos al dia de les situacions tant internes com externes a l’empresa, de manera que cada treballador pot manifestar, si ho desitja, alguna circumstància personal que li pot afectar al seu rendiment, estat d’ànim...És una manera de prevenir incomoditats i estrés.

Per norma qualsevol entrevista que requereixi un desplaçament amb cotxe donem un marge detemps de desplaçament d’1,5 vegades el temps estimat per minimitzar els ricos de la conducció.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Estem promovent la creació d’un marc de col·laboració entre la universitat i grups de recerca independents i emprenedors en l’àmbit de l’arquitectura i la sostenibilitat.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Primem l’ús del transport públic en els nostres desplaçaments.
Promovem la gestió òptima d’energia i el consum responsable a la nostra oficina i amb els companys.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Utilitzem cantimplores i portem aigua de garrafes a l’oficina.Imprimim paper només quan és totalment necessari i per les dues cares. Elaborem llibretes per prendre notes amb els papers impresos per una sola cara que els nostres companys d’oficina llancen.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

En futures accions de comunicació preveiem posar en funcionament un sistema d’indicadors que permeti visibilitzar els nostres compromisos. Paral·lalament estem en la recerca de proveïdors que estiguin compromesos amb RSC.