Institut Català d’Oncologia (ICO) responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040179

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) és un institut públic monogràfic sobre càncer, que fa un abordatge integral de la malaltia i aplega, dins la mateixa organització, la prevenció, l’assistència, la formació especialitzada i la recerca (epidemiològica, clínica i traslacional).

 

Adreça Granvia de L’Hospitalet 199-203, 08908 L’Hospitalet de Llobregat
Any de constitució 1995
Número de treballador@s 1551
Persona de Contacte Ana Rodríguez Cala
Càrrec a la empresa Directora d’Estratègia i Projectes
Telèfon de contacte 93 260 72 17
Pàgina web ico.gencat.cat/ca/inici/

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Des de fa 11 anys l’ Institut Català d’Oncologia (ICO) ha apostat per la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), integrant la RSC en el seu model de gestió, orientat a promoure la participació, el compromís, la transparència, la responsabilitat, l’equitat, l’eficàcia i l’eficiència, sempre amb l’objectiu de preservar la sostenibilitat i posar al centre de la institució al pacient. 


Els compromisos de responsabilitat social de la institució es recullen a la Política d’RSC i es despleguen en el Pla d’RSC 2019-2022, que dona continuïtat al Pla d’RSC 2016-2018 i al Pla d’RSC 2013-2015 amb la definició de mesures concretes en sis àmbits d’actuació i es basa en les línies estratègiques de la institució i en els Objectius de Desenvolupament Sostenible prioritaris i secundaris de l’ICO.  


El nostre model de gestió ètica es basa en les polítiques i en el Codi de bon govern del Consell d’Administració, en el Codi ètic i Codi de bones pràctiques i en el Codi de bones pràctiques en la contractació pública.


L’RSC afecta totes les àrees de l'empresa, com a participants en la presa de decisions i la gestió de les accions o com a beneficiaris de les mesures adoptades. Per aportar una visió estratègica multidisciplinària es constitueix la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social el 2015, l’òrgan amb caràcter consultiu designat per la Direcció General per tractar els assumptes de gestió ètica i responsabilitat social corporativa i vetllar pel seu compliment. 

Els avanços en la integració de la responsabilitat social en la gestió de la institució son reconeguts en 2018 amb el certificat SGE 21 de Forética en gestió ètica i socialment responsable, essent l’ICO el primer centre públic en el sector salut en disposar d’aquesta certificació.
 

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

L’Institut Català d’Oncologia, en la seva Política de responsabilitat social corporativa, adquireix dos compromi¬sos respecte a la cadena de subministrament: 

  • Vetllar pel desenvolupament de pràctiques responsables en la cadena de valor mitjançant processos transparents, objectius i imparcials. 
  • Promoure la compra pública social i mediambientalment responsable mitjançant l’estímul als proveïdors a través dels processos de selecció i contractació. 

L’Institut disposa d’una Codi de bones pràctiques de la contractació pública i una Política de compres, aprovades pel Consell d’Administració, que recullen els principis i valors fonamentals que han de regir la contractació, les conductes recomanables i les bones pràctiques contractuals. 

L’Institut Català d’Oncologia ha adquirit el compromís d’incorporar criteris socials i ambientals a la contractació, d’acord amb el principi d’utilització d’estratègies de contractació pública que consideren la possibilitat d’incorporar objectius d’interès general com la responsabilitat social, la sostenibilitat, l’accés de la petita i mitjana empresa i la innovació i d’acord amb l’objecte del contracte i allò que disposen les lleis de contractació del sector públic. 

L’Institut està seleccionant, de forma progressiva, proveïdors amb criteris socials i ambientals mitjançant la introducció a la documentació contractual de totes les licitacions, de condicions especials d’execució de tipus social, de respecte al conveni col·lectiu o d’incorporació de criteris d’adjudicació ambientals com ara la presentació d’un pla de gestió mediambiental i el pla d’igualtat. 
 

