Fundació Joia responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040173

Fundació Joia és una entitat sense afany de lucre que ofereix serveis d’inserció en salut mental a través dels seus 10 serveis d’utilitat pública repartits per tota Barcelona i la seva àrea metropolitana.

 

Adreça Avinguda Josep Tarradellas, 19-21
Any de constitució 1983
Número de treballador@s 147
Persona de Contacte Beatriz Castillo
Càrrec a la empresa Responsable Departament de Comunicació
Telèfon de contacte 934520467
Pàgina web www.fundaciojoia.org

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

A Fundació Joia estem compromesos amb la sensibilització en salut mental i per això desenvolupem tota una línea d’actuació on promocionem la salut mental per modificar l’estigma i els prejudicis que es generen a la societat envers els trastorns mentals. En aquest sentit, cooperem i creem xarxa amb empreses i organitzacions compromeses amb la promoció de la salut mental i l’economia social.

Per altra banda, participem com a voluntaris en diverses iniciatives que promouen l’economia social i la responsabilitat social corporativa, com la Xarxa d’Economia Social de Barcelona, la Setmana de la Responsabilitat Social, el Charter de la Diversidad, els Acords Voluntaris, la Iniciativa per a la Reforma Horària, la Garantia Juvenil, i Respon.cat.

Així mateix, apostem per un model de desenvolupament sostenible i respectuós amb l’entorn.

En relació a l’àmbit econòmic, som una entitat econòmicament sanejada i amb una política econòmica transparent.

De cara a les nostres persones professionals, Fundació Joia va posar en marxa a l’octubre de 2014 la Intranet corporativa, una eina de gestió per a totes les persones professionals de Fundació Joia (amb i sense discapacitat). La nova intranet corporativa té la finalitat de millorar els temps de gestió i informatitzar tots els procediments que fins ara es feien amb suport de paper. A través d’aquesta nova eina es gestionen totes les sol·licituds (petició de dies, formació, reparacions, incidències, sistemes, proposta de millora preventiva i compres) i també altres àrees com Recursos Humans, Prospecció laboral amb el gestor d’empreses, comunicats, Manual d’Acollida, Gestió de Qualitat, Manual de Processos Corporatius, i l’agenda.

També hem creat al setembre de 2014 un nou Manual d’Acollida, una eina que té la missió de donar a entendre el funcionament de la nostra organització i també per saber utilitzar tots els recursos que tenen les persones professionals al seu abast. Aquest document, destinat a persones nouvingudes i persones professionals de la Fundació, recull informació sobre: cultura de l’entitat, informació general sobre l’empresa, Òrgans de Govern i organigrames, Gestió empresarial, Drets i responsabilitats laborals, Comunicació, Riscos Laborals i Revisions mèdiques, i accidents laborals. El Manual d’Acollida es troba a la intranet de la Fundació.

A més, hem col·laborat, conjuntament amb 6 entitat més, en la creació de la Xarxa d’Inserció Laboral del Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona (IMD). Aquesta xarxa té la missió d’impulsar la inserció laboral al mercat ordinari de les persones amb discapacitat unificant criteris, accions conjuntes, i millorant la formació de les persones professionals i de les empreses d’aquest àmbit.

Apunts i Fundació Joia han renovat la seva adhesió al Charter de la Diversitat, una iniciativa que sorgeix de Directives Europees per millorar l’eficiència empresarial, la sostenibilitat social i el respecte per la legislació en matèria d’igualtat, i la no discriminació. Treballa pel dret a la igualtat d’oportunitats en l’accés a un lloc de feina i per a la conciliació de la vida laboral i familiar.

I Fundació Joia ha renovat la seva adhesió a la Xarxa d’Economia Social de Barcelona, una iniciativa que afavoreix la inclusió social i laboral de les persones en risc d’exclusió social i dels col·lectius més vulnerables. Aquesta xarxa està coordinada per Barcelona Activa i impulsada per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Fundació Joia compta amb 11 serveis repartits per diferents districtes de la ciutat de Barcelona (Gràcia, Sant Martí, Eixample i Sants-Montjuïc), per tant, els serveis que oferim són totalment locals i de proximitat.

