Share Events (Compartim Valors SL) responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040201

Organització d’esdeveniments de tot tipus per a empreses, organismes i institucions, produïts íntegrament amb proveïdors provinents de l’economia social i solidària, del tercer sector i d’entitats sense afany de lucre.

 

Adreça Domènech, 7-9 2n 2a 08012 Barcelona
Any de constitució 2014
Número de treballador@s 1
Persona de Contacte Román López
Càrrec a la empresa Soci Director
Telèfon de contacte 676 362 885
Pàgina web www.sharevents.cat

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

La nostra empresa ja va néixer, fa 16 mesos, amb criteris de Bon Govern i d’RSC, ja que la nostra visió és que cal fer les coses de manera diferent a com s’han fet fins ara, per anar implantant progressivament canvis positius que millorin el món en el qual vivim.

Entenem que les empreses, institucions i organismes poden ser viables i assolir els seus objectius, a la vegada que la seva activitat ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones i de la societat en general.

Cerquem que la gestió i l’activitat de la nostra empresa sigui coherent amb aquests principis i apliquem en tot el que fem criteris ètics, socials i sostenibles, intentant, sempre que és possible, fer pedagogia per tal que siguin aplicats cada vegada amb més intensitat i per un nombre més elevat de persones i empreses.

En aquest sentit, prenem les decisions de forma consensuada amb la resta de socis, aprovant totes aquelles decisions que poden determinar la viabilitat de l’empresa via Junta d’Accionistes, no fem cap activitat o operació que no estigui relacionada amb l’activitat pròpia de l’empresa per tal que sigui viable (economia real), adaptem els recursos econòmics i humans destinats i l’estructura de l’empresa a l’evolució real de la mateixa i l’escala salarial de l’empresa està adaptada al moment que aquesta viu (inici d’activitat).

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

El nostre principal valor diferencial està en la cadena de proveïdors, ja que l’objectiu en qualsevol dels nostres projectes és que el 100% dels proveïdors necessaris per produir-los provinguin de l’economia social i solidària, el tercer sector i entitats sense afany de lucre.

Per tal de seleccionar-los per als nostres projectes, realitzem entrevistes prèvies amb els potencials proveïdors per conèixer els aspectes tècnics (oferta, què i com ho fan, nivells de qualitat, criteris mediambientals ...) i els aspectes socials (entitats que hi ha darrere, destí dels ingressos, programes socials que desenvolupen...) de la seva oferta.

Actualment, un 76,42% de la nostra facturació ha anat destinat a proveïdors provinents de l’economia social i solidària.

Pel que fa a la proximitat, tots els nostres proveïdors són locals, ja que cerquem que estiguin localitzats el més a prop possible del lloc on es desenvolupa cadascun dels esdeveniments que produïm.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

La gestió dels nostres clients es basa fonamentalment en els següents criteris: assoliment d’objectius, pressupostos adequats, rigor/qualitat professional i atenció molt personalitzada.

Per tal de garantir la qualitat dels nostres serveis, a partir de la proposta aprovada, elaborem el Dossier de Producció del projecte, en el qual es detalla de forma molt exhaustiva tota l’operativa, la logística i la totalitat dels recursos humans (amb les seves funcions) i materials necessaris. Aquest document és la guia que permet anar realitzant les diferents validacions prèvies amb el client a mesura que avança el projecte, i la que, una vegada finalitzat, serveix per fer una valoració de com ha anat i determinar les millores per a posteriors edicions en una Reunió de Valoració final.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Apliquem criteris de total equanimitat i transparència en totes les operacions economicofinanceres que realitzem, que es reflecteixen en les següents actuacions:

 • Compliment estricte de les obligacions legals, comptables i fiscals.
 • Ofertes i pressupostos amb preus en línia als serveis prestats quantitativa/qualitativament i a l’estructura de la nostra empresa.
 • Certificació als clients, amb la Carta de Valor Social, dels imports invertits als seus esdeveniments en proveïdors socials, indicant en quins proveïdors i els projectes als quals destinen els ingressos.
 • Tota l’operatòria i els comptes de l’empresa estan contractades en una entitat de Banca Ètica (Triodos Bank).
 • Totes les assegurances de l’empresa estan contractades amb la cooperativa Arç d’Assegurances.

