GoFlow responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040175

Projecte Management. Consultoria, assistència i formació en direcció i gestió de projectes.

 

Adreça Vendrell, 5 SA
Any de constitució 2013
Número de treballador@s 3
Persona de Contacte Marisa Andrea Lostumbo
Càrrec a la empresa Direcció de Projectes
Telèfon de contacte 686504348
Pàgina web www.goflow.eu

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

La nostra empresa neix des de els seus inicis incorporant valors de RSC integrant-los en la pròpia estratègica de la Organització. Partim convençuts que aplicar aquests criteris genera un retorn immesurable no només a nivell medi ambiental, per les mides de prevenció de medi ambient i reutilització de materials que podem aplicar, sinó sobretot que es genera un retorn a nivell social, basant en el projecte en promoure la equanimitat, acceptant i integrant les diferents situacions de les persones involucrades en el projecte i responent davant aquestes diferencies de una manera equànime en la rendibilitat dels ingressos que  el projecte genera i dels costos que s’estalvien davant les mides aplicades. Per l’altre banda, la prestació de els nostres serveis es basa en aplicar criteris de sentit comú, responsabilitat per a que amb  els nostres clients i proveïdors i compromís amb la protecció del medi ambient i les persones.

Els professionals que donem forma a aquest projecte som professionals certificats PMP®, certificació reconeguda a nivell internacional per professionals del àmbit de la Direcció de Projectes, la qual està emesa per el Project Management Institute (PMI®), i a la que es requisit imprescindible estar subscrit a els seu Codi de Ètica i Conducta Professional. Aquest Codi de Conducta promou arribar als millors estàndards en la nostra vida, no només la professional, sinó també a la nostra llar, en el nostre entorn immediat, i en el servei de la nostra professió com Directors de Projectes. Els professionals PMP® que no es comportin segons els estàndards de conducta definits en el Codi de Conducta quedaran subjectats a ser sancionats per el Comitè de Conducta Ètica del PMI®. Els estàndards son Responsabilitat, Respecte, Justícia i Honestedat.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Acord amb els nostres valors i el Codi de Ètica i Conducta Professional, cuidem la nostra cadena de proveïdors velant per una actitud de respecte a la sostenibilitat i els drets humans. Som GlocalThinking, es a dir, que promovem criteris de compra local, encara amb l’abast internacional.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Seguim processos interns de gestió de la qualitat segons els definits per la Associació professional del PMI®. Tenim en redacció del Pla de Qualitat segons la norma  ISO 9001:2000 de prestació de serveis, en el que queden definits els processos de planificació, asseguració i control de la qualitat de la prestació de els nostres serveis. Tenim dissenyades diferents enquestes de qualitat de prestació de serveis, segons els diferents serveis que oferim (formació, assistència tècnica o consultoria)

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Si. Es segueix el Codi De Ètica i Conducta professional del PMI®. Específicament ens comprometem a negociar en bona fe. No ens involucrem en comportaments il·legals. No exercim poder de la nostra posició en influenciar decisions i accions sobre altres en el nostre benefici personal a la seva costa.

Respectem els drets de propietat de els altres.

La nostra gestió econòmica interna es basa en criteris de Responsabilitat Social seguint una gestió econòmica sostenible i amb una actitud ètica.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

A les nostres activitats de consultoria, formació i workshops defensem i promovem el respecte a la diversitat, la igualtat de oportunitats per a les persones i la no discriminació de cap tipus.

Els nostres compromisos interns davant a la no discriminació, la igualtat de oportunitats i el fenomen em tingut en compta les següent premisses:

  • Diversitat cultural: el nostre grup està format per diferents nacionalitats: catalanes, espanyola, italo-argentina i francesa-polaca. Em cuidat de dominar diferents llengües de comunicació, espanyol, anglès, català, italià, francès i polac.
  • Igualtat de oportunitats: si es ben cert que hi ha definits uns requisits professionals obligatoris per formar el grup de professionals (en quant al nivell dels estudis de grau i postgrau, certificacions internacionals, idioma) el nostre compromís per la igualtat de oportunitats està basat en el respecte i equilibri a la participació de gènere: en la actualitat som dos professionals dones i un home.
  • No discriminació: el nostre grup professional assumeix el compromís a la no discriminació de cap mena: no contractem, ni acomiadem, ni premiem ni castiguem basats a cap tipus de consideració personal, ni en el favoritisme o suborn. Nosaltres no discriminem per establir les nostres relacions laborals i professionals a altres persones ni a grups professionals basats en el gènere, raça, edat, religió, discapacitat, nacionalitat o orientació sexual. Apliquem les regles de la nostra organització i les del Project Management Institute (segons lo assumit en el Codi de Ètica i conducta professional), sense favoritisme ni prejudicis.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Respecte de horaris, comunicació y respecte per compromisos familiars.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Si, tenim una actitud oberta al diàleg, i a adoptar solucions de igualtat per a totes les persones.

Garantim la protecció i confidencialitat de la informació a la que tenim accés. Respectem i promovem la igualtat de accés a la informació  a tots aquells amb autorització de accés. Som honestos en la comunicació que transmetem. Oferim informació real. Cuidem de generar l’ambient correcte per a que les persones expressen amb la seva opinió en llibertat.

Internament tenim procediments de comunicació establits segons el nostre Pla de Comunicació intern i subjectat als processos i procediments indicats en el nostre Manual de Procediments segons la norma ISO 9001:200o.

Externament tenim oberts canals de comunicació amb els nostres clients i proveïdors a través de els nostres canals de comunicació 2.0 en Linkedin, Facebook i Twitter.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

 Seguim les mides de seguretat d' oficines i despatxos.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Col·laborem activament amb dos iniciatives socials.

Amb el Club @donespolitech de UPCAlumni, que tenen per finalitat promoure el desenvolupament de la carrera professional de les dones en l’entorn politècnic. Participem oferint ajudes en l’ús i implantació de processos i procediments de gestió interna de l’associació de forma voluntària, gestionant relacions amb empreses locals per a que participin de forma voluntària donant formació a dones amb la finalitat de aprendre a desenvolupar habilitats que els hi permetin desenvolupar la seva carrera professional, i gestionar empreses locals per a que donin ajuda en forma de espècie per a la gestió de les activitats.

Col·laborem també amb l’associació @Kiva, apadrinant a un sector de la seva comunitat. Aquesta associació promou el apadrinament de diferents sectors socials per a promoure projectes de emprenedoria, tecnologia, mà de obra, etc. Des de GoFlow apadrinem a dones en situació de precarietat que estiguin llançant projectes de desenvolupament amb base tecnològica, la nostra ajuda consisteix en col·laborar en forma de petites ajudes econòmiques als seus projectes.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Adoptem mides de consum responsable de l’energia i de l’aigua. Per la nostra activitat, els nostres principals aspectes ambientals estan relacionats amb el consum de energia i aigua. En aquest sentit, adoptem un consum responsable i eficient de aquest recursos. Algunes de les mides al nostre abast, encara que senzilles, son de respecte i conscienciació amb el consum: apagar llums, utilització de llums de baix consum, ús de cisternes de mig ple, etc.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Seguim polítiques de reciclatge i reutilització dels materials que utilitzem. En quant al ús del paper, som “free paper”. Utilitzem lo menys possible la impressió en paper, promovem el material en digital. En cas de imprimir utilitzem paper ja fet servir o reciclat.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Definir i formular un pla estratègic de responsabilitat social empresarial per a l'any 2014-2015.