Entre aquests serveis comptem amb l’empresa d’economia social Apunts, on treballen 89 professionals, 68 dels quals conviuen amb un trastorn de salut mental. Els productes es realitzen de manera local i contractant els serveis d’empreses proveïdores locals. Seleccionem els nostres proveïdors segons criteris de qualitat i segons el comerç de proximitat. A més, resolem crisis sectorials o territorials gràcies al nostre caràcter col·lectiu i a la no deslocalització del producte.

La resta de serveis de la Fundació fan ús dels productes i serveis que oferim a Apunts, per tant, la cadena de valor social i econòmica es retroalimenta. 

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Fundació Joia disposa del sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2008 que promou l’adopció d’un enfocament basat en els processos quan es desenvolupa, implanta i millora l’eficàcia d’un sistema de gestió de la qualitat, basat alhora en el cicle de millora contínua PDCA (planificar, fer, comprovar i actuar).

Al 2015, Fundació Joia i Arep han iniciat una aliança per desenvolupar, amb el partner tecnològic OpenTic, el software Community Higea per assegurar el manteniment i la millora de les polítiques de cohesió social amb la integració efectiva de l’acció sanitària, social i d’inserció laboral, que permeti un millor aprofitament dels recursos i millorar-ne l’impacte. Al projecte s’ha sumat al 2016 la Fundació Eulàlia Torras de Beà.

A Fundació Joia (a excepció d’Apunts) no tenim clients, sinó usuaris, per tant els gestionem informàticament inserint les seves dades clíniques i de contacte a Comunity Higea per poder començar a preparar un itinerari amb ells, sempre amb el contacte constant amb el seu centre de referència. A partir d’aquí enregistrem l’evolució del procés que segueixen als nostres serveis per dur a terme un seguiment constant i així poder acompanyar-los durant tot el procés. Quan els usuaris fan el salt a l’empresa protegida o a la ordinària també oferim un acompanyament tant a l’usuari com a l’empresa contractant. 

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Cada any Fundació Joia es sotmet a una auditoria de comptes a través d’Audit Set. L’auditoria de comptes es lliura als departaments de Salut, Empresa i Ocupació, i Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya per certificar la transparència i bones pràctiques de l’entitat. Podeu consultar els comptes generals al web de l’entitat: www.fundaciojoia.org/comptesgenerals

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

La Fundació Joia treballa cada dia per motivar, definir i donar a conèixer les capacitats de les persones afectades per trastorns de salut mental, i vol aconseguir la total normalització en els processos d’inserció social i laboral en salut mental. Per això, volem ser referent d’innovació professional permanent en la implantació de noves accions d’inclusió que donin resposta a necessitats no cobertes, en col·laboració amb organitzacions i administracions amb objectius comuns. Volem ser referent de qualitat consolidada en l’àmbit de la salut mental amb un elevat nivell d’excel·lència en la prestació dels nostres serveis i volem que els nostres donants adquireixin un compromís amb la fundació i amb la nostra tasca social.

Treballem per poder multiplicar les oportunitats de treball dins i fora del mercat protegit amb les millors condicions per a l’empresari i el futur treballador. Finalment, volem aconseguir una societat sensibilitzada i conscienciada envers els trastorns mentals i que aposti per una economia social.

Els 147 professionals que formen Joia (i Apunts) utilitzen correu corporatiu i tenen accés a la Intranet. Tots tenen accés a l’ajuda escolar dels fills, si compleixen els requisits; tenen l’opció de participar en activitats de l’entitat com el Concurs Fotogràfic i la Festa de Nadal; i tenen accés a la borsa d’hores per a professionals que tinguin fills menors de vuit anys als seu càrrec. Dels 138 professionals, el 52% són homes i el 48% dones (comptant els professionals amb certificat que treballen a Apunts). Tant a Joia com a Apunts no hi ha cap tipus de discriminació a l’hora de fer contractacions; tenim 68 professionals amb certificat de discapacitat per salut mental treballant a Apunts, algunes persones del col·lectiu treballen a la recepció dels nostres centres i tres usuaris de Joia han esdevingut professionals de l’entitat. A més, tenim una contractació feta des de Barcelona Activa, del programa Joves amb Futur, que està desenvolupant la seva activitat a la nostra entitat com a Tècnic de Sistemes.