En finalitzar el present exercici econòmic, que serà el primer complet, realitzarem el Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària de la qual en formem part.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

La singularitat de la nostra oferta de serveis resideix precisament en la discriminació positiva a favor d’activitats i col·lectius que afavoreixen la no discriminació, la igualtat i la diversitat, cercant exclusivament aquells proveïdors/col·laboradors que actuen amb aquests criteris

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Funcionem per projectes i per objectius, i en aquest sentit els empleats i col·laboradors tenen la màxima flexibilitat en horaris i en el lloc des d’on treballen, facilitant al màxim el teletreball.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

La nostra actitud d’escolta i participació respecte dels nostres grups d’interès és molt proactiva, ja que si volem fer una societat millor amb la nostra activitat, només ho podem fer coneixent i participant en la mesura que es pugui dels processos, activitats, projectes... que s’estiguin desenvolupant per aconseguir-ho, i també coneixent l’opinió i les expectatives dels nostres públics al respecte.

En aquest sentit, som membres de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES), participant activament en la comissió d’intercooperació dins l’àmbit de promoció del Mercat Social; i participem/assistim freqüentment a les activitats, fórum, xerrades, etc. relacionades amb la potenciació de l’economia social i de la RSC (XES, Setmana de l’RSC, Bussines Whit Social Value, Economia del Bé Comú...).

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

L’activitat de la nostra empresa es desenvolupa en un espai de treball compartit (coworking) que reuneix totes les condicions de seguretat en el treball.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

La mateixa filosofia de treball i la manera de fer de la nostra empresa, fa que tots els projectes que realitzem per als nostres clients representin una col·laboració activa i una difusió i potenciació d’iniciatives socials dels nostres proveïdors.

Com a acció encara més directa, pel Nadal destinem els diners que tenim previstos per a obsequiar als nostres clients amb algun detall, a fer una donació en el seu nom a un determinat projecte o campanya de caràcter social. L’any passat vam fer la donació a la FECAMM (Federació Catalana de Malalties Minoritàries).

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

De cara a aconseguir la màxima sostenibilitat ambiental, el concepte compartir és el que defineix la nostra estratègia:

 • La seu de treball de l’empresa es situa en un espai compartit de treball (coworking) en el que compartim tots els recursos necessaris amb 15 empreses més (espais, energia, climatització, tecnologia...), i apliquem criteris de reciclatge de residus (separació) i d’aprofitament aigua aixeta (filtratge).
 • Tots els desplaçaments del domicili al lloc de treball, i per fer gestió comercial amb clients i proveïdors els realitzem en transport públic, excepte aquells que per combinació, per horaris o per trasllat de materials no ho permetin.
 • Els consumibles pel dia a dia i els materials que necessitem per realitzar els esdeveniments, intentem que compleixin criteris de sostenibilitat i els adquirim a empreses socials, sempre que existeixin.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Com a empresa de serveis, si parlem de la feina pròpiament dita de l’empresa, intentem reduir al màxim la generació de residus i reciclar. Tenim poques oportunitats de reutilitzar.

Si parlem de la producció dels esdeveniments, quan els dissenyem planifiquem amb els proveïdors la mínima generació de residus i el reciclatge dels mateixos (per exemple el menjar que sobra dels càterings mai es llença i es lliura a menjadors socials sempre que es pot, o a persones relacionades amb l’organització que puguin tenir més necessitats).

Pel que fa a producció de materials, si podem estalviem la producció específica per a l’esdeveniment utilitzant alternatives del lloc on es fa i que facin la mateixa funció. En esdeveniments que es preveu que es realitzaran diferents anys consecutius planifiquem materials que puguin utilitzar-se per a diferents edicions dels mateixos.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.
 • Apropar-nos al màxim al 100% de facturació en proveïdors socials.314
 • Realitzar i superar el Balanç Social de la XES per a l’exercici 2015.
 • Incloure en les nostres propostes a clients la compensació de la petjada de CO2 dels esdeveniments organitzats.
 • Produir esdeveniments propis amb continguts i continents que promoguin els valors socials