Fundació Can Caralleu Esport responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040171

Promovem l'esport, la salut i el lleure per a tothom des d'un plantejament socialment inclusiu, èticament responsable i de compromís amb l'entorn.Gestionem el Centre esportiu municipal de Can Caralleu. El màxim òrgan de l'entitat és el Patronat format per 6 membres, dels quals 4 representen la Fundació Claror. És per això que la Fundació Can Caralleu Esport duu a terme la seva finalitat d'acord a l'estratègia de gestió de Claror.

 

Adreça c/ dels Esports, 2-8 08017 Barcelona
Any de constitució 2014
Número de treballador@s 134
Persona de Contacte Ester Benach
Càrrec a la empresa Cap de Responsabilitat Social Corporativa
Telèfon de contacte 93 476 13 92
Pàgina web www.claror.cat

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

Hem adoptat com a referència de gestió el model d'excel·lència de l'EFQM (European Fundation for Quality and Management). Comptem amb un departament de RSC en dependència  directa de la direcció general.

La nostra estratègia en RSC s'estructura en base a uns vectors definits per nosaltres mateixos tot i que, com a eina de gestió, seguim el mapa que ens ofereix la norma SGE21 de Forètica.

Recentment, el  Patronat de la Fundació Can Caralleu Esport hem aprovat un Pla d'implementació de la RSC que contempla, entre d'altres, la sol·licitud de l'etiqueta responsable, la signatura dels Acords Voluntaris de l'OCCC o la signatura del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

El grup Claror (i, per tant, Can Caralleu) ens definim com 'Més que fitness'. Aquest posicionament de marca, va més enllà d'una estratègia de màrqueting, ja que obeeix a la nostra intenció de SER i de FER les coses de manera diferent. Podeu veure el desplegament del 'Més que ftness' a la nostra web http://www.claror.cat/mesquefitness

Fem pública la nostra activitat i els nostres resultats a traves de la memòria anual que podreu trobar a la web (http://www.claror.cat/claror/pagina/memoria-anual)

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

El 2014 vam elaborar un projecte per a la gestió compromesa de la nostra cadena de subministrament. L'objectiu és tancar el projecte i fer-lo extensiu a l'organtzació durant el 2016.

Pel que fa a la nostra prestació de serveis, és local.

I pel que fa a les nostres compres sempre intentem primar la proximitat i, en la mesura que podem, intentem incorporar proveïdors d'economia social.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

El sector esportiu de la ciutat ha patit en els darrers anys els efectes de la crisi agreujada per l'augment de l'IVA al 21%, una forta competència entre centres públics i privats i la irrupció dels gimnasos low-cost.

Malgrat això, la Fundació Can Caralleu Esport hem apostat fermament en dos sentits:
            - Mantenir tots els llocs de treball
            - Generar el màxim valor cap als nostres clients

Cada any, i aquest 2015 serà el novè consecutiu, analizem el grau de satisfacció dels nostres clients.

Si ens centrem en el centre esportiu de Can Caralleu, el 2014 es van fer 284 enquestes a clients de diverses edats i l'índex de satisfacció assolit va ser del 99 % (entre satisfets i molt satisfets).

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Cada any els nostres comptes estan auditats i es publiquen en la memòria anual que es fa en paper i també es pot consultar des de la pàgina web (http://www.claror.cat/claror/pagina/memoria-anual)

 

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

La nostra missió és ben clara: "promoure i prestar serveis esportius de qualitat des d'un plantejament socialment inclusiu (esport per a tothom)". I, per tant, partim de la concepció de l'esport i l'activitat física com un dret de tota persona al llarg de la seva vida, sense cap discriminació per raó d'edat, sexe i condició social.

La nostra aposta pel municipalisme, és a dir, per la gestió de centres esportius de titularitat pública, fa possible aconseguir-ho.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

La major part del personal dels nostres clubs concentren les seves jornades de treball en un mateix torn: de matí o tarda.

Més enllà de les vacances establertes per llei, els treballadors tenen dret a gaudir, al llarg de l’any lectiu d’un període de descans de tres o quatre dies tot coincidint amb les vacances escolars -per Nadal, Setmana Santa o la darrera setmana de juny-. Aquests dies de descans no són a compte de les vacances d’estiu.

El nostre conveni (que és propi) fa explícita la possibilitat d’acumular la lactància per alletament fins a tres setmanes independentment de la jornada laboral del treballador.

El conveni també recull en el seu títol sisè una sèrie de beneficis socials entre els quals cal destacar la utilització dels clubs per part dels treballadors i llurs familiars; tant en activitats dirigides i organitzades als centres com l’ús lliure de les mateixes. Els fills dels treballadors no ocupen plaça en els esplais/campus i, en la mesura que no suposin un sobrecost en la contractació de personal no paguen cap tipus de quota; si es genera sobre cost aquest es reparteix entre els treballadors inscrits (costos pel treballador clarament inferiors a preus de mercat

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Pel que fa a la plantilla, durant el 2014 hem impulsat diverses accions per fomentar la participació i escolta de l'equip humà que conforma el grup Claror. Entre d'altres accions:

- Disposem d'una bústia física i electrònica de preguntes i suggeriments

- Fomentem reunions participatives i processos de decisió més oberts.

- Hem implementat un Manual de lideratge que s'adreça a les persones de l'equip que tenen persones a càrrec per tal de millorar i establir requisits mínims quant a garantir la informació, potenciar la participació i fomentar la cohesió de grup.

 - Fa anys que duem a terme l'enquesta de satisfacció dels treballadors. El 2014 vam obtenir 134 respostes útils (tantes com treballadors hi ha) registrant un grau de satisfacció del 97,4 %, entre satisfets i molt satisfets.

- El 2014, per primer cop, vam duu a terme l'enquesta de riscos psicosocials

- El 2015, per primer cop, hem dut a terme Avaluacions ascendents de tots l'equip directiu i caps de departament.

Pel que fa als clients:

- Tenen a disposicó el tríptic de queixes i suggeriments amb el compromís de donar-los resposta amb un termini màxim de 15 dies.

- Mantenim un diàleg obert a les xarxes socials, resolent les preguntes, queixes i dubtes a diari. I fa 7 anys que anualment duem a terme una enquesta de satisfacció dels clients.

Pel que fa a la societat:

- Formem part del teixit associatiu on estan ubicats els centres esportius creant sinèrgies amb les entitats dels barris i participant de les iniciatives que es duen a terme, en especial, de les festes majors, els plans de desenvolupament comunitari i les iniciatives de caire comunitari i solidari.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Tenim un departament propi que vetlla per la Prevenció de riscos laborals. A més, hi ha un comitè de Seguretat i Salut format pel departament de PRL, la direcció del club i delegats de prevenció del Comitè d'empresa.

Durant l’any 2014, a més, hem dissenyant un programa per fomentar hàbits saludables entre l'equip. Aquest programa té com a objectiu promoure l'activitat física i els bons hàbits alimentaris entre els treballadors/es, així com oferir tallers d'ergonomia, automassatge, escola d'esquena o deshabituació tabàquica.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Com hem esmentat en el punt 7 tenim presència en el teixit associatiu dels barris on estan els centres.

Pel que fa a l'acció social, la vertebrem comprometent recursos econòmics, humans i materials (donació de material, cessió d'espais, suport en difusió...). A Can Caralleu som especialment sensibles amb la discapacitat i el medi ambient.

El projecte 'Entitats amigues' ens permet signar convenis amb entitats d'àmbit barceloní que treballen en algun dels dos eixos recollint totes les accions de col·laboració que duem a terme.

El projecte 'Esportistes compromesos' dóna  valor a l'esforç que fan cada dia els nostres clients (un esforç físic, de perseverança i, en molts casos, de sacrifici) per lligar-ho a causes socials a la vegada que recolzem activitats esportives amb finalitat solidària (Trailwalker, BML, Transpirenaica Social i Solidària, milla de Sarrià...)

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

El grup Claror hem dissenyat el projecte Eco-lògics que contempla diverses iniciatives per fer camí cap a una entitat verda.

D'una banda, volem fer dels nostres clubs, centres ecoeficients. I és per això que des del 2013 estem duen a terme un projecte pilot d'implementació de la immòtica per controlar remotament la llum, el clima i la hidràulica.  Paral·lelament estem treballant un programa d'eficiència energètica i el 2013 ja s'han recollit dades per part d'analitzadors de la xarxa elèctrica i tenim damunt la taula una proposta de Mesures d'eficiència energètica.

D'altra banda, fa uns anys que vam decidir implementar l'oficina verda i això es trasllada a l'ús de paper reciclat, la promoció de la doble cara i el reciclatge del paper i la compra de material d'oficina sostenible.

La nostra sensibilitat mediambiental, la intentem traslladar a treballadors i clients fomentant periòdicament campanyes de sensibilització, com per exemple, la campanya actual 'Cada gota compta' o la promoció del Dia Mundial dels boscos en motiu del Cros de Can Caralleu.

La Fundació Can Caralleu Esport ha signat els Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de CO2 i són moltes les mesures que es promouen per tal de millorar l'eficipencia energètica del Club

- Interruptors crespusculars i horaris

- Detectors de presència infrarojos amb regulació crepuscular

- Bombetes de baix consum

- Plaques solars

- Aixetes temportizades a les dutxes

- Pinyes de dutxa d'estalvi d'aigua

- Planta recuperadora energética

- Desinfecció de l'aigua per raigs ultravioletes

- Plantes autòctones

- Reaprofitament de l'aigua per a rec

- Canvi de 113 focus d'halògenurs metàl·lics de 400w per leds de 200w (camp de futbol, pistes de tennis i pàdels)

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

La nostra activitat genera pocs residus però en tot cas:

Paper: intentem reduir-lo al màxim propiciant l'ús de la informació digital i amb missatges de conscienciació als nostres correus electrònics. A les oficines, fomentem l'ús de la segona cara, i tenim bujols específics per a la recollida.

Material: lliurem a entitats socials aquell material (esportiu, roba de treball, merxandatge, mobiliari, objectes perduts) que no usem però que encara està en bon estat per tenir una segona vida.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Al llarg del document hem anat fent referència als diversos projectes que tenim en marxa en matèria de RSC. Si us calgués més detall d'algunes de les accions us podem facilitar els documents que les despleguen.