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

L'ICO integra un model d’atenció que combina la vocació pel coneixement i l’excel·lència clínica amb l’afectivitat humana en el tracte als pacients, familiars i ciutadania en general. La nostra política està basada en satisfer les necessitats dels nostres pacients, tenir present els seus requeriments i intentar donar resposta a les seves expectatives, per la qual cosa l’ICO està immers en un procés de millora continua per oferir qualitat de servei, coneixement i sostenibilitat, així com minimitzar la repercussió en el seu entorn social. 


De fet, la satisfacció del pacient i els seus familiars és l’eix fonamental dels principis bàsics que orienten la política de qualitat. Aquesta millora continua es garanteix mitjançant la promoció d’una política de certificacions de qualitat de diferents serveis (com per exemple UNE-EN-ISO 9001:2015 i JACIE). En referència al seguiment i avaluació de la qualitat dels serveis que ofereix la institució, l’òrgan referent és el Comitè de Qualitat Corporativa.


La Unitat d’Atenció a la Ciutadania fa de canal de comunicació i flux d’informació entre professionals i usuaris. Aquesta unitat recull, examina, valora i dóna resposta a suggeriments, agraïments i reclamacions que fan arribar els usuaris/es a l’ICO. Periòdicament es realitzen enquestes de satisfacció a les àrees de consultes externes, hospitalització, tractaments ambulatoris quimioteràpics, tractaments ambulatoris radioteràpics, tractaments de braquiteràpia i Atenció continuada.


Per altra banda, l’ICO promou la implicació de la comunitat en la realització d’accions de suport i acompanyament a pacients i familiars, que complementen els serveis assistencials, mitjançant el Programa Conviure amb el càncer. Aquest Programa té per objectiu l’establiment de sinergies i convenis de col·laboració amb empreses, institucions i entitats per promoure accions que ajuden a millorar la qualitat de vida dels pacients i familiars i acompanyar-los durant tot el procés de la malaltia.
 

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

En el marc de la Política de Transparència i la Política Anticorrupció de l’ICO es duu a terme la presentació periòdica de resultats econòmics al Consell d’Administració, als professionals i a la ciutadania. La normativa de contractació pública, la realització d’auditories externes i el control financer anual garanteixen la seva aplicació.


Els membres del Consell d’Administració, seguint els principis i valors del Codi de bon govern, s’ajusten a les següents obligacions: diligència administrativa, fidelitat, lleialtat, independència, confidencialitat, facilitació d’informació, transparència, abstenció en cas de conflicte d’interessos, selecció de les inversions, compromís i dedicació, compliment de la legislació sobre incompatibilitats, compliment de la legalitat, elaboració de l’informe de govern corporatiu, elaboració del balanç social i autoavaluació.
 

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

L’ICO declara el seu compromís en l’establiment de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminació directa o indirecta per raó de sexe, així com l’impuls de mesures per aconseguir la igualtat real a la nostra organització. 


El 2011 es va constituir la Comissió d’Igualtat de l’ICO, formada equitativament per representants de l’empresa i dels professionals i les professionals. La Comissió d’Igualtat és la responsable de dissenyar el Pla per a la igualtat efectiva entre homes i dones i vetllar per la implantació i el seguiment d’aquest.


El 2020 es publica el tercer Pla d’igualtat d’oportunitats 2020-2023. Aquest pla neix a partir d’un procés participatiu i amb vocació de consens, integrant les visions dels i les professionals en la identificació de prioritats i amb l’objectiu d’assolir la igualtat efectiva a la institució.


El compromís de la institució amb la igualtat d’oportunitats va ser reconegut per primera vegada l’any 2014 amb el Distintiu Igualtat a l’Empresa concedit pel Ministeri de Sanitat, Serveis Social i Igualtat, i en 2019 s’ha renovat pel Ministeri d’Igualtat. 

En línia amb els compromisos d’igualtat, l’ICO està adherit al Charter de la Diversitat, que comporta assumir els 10 principis bàsics d’igualtat de tracte i de respecte a la diversitat, així com als Principis d’empoderament de les dones, una iniciativa de l’ONU, que reforça el nostre compromís amb la igualtat.
 

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

L’Institut Català d’Oncologia ha contret el compromís d’afavorir la conciliació de la vida familiar, personal i laboral. Els drets de conciliació es reconeixen als treballadors i a les treballadores amb l’objectiu de fomentar l’assumpció equilibrada de les responsabilitats familiars, evitant qualsevol discriminació basada en el seu exercici. 

L'ICO promou l'equilibri entre l'espai laboral i el personal, en el marc del pla d'igualtat d'oportunitats de l'organització. L'objectiu és promoure la satisfacció i el compromís de les persones que integren la plantilla, però també intentar fomentar la rendibilitat, la innovació en models de gestió del temps, la sostenibilitat de l'organització i la millora de la qualitat. 

A més de les prestacions establertes per la Seguretat Social, es preveuen mesures de conciliació en el conveni col·lectiu i en els pactes d’empresa. La normativa laboral que fa referència als permisos, les excedències, les reduccions de jornada i altres mesures de conciliació es recullen al tríptic Mesures per a la conciliació de la vida personal i laboral.


La participació de l’ICO, el 2020, en el projecte de Gestió saludable del temps, promogut per Barcelona Activa, significa un pas endavant en la conciliació de la vida laboral, professional i familiar gràcies a la flexibilització d’horaris.
 

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

L’ICO considera grups d’interès (parts interessades o stakeholders) aquells individus o grups socials que tenen un interès legítim i que es veuen afectats per les actuacions presents o futures de l’organització. Després d’incorporar la responsabilitat social corporativa al nostre model de gestió, l’ICO es compromet a fomentar la participació i el compromís dels grups d’interès per assegurar el futur i contribuir a la generació de valor per a la societat en els àmbits econòmic, ambiental i social. Per això hem de conèixer en profunditat les seves expectatives i percepcions.

A l’ICO disposem d’un mapa de grups d’interès que ha estat aprovat i revisat per la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social, com a part del Pla de gestió de grups d’interès, i aprovat pel Comitè Directiu Corporatiu i el Consell d’Administració.

Per garantir una comunicació d’anada i tornada eficaç, es revisa anualment el Model de gestió dels grups d’interès i el Pla de gestió dels grups d’interès.

S’han establert diferents mètodes de diàleg amb els grups d’interès amb la finalitat d’identificar els assumptes més rellevants, i proporcionar una resposta als seus interessos. Tots aquests mètodes de diàleg tenen les seves característiques específiques en format i freqüència d’utilització, des de les vies contínuament disponibles com la web, les xarxes socials o les bústies, fins a les enquestes que es realitzen amb periodicitat anual o plurianual. A partir de la informació obtinguda mitjançant aquests mecanismes, s’analitzen i s’identifiquen les oportunitats de millora.
 

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Tots els centres ICO disposen d’un Comitè de Seguretat i Salut,  format pels Delegats de Prevenció i els Delegats designats per la Direcció. El Comitè participa en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos de l’empresa, i en la promoció d’iniciatives referents a mètodes d’actuació i procediments de treball per l’efectiva prevenció de riscos, proposant la millora de les condicions o la correcció de dèficits observats. 

Els assumptes de salut i seguretat estan coberts en acords formals amb els sindicats mitjançant diversos procediments de vigilància de la salut dels treballadors.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

El 2019 es va elaborar el Programa d’acció social 2019-2021 per tal de donar resposta a la Política de responsabilitat social corporativa de la institució (“Posicionar l’organització en l’entorn social i institucional com a empresa responsable”). Les línies d’actuació del Programa d’acció social de l’ICO estan alineades amb la cultura i els valors de la institució.

L’ICO actua a nivell comunitari en diferents àmbits: 

Per una banda, i d’acord a la missió per disminuir l’impacte del càncer a la població i millorar la seva qualitat de vida, l’Institut disposa del Programa de Càncer Hereditari, el Programa de Prevenció i Control del Càncer, el Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer i l’Observatori Qualy. Per altra banda, l’ICO forma part del projecte Escolab que, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, vol apropar els centres de recerca als estudiants

La institució impulsa, així mateix, la cooperació social amb ONGs i altres organitzacions amb finalitats socials mitjançant donacions i convenis de col·laboració. 
 

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

La Política Ambiental de l’ICO, aprovada pel Consell d’Administració, contempla l’ús racional de les energies i emissions contaminants; el consum responsable de l’aigua; el tractament acurat dels residus generats; l’aprofitament dels recursos naturals i l’adquisició de productes amb certificació mediambiental.


L’Institut Català d’Oncologia és una institució molt compromesa amb el medi ambient. Fa més de 10 anys, la institució va començar a aplicar la regla de les 3 R: reduir, reutilitzar i reciclar. 


Amb aquest objectiu es va plantejar i va implantar, en primer lloc, les bones pràctiques de reducció dels consums energètics seguint les pautes d’un pla d’eficiència energètica. Posteriorment, en coordinació amb una empresa externa, va gestionar la reordenació de la recollida de residus i la segregació de tots els residus generats per l’Hospital en la pràctica diària. L’any 2009, de manera pionera en una institució sanitària, va vincular el contracte de manteniment amb l’eficiència energètica. Més endavant, l’any 2013, l’ICO va signar un contracte innovador de risc compartit que obligava l’empresa de manteniment a unes fites d’estalvi energètic que comprometien la institució i l’empresa a reduir un 22% el consum d’energia i gas i un 15% el consum d’aigua. Aquest compromís requereix la implantació d’unes 25 mesures de conservació d’energia fins a l’any 2020.

El pla de les 3 R i l’esforç continuat de l’ICO per assolir un alt nivell de protecció del medi ambient, implicant-hi tant els professionals com les empreses i els proveïdors contractats que presten serveis a la institució, ha donat com a resultat l’estalvi, durant els últims sis anys, d’un 27% del consum d’energia i gas, la qual cosa suposa un estalvi monetari de 280.000 euros i una reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de 600 tones, així com un estalvi d’aigua d’un 11% entre l’any 2019 i 2020.

L’ICO està adherit al Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, promogut per l’Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, que ofereix eines, suport i reconeixement a aquelles organitzacions que de manera voluntària volen establir un compromís per reduir les emissions de GEH. Amb la seva adhesió, l’ICO es compromet a fer un seguiment de les emissions de GEH i establir anualment mesures per reduir-les. 


Per tal de complir el programa, l’Hospital Duran i Reynals disposa de plans graduals anuals per a la substitució de gasos i equips de refrigeració i/o climatització afectats per la reglamentació de substàncies que malmeten la capa d’ozó.

L’ICO és part activa d’Hospitals verds i saludables d’Europa i participa a les reunions dels membres i en activitats de formació i documentació
 

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

L’ICO realitza la recollida selectiva de tots els residus generats: vidre, paper, cartró, tòners, matèria orgànica i envasos lleugers, procurant a aquest efecte la segregació en origen de les matèries en els recipients adequats, degudament senyalitzats i amb capacitat suficient, optimitzant així els recursos materials.

Respecte als residus de risc, dues vegades a la setmana es realitza la recollida dels residus corresponents als grups III (biològics) i IV (citostàtics). Quinzenalment es porta a terme la recollida dels residus químics.
 

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

La Responsabilitat Social Corporativa forma part del model de gestió de l’ICO, configurant els seus valors i la seva estratègia. Les actuacions de l’Institut estan marcades pels objectius fixats al Pla de Responsabilitat Social Corporatiu 2019-2022 i orientades a la contribució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Un dels objectius principals és continuar el camí de millora de la qualitat de vida dels nostres pacients i familiars, posant-los en el centre de l’atenció i de l’assistència, i en l'adaptació de les nostres estructures cap a un model més transversal que faciliti la participació i la corresponsabilització dels professionals en la gestió. Per recórrer aquest camí estem en procés d’elaborar un Pla d’Humanització, alineat amb el Pla Estratègic 2019-2022, concretament amb les seves línies 2 “Persones compromeses” i 4 “model assistencial interdisciplinari i en xarxa”. La posada en marxa d’aquest pla ajuda a obtenir impactes clínics, en benestar, costos i imatge. Suposa una eina de transformació organitzativa important que donarà als pacients la seguretat que l'hospital gestiona i la resposta a les seves necessitats.