Associació de Turisme Sostenible ETHNIC responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040167

AETHNIC és una empresa social amb la missió de crear productes i serveis per a la transició socioecològica del model turístic actual, en base als criteris del turismo sostenible

 

Adreça C/ Perú 52, 08018 Barcelona
Any de constitució 2006
Número de treballador@s 3
Persona de Contacte Jesús Martín
Càrrec a la empresa Soci Fundador
Telèfon de contacte 934334541
Pàgina web www.aethnic.org

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

L'Associació de Turisme Sostenible ETHNIC es va constituir l'any 2006 amb l'objectiu de desenvolupar iniciatives turístiques responsables i solidàries. Des d’ETHNIC entenem que l'activitat turística ha de compatibilitzar el seu desenvolupament amb el respecte i la preservació dels recursos naturals, culturals i socials del país d'acollida. Des d’Ethnic donem suport a un turisme:

 • Durable perquè sigui econòmicament viable a llarg termini.
 • Respectuós amb el medi i adaptat a la capacitat de càrrega dels espais naturals i culturals.
 • Integrat i diversificat en relació amb el país, basat en empreses locals i que no exigeixi la mono funcionalitat turística.
 • Participatiu entre les poblacions autòctones i els viatgers.

Totes les nostres activitats econòmiques estan basades en els criteris de responsabilitat i sostenibilitat turística (promoció de l'economia local, enfocament de gènere, promoció de la participació social, promoció de la emprenedoria social, ...)

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Ethnic duu a terme actuacions de control als nostres proveïdors, en base als criteris que guien la nostra activitat, de forma regular durant totes les nostres accions i viatges. En els països en els que Ethnic realitza la seva activitat no disposen de certificacions ni regulacions, per tant la tasca de control la realitzem personalment sota la nostra experiència. La revisió de les condicions laborals del treballadors de les empreses amb les que col·laborem, el impacte mediambiental que té l’activitat que desenvolupen, la sensibilització sobre la importància del respecte a les tradicions,....  Un exemple clar, és el traball d’Ethnic amb entitats del tercer sector, sensibilitzant als viatgers de la realitat del país i de les accions que duu a terme l’entitat visitada, com per exemple, varies cooperatives del Marroc dedicades a la promoció de les tradicions locals i al empoderament de les dones. Des d’Ethnic fem el possible perquè la nostra activitat reverteixi en la millora i el desenvolupament de les zones més deprimides i els col·lectius que veuen vulnerats els seus drets. El suport al desenvolupament econòmic local, sobretot d’àmbit rural, és una màxima en la nostra activitat. Pensem que l’activitat turística ha de ser una eina pel desenvolupament local de les comunitats en risc d’exclusió, sempre posant en valor la seva tradició i recursos naturals. Això queda reflectit en els nostres itineraris i accions. 

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Realitzem la gestió de la qualitat dels nostres serveis mitjançant enquestes qualitatives i quantitatives.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

La transparència és un tret fonamental de l'activitat econòmica de l'associació, hem de ensenyar els nostres comptes anualment, som una associació sense ànim de lucre. Presentem anualment els nostres comptes davant de l’assemblea general de socis, on rendim comptes de tota la nostra comptabilitat. Essent una entitat petita, no hem desenvolupat encara cap protocol o mesura contra l’extorsió, més que la de sensibilitzar als nostres proveïdors i clients de la necessitat d’adequar-se als valors que promovem des de l’entitat.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Treballem amb entitats locals que treballen pel respecte dels drets humans i la justicia social. Sensibilitzem a socis i viatgers sobre el respecte envers la pluralitat. Promocionem el turