Institut Català d’Oncologia (ICO) responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040179

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) és un institut públic monogràfic sobre càncer, que fa un abordatge integral de la malaltia i aplega, dins la mateixa organització, la prevenció, l’assistència, la formació especialitzada i la recerca (epidemiològica, clínica i translacional).

 

Adreça Granvia de L’Hospitalet 199-203, 08908 L’Hospitalet de Llobregat
Any de constitució 1995
Número de treballador@s 1046
Persona de Contacte Ana Rodríguez Cala
Càrrec a la empresa Directora d’Estratègia i Projectes
Telèfon de contacte 93 260 72 17
Pàgina web ico.gencat.cat/ca/inici/

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Des del 2010 l’ Institut Català d’Oncologia (ICO) ha apostat per la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), integrant la RSC en el seu model de gestió, orientat a promoure la participació, el compromís, la transparència, la responsabilitat, l’equitat, l’eficàcia i l’eficiència, sempre amb l’objectiu de preservar la sostenibilitat i posar al centre de la institució al pacient.

De fet, una de les línies estratègiques de l’ICO és la integració de l’RSC a la gestió de la institució, reforçant el compromís amb les persones, el medi ambient i la societat. Al 2013, des de la Direcció d’Estratègia i Projectes es va elaborar el Pla de Responsabilitat Social Corporativa per posar en marxa accions d’RSC, poder fer un seguiment i avaluació i disposar de les condicions necessàries per avançar en l’incorporació conscient de nous elements més complexos que donen resposta a les necessitats i requeriments específics dels grups d’interés. Al 2016 es va aprovar el nou Pla d’RSC 2016-2018. Aquest pla contempla 7 àmbits d’actuació amb 17 objectius i els seus indicadors respectius per tal de fer el seguiment i l’avaluació de cadascun dels objectius. Els àmbits són: gestió ètica i responsable, transparència i bon govern, compromís amb els clients, compromís amb el nostre equip, compromís amb els proveïdors i el medi ambient i contribució a la comunitat.

Aquests eixos del model de governança i de gestió es tradueixen en polítiques i guies d’actuació que impregnen el funcionament i la manera de treballar en la nostra organització.

En aquest sentit, l’ICO compta amb un Codi de bon govern del Consell d’Administració per gestionar els conflictes d’interessos, vetllar pel compliment de la legalitat en tots els seus vessants, vetllar per la supervivència econòmica i la sostenibilitat de l’Institut, aprovant els pressupostos, les inversions, els projectes d’obres, serveis i instal·lacions, les operacions d’endeutament i els comptes anuals i promoure la participació ciutadana i dels professionals en la governabilitat de l’ICO.

Així mateix, en el marc de la política d’RSC l’ICO es regeix per un Codi ètic i un Codi de Bones Pràctiques, revisats i actualitzats periòdicament, que recullen els valors, les normes ètiques i els principis deontològics que han d’inspirar, guiar i definir la conducta de les relacions a la institució.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

L’ICO aplica la normativa sobre contractació pública que recull el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (3/2011, de 14 de novembre), i el Reial decret 1098/01, de 12 d’octubre que desenvolupa la citada Llei. Vetllem pel desenvolupament de pràctiques responsables en la cadena de valor, mitjançant processos transparents, objectius i imparcials amb els proveïdors de productes i serveis.

Per exemple, en relació als criteris socials, es sol·licita el Pla d’igualtat entre homes i dones en el Plec de Clàusules Administratives que regula una contractació pública, amb l’objectiu de fomentar l’elaboració de plans d’igualtat en les empreses proveïdores de productes i serveis. Aquesta normativa s’aplica al 100% dels acords i contractes signats per la institució. Per altra banda, promovem la contractació local i de proximitat, amb més d’un 70% dels nostres proveïdors amb procedència de Catalunya.

Al 2014 es va aprovar el Codi de bones pràctiques en la Contractació pública per tal d’actuar amb la màxima transparència possible, facilitant l’accés als ciutadans de la informació contractual realitzada per l’Institut Català d’Oncologia sense més limitacions que les establertes per la Llei.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

L'ICO integra un model d’atenció que combina la vocació pel coneixement i l’excel·lència clínica amb l’afectivitat humana en el tracte als pacients, familiars i ciutadania en general. La nostra política està basada en satisfer les necessitats dels nostres pacients, tenir present els seus requeriments i intentar donar resposta a les seves expectatives, per la qual cosa l’ICO està immers en un procés de millora continua per oferir qualitat de servei, coneixement i sostenibilitat, així com minimitzar la repercussió en el seu entorn social.

De fet, la satisfacció del pacient i els seus familiars és l’eix fonamental dels principis bàsics que orienten la política de qualitat. Aquesta millora continua es garanteix mitjançant la promoció d’un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. En referència al seguiment i avaluació de la qualitat dels serveis que ofereix la institució, l’òrgan referent és el Comitè de Qualitat Corporativa.

La Unitat d’Atenció a la Ciutadania fa de canal de comunicació i flux d’informació entre professionals i usuaris. Aquesta unitat recull, examina, valora i dóna resposta a suggeriments, agraïments i reclamacions que fan arribar els usuaris/es a l’ICO. Periòdicament es realitzen enquestes de satisfacció a les àrees de consultes externes, hospitalització, tractaments ambulatoris quimioteràpics, tractaments ambulatoris radioteràpics, tractaments de braquiteràpia i atenció continuada:ICO 24hores.

Per altra banda, l’ICO promou la implicació de la comunitat en la realització d’accions de suport i acompanyament a pacients i familiars, que complementen els serveis assistencials, mitjançant el Programa Conviure amb el càncer. Aquest Programa té per objectiu l’establiment de sinergies i convenis de col·laboració amb empreses, institucions i entitats per promoure accions que ajuden a millorar la qualitat de vida dels pacients i familiars i acompanyar-los durant tot el procés de la malaltia.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

L’ICO duu a terme la presentació periòdica de resultats econòmics al Consell d’Administració, als professionals i a la ciutadania. La normativa de contractació pública, la realització d’auditories externes i el control financer anual garanteixen la seva aplicació.

Els membres del Consell d’Administració, seguint els principis i valors del Codi de bon govern, s’ajusten a les següents obligacions: diligència administrativa, fidelitat, lleialtat, independència, confidencialitat, facilitació d’informació, transparència, abstenció en cas de conflicte d’interessos, selecció de les inversions, compromís i dedicació, compliment de la legislació sobre incompatibilitats, compliment de la legalitat, elaboració de l’informe de govern corporatiu, elaboració del balanç social i autoavaluació.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

L’ICO vol potenciar un marc de relacions laborals basat en la igualtat d’oportunitats i el respecte a la diversitat, promovent un entorn segur i saludable, facilitant la comunicació i el desenvolupament professional del nostre equip humà.

En línia amb aquests compromisos, es va implantar l’any 2011 el Pla d’Igualtat d’Oportunitats i es va realitzar l’adhesió al Charter de la Diversitat al 2013.  

Amb la implantació del Pla d’igualtat, revisat i actualitzat al 2015, es pretén conscienciar i promoure la igualtat d’oportunitats dels homes i dones que integren l’ICO, des de l’equip directiu i comandaments fins al personal de base. Al 2015, l’ICO va obtenir el distintiu “Igualtat a l’empresa”, que concedeix el Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

L'ICO promou l'equilibri entre l'espai laboral i el personal, en el marc del pla d'igualtat d'oportunitats de l'organització. L'objectiu és promoure la satisfacció i el compromís de les persones que integren la plantilla, però també intenta fomentar la rendibilitat, la innovació en models de gestió del temps, la sostenibilitat de l'organització i la millora de la qualitat.

Les mesures implantades són de flexibilitat en el temps (diferents tipologies de permisos, dies d’assumptes personals fraccionats, comptabilitat anual d’hores de treball), mesures de flexibilitat en l’espai (política de mobilitat entre centres, horari i torns) i ajudes que fomenten la gestió del temps (menjador laboral, pàrquing).

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

L’ICO ha establert diferents mètodes de diàleg amb els grups d’interès (especialment amb els empleats i usuaris) i ha designat responsables dels mateixos, amb la finalitat d’identificar els assumptes més rellevants, i proporcionar una resposta als seus interessos. Tots aquests mètodes de diàleg tenen les seves característiques específiques en format i freqüència d’utilització, des de les vies contínuament disponibles com la web o les bústies, passant per les enquestes que es realitzen amb periodicitat anual o plurianual, fins els focus grup. A partir de la informació obtinguda mitjançant aquests mecanismes, s’analitzen i s’identifiquen les oportunitats de millora

Per altra banda, la difusió del Codi ètic i del Codi de conducta entre els principals grups d’interès, així com el Codi de relació amb la Indústria Farmacèutica i Tecnològica guien la relació entre tots els agents implicats.

Des del 2014, l’ICO implica els seus grups d’interès en la identificació i anàlisi dels aspectes materials de la institució, és a dir, aquells aspectes econòmics, ambientals i socials que tenen un impacte en l’organització o aquells que influeixen en els seus grups d’interès. Els aspectes claus són identificats per representants de les àrees de gestió de l’ICO i per representants dels grups d’interès que composen la cadena de valor de l’ens. Aquesta metodologia garanteix l’alineament de l’estratègia amb les preocupacions i expectatives dels qui es relacionen amb la institució o es vegin afectats per la seva activitat.

Per tal de vetllar per la transparència, els assumptes rellevants delimitats pels grups d’interès mitjançant l’anàlisi de materialitat es publiquen a la nostra Memòria de sostenibilitat, elaborada segons les recomanancions del GRI (Global Reporting Initiative), versió G4.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Tots els centres ICO disposen d’un Comitè de Seguretat i Salut (CSS), que està format pels Delegats de Prevenció i els Delegats designats per la Direcció. El Comitè participa en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos de l’empresa, i en la promoció d’iniciatives referents a mètodes d’actuació i procediments de treball per l’efectiva prevenció de riscos, proposant la millora de les condicions o la correcció de dèficits observats.

Els assumptes de salut i seguretat estan coberts en acords formals amb els sindicats mitjançant diversos procediments de vigilància de la salut dels treballadors.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

L’ICO promou actuacions socialment responsables, mitjançant la col·laboració amb les empreses i institucions de l’entorn.

L’ICO actua a nivell comunitari en diferents àmbits:

Per una banda, i d’acord a la missió per disminuir l’impacte del càncer a la població i millorar la seva qualitat de vida, l’ Institut disposa del Programa de Càncer Hereditari, el Programa de Prevenció i Control del Càncer, el Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer i l’Observatori Qualy. Per altra banda, l’ICO forma part del projecte Escolab que, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, vol apropar els centres de recerca als estudiants.

Així mateix, l’ICO promou la implicació de la comunitat en la promoció d’hàbits saludables mitjançant “La ruta de la prevenció”, una jornada on els professionals de l’ICO surten al carrer per trobar-se amb la ciutadania per tal de fomentar una prevenció activa.

El programa “Conviure amb el càncer” ofereix accions de suport i acompanyament a pacients i familiars, que complementen els serveis assistencials. Aquest programa té per objectiu l’establiment de sinergies i convenis de col·laboració amb empreses, institucions i entitats per promoure accions de millora de la qualitat de vida dels pacients i familiars i acompanyament durant tot el procés de la malaltia.

La institució impulsa, així mateix, la cooperació social amb ONGs i altres organitzacions, cooperació que s’articula a través del voluntariat corporatiu de l’ICO.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

La Política Ambiental de l’ICO, aprovada pel Consell d’Administració, contempla l’ús racional de les energies i emissions contaminants; el consum responsable de l’aigua; el tractament acurat dels residus generats; l’aprofitament dels recursos naturals i l’adquisició de productes amb certificació mediambiental.

L’any 2013 es va aprovar el Pla d’Eficiència Energètica, que ha de suposar un important avenç en la política medi ambiental i destaca com a iniciativa dins del sector sanitari on els plans d’eficiència energètica no són gens habituals. El desplegament del Pla d’eficiència energètica té com a objectiu la reducció d’un 25% en consum d’aigua i un 22% en de gas i electricitat.

Així mateix, l’any 2014 l’ICO es va adherir al Programa d’Acords Voluntaris per a la Reducció de les Emissions de Gasos amb Efecte Hivernacle, promogut per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, de la Generalitat de Catalunya. L’ICO pretén assolir, dins de les actuacions de promoció d’eficiència energètica i reducció d’ emissions de gasos GEH un 16% per als anys 2016-2018.

D’altra banda, l’ICO és membre de la xarxa global “Hospitales verdes y saludables” que promou més sostenibilitat i salut ambiental en el sector de la salut, enfortint els sistemes de salut a nivell mundial. 

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

L’ICO realitza la recollida selectiva de tots els residus generats: vidre, paper, cartró, tòners, matèria orgànica i envasos lleugers, procurant a aquest efecte la segregació en origen de les matèries en els recipients adequats, degudament senyalitzats i amb capacitat suficient, optimitzant així els recursos materials.

Respecte als residus de risc, dues vegades a la setmana es realitza la recollida dels residus corresponents als grups III (biològics) i IV (citostàtics). Quinzenalment es porta a terme la recollida dels residus químics.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

La Responsabilitat Social Corporativa forma part del model de gestió de l’ICO, configurant els seus valors i la seva estratègia. Per tal d’anar avançant en la integració de la RSC al sistema de gestió estem incorporant els seus indicadors en el Quadre de Comandament i al 2016 implantarem i certificarem el sistema de gestió ètica segons la norma europea SGE 21.

Per altra banda, amb la publicació anual de la Memòria de sostenibilitat, renovem el nostre compromís adquirit l'any 2011 amb el Pacte Mundial d’implantar cadascun dels principis que recull aquesta iniciativa internacional.

El nostre objectiu és continuar el camí de millora de la qualitat de vida dels nostres pacients i familiars i d'adaptació de les nostres estructures cap a un model més transversal que faciliti la participació i la corresponsabilització dels professionals en la gestió. Continuarem treballant per la sostenibilitat i pel creixement de la Institució, fent aliances amb altres empreses i vetllant per l’equitat, l’ètica i la transparència.