La Direcció de Fundació Joia va realitzar, durant el mes de setembre de 2014, un procés de gestió i promoció de persones professionals assistencials i persones inseridores laborals als serveis de l’entitat. Aquests canvis i promocions es van realitzar per eliminar algunes duplicitats de coordinació, reactivar la promoció de persones professionals, generar canvis en els equips per potenciar les capacitats i coneixement intern, i crear els nous perfils de Gestió Transversal, per als serveis Prelaborals, Rehabilitació Comunitària i Inserció Laboral. Un nou perfil destinat a treballar per millorar els processos, resultats i visualització de la seva àrea a nivell intern i extern per aconseguir el reconeixement i col·laboració dels agents del sector, la societat, el món empresarial i les administracions públiques, a través del treball en xarxa.

Fundació Joia també aposta per la formació de les seves persones professionals. Hem realitzat, durant el 2015, 963 hores de formació entre les persones professionals de l’organització i hi destaquen tres formacions per la seva rellevància i practicitat: Curs d’Introducció a les malalties Mentals, impartida per Fundació Pere Tarrés; curs d’Horts Urbans Ecològics, impartida per l’associació Blue Planet; i el curs de Prestacions del sistema de la Seguretat Social, impartit pel Col·legi de Treballadors Socials.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Al 2015 les persones professionals de Fundació Joia han accedit a 7 mesures  de conciliació familiar i laboral, algunes de les quals tenen ja el seu històric en anys anteriors i que van ser impulsades per la Direcció de Fundació Joia, i altres que han nascut al 2015 fruit de la Comissió d’Igualtat i la Direcció de l’entitat:

- Adopció al Horari Europeu: 52 persones s’han pogut beneficiar al 2015 (16 homes i 36 dones). Amb aquesta mesura dues dones professionals van decidir ampliar la seva jornada laboral, ja que el nou horari s’adaptava millor a les seves necessitats de conciliació. De les persones que han tingut fills/es al 2015 i que gaudeixen d’aquesta mesura, cap ha demanat reducció de jornada per fill/a a càrrec.

- Flexibilitat horària: D’aquesta mesura es poden beneficiar 22 persones professionals i han demanat utilitzar-la 6 persones durant el 2015.

- Hores d’assumptes propis: 66 persones professional (23 homes i 43 dones) s’han demanat al llarg del 2015 hores i no dies sencers d’assumptes propis, d’un total de 79 persones que es poden beneficiar d’aquesta mesura.

- Borsa d’hores per infant a càrrec: Es poden beneficiar d’aquesta mesura un total de 19 persones professionals per tenir fill/es compresos entre les edats de 0 a 12 anys, i no tenir reducció de jornada per infant a càrrec. D’aquestes, 12 persones professionals han fet us d’aquesta mesura (6 homes i 6 dones) durant el 2015.

- Ajuda Bressol i Escolar: 9 persones professionals es poden beneficiar de l’ajuda Bressol i d’aquestes, 1 home i 4 dones han sol·licitat l’ajuda al 2015 (la resta de persones no porten els seus fills/es l’escola bressol). 24 persones professionals es poden beneficiar de l’ajuda escolar, i d’aquestes 13 dones i 6 homes van sol·licitar l’ajuda al 2015 (la resta de persones no van presentar en el termini indicat la sol·licitud).

- Tarda lliure a la setmana: 68 persones professionals es beneficien d’aquesta mesura (23 homes i 45 dones).

- Horari comercial de tancament d’Apunts: 89 persones professionals es poden beneficiar d’aquesta mesura on l’horari de tancament d’Apunts és a les 19.30h, un horari adaptat per a que no s’hagi de mantenir obert fins a les 20 0 20.30h igual que la resta de comerços i així poder gaudir d’aquest temps personal i familiar.

Formació personal sense Certificat de Discapacitat: Durant el 2015 un total de 41 persones professionals sense Certificat de Discapacitat han realitzat accions formatives a l’organització dintre del seu horari laboral. En total s’han desenvolupat 30 accions formatives (23 cursos de formació i 7 jornades professionals) que sumen 963 hores de formació.

Les formacions més destacades d’aquestes 30 accions formatives han estat: Curs d’Introducció a les Malalties Mentals, impartida per Fundació Pere Tarrés; curs d’Horts Urbans Ecològics, impartida per l’associació Blue Planet; i el curs de Prestacions dels sistema de la seguretat social, impartit pel Col·legi de Treballadors Socials.

Formació personal amb Certificat de Discapacitat: Totes les persones professionals amb Certificat de Discapacitat disposen d’un Pla de Formació Personal que les permet assolir els coneixements i actituds, així com el desenvolupament d’habilitats i destreses requerides en cada àrea laboral. És un procés continuat que actua com a element facilitador d’integració i d’adaptació al lloc de treball i al seu entorn. D’aquesta manera es converteix en un element eficaç per a la motivació, l’autoestima i la promoció de la persona professional, i afavoreix el seu trànsit cap al mercat laboral ordinari.

Programa de Beques Inverteix en Futur: És un programa de beques, que neix de la Comissió d’Igualtat i la Direcció de l’entitat, i que té com a finalitat facilitar la formació reglada a través de beques anuals de 1.000€ per a totes aquelles persones professionals de l’entitat. El número de beques totals a atorgar serà un màxim de 10 beques, depenent dels romanents de l’exercici econòmic anterior.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Realitzem enquestes de clima laboral als nostres usuaris i treballadors, qüestionaris de notorietat i de valoració del seu monitor, tècnic, coordinador o cap de secció. A més, disposem de bústies de suggeriments i tenim obertes totes les nostres xarxes socials a tothom que vulgui deixar la seva opinió i els mails de contacte amb l’empresa són de fàcil accés i queden oberts a qualsevol dubte, suggeriment o petició de serveis.

A més, hem posat en marxa la Comissió del Pla d’Igualtat, formada per homes i dones que representen a diferents figures de l’entitat i que estan a disposició de les persones professionals de Fundació Joia i Apunts per poder recollir els seus suggeriments, propostes i comentaris.

Fundació Joia, en la seva missió de cobrir les necessitats dels seus usuaris, ha posat en marxa a finals de 2014 dos nous serveis per apropar-nos a les persones joves amb malestar psicològic i poder treballar la seva inserció formativa i laboral. Un d’aquests nous serveis és Itínere Joves, ubicat al districte de Nou Barris, que neix fruit de l’aliança estratègica que hem fet amb l’Associació Centre d’Higiene Mental 9 Barris, i on es desenvolupa la metodologia IPS. El servei està ubicat a l’Espai Jove Les Basses. D’altra banda, també hem posat en marxa el servei Bitàcola Joves, que té la funció de complementar el coaching amb la metodologia d’inserció laboral, la qual ens permet atendre d’una forma integral i innovadora a les persones joves amb malestar psicològic i trastorns mentals. Aquest servei està al districte de Sants-Montjuïc a l’EspaiSocial de Fundació Catalunya-La Pedrera.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Es duen a terme periòdicament cursos de formació en prevenció de riscos laborals a l’entitat i específics per a cada lloc de treball per a la integració de l’acció preventiva en les tasques que realitzen els professionals de Joia i Apunts, i per fomentar l’adopció i compliment de les mesures preventives.

A més, tenim un formulari de Proposta de Millora Preventiva a la intranet corporativa de l’organització que serveix per enviar propostes per millorar el nivell de protecció i de la seguretat de la salut dels diferents centres. Aquesta proposta s’emmarca dins de l’exercici del dret a participar i efectuar aquest tipus de propostes segons l’art. 18 de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

A més, a partir del 2014 hem implementat un programa d’Espai Sense Fum i ja hem realitzat una sèrie de tallers, de caràcter anual, per fomentar l’abandonament de l’hàbit de fumar per part dels nostres usuaris/es. Tot això sense cap cost econòmic per als beneficiaris.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Durant el 2015 hem col·laborat activament amb la Creu Roja recaptant aliments infantils (Tió dels Aliments Solidaris) i per a adults. Col·laborem amb campanyes de sensibilització en salut mental com el Projecte Escales, fem visites i conferències a centres de formació i centres de salut mental, ens hem subscrit a la Garantia Juvenil, realitzem tallers per deixar de fumar amb la col·laboració de l’Institut Català d’Oncologia.

Realitzem activitats per connectar amb el territori com: les exposicions de Mirada al Barri del nostre Club Social, participem en diferents Fires d’Entitats de tots els districtes on estem ubicats, tota l’entitat organitza la festa de l’estiu de Fundació Joia anomenada Firafest, tots els nostres serveis fan jornades de portes obertes, molts dels nostres usuaris realitzen tasques de voluntariat impulsades des de Joia, hem donat roba a l’associació La Nau i a Creu roja, i cada any organitzem activitats pel Dia Mundial de la Salut Mental.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Apunts és el servei que té més consum energètic i de recursos. Tots els centres Apunts tenen un parc maquinari que es desendolla cada dia per millorar el consum i l’ús eficient de l’energia, i optimitzem tota la roba corporativa d’Apunts que ja no ens serveix donant-la a entitats no lucratives que poden donar-li un segon us responsable.

Per altra banda, utilitzem màquines que garanteixen el menor impacte medi ambiental amb tintes ecològiques sense emissió de gasos ni olors, que són resistents a l’exterior i que permeten la impressió en gran varietat de materials reciclables i reciclats.

En relació al foment de la mobilitat sostenible i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, gestionem tota una línea de missatgeria realitzada amb personal “andarín” que significa que fan el repartiment de paqueteria a peu o amb transport públic, mesura que ens permet una reducció del impacte d’emissió de gasos amb efecte hivernacle associats a l’activitat d’Apunts.

Al 2014, Fundació Joia i Apunts ens hem adherit al programa d’Acords Voluntaris per a la reducció del CO2 i del seu impacte ambiental. Amb aquesta adhesió l’entitat es compromet a fer el seguiment de les seves emissions i establir mesures que contribueixin a reduir-les, més enllà del que obliga la normativa. Mitjançant la calculadora que ofereix l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat, l’organització ha realitzat el càlcul d’emissions, que al 2014 va ser de 52,98 tones. Per aconseguir reduir el número de tones, la primera mesura que s’ha posat en marxa és la implementació de cubells de reciclatge a tots els centres de l’entitat i d’Apunts.

Som entitat adherida al Programa d’Acord Voluntaris, amb el compromís de fer el seguiment de les nostres emissions i establir mesures que contribueixin a la seva reducció, més enllà del que obliga la normativa, com és el reciclatge de tots els nostres residus i el programa de reaprofitment de material tecnològic o els productes reciclats.

Dintre d’aquestes accions, al 2015 hem contractat a UniElèctrica com la nova proveïdora d’energia 100% renovable, cosa que ens permès reduir el nostre impacte mediambiental, ja que té un impacte 31 vegades inferior al de les energies tradicionals perquè no emeten subproductes que perjudiquin.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

A Fundació Joia respectem les polítiques mediambientals amb el reciclatge dels nostres residus i utilitzem tintes 100% ecològiques que no contenen dissolvents i no emeten ni gasos ni olors. Així mateix, reciclem i reutilitzem gran part dels nostres productes i material d’oficina i fomentem la utilització de materials reciclats entre els professionals. Tenim un programa de reaprofitament de material tecnològic segons les necessitats que sorgeixen des de cada servei de l’entitat, com els ordinadors, pantalles electròniques, i projectors, entre d’altres.

Per altra banda, gran part dels serveis que ofereix Apunts utilitzen reciclats (realitzem productes amb materials reciclats, com llibretes i blocs de notes, però també gran format i impressió digital i fomentem la seva compra als nostres clients).

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Els nostres objectius de futur respecte a la RSE es basen en tres punts: ampliació de la política mediambiental, ampliació de la projecció social entorn la salut mental i l’economia social, i l’ampliació de la cartera de clients mitjançant compra responsable i la nostra cadena de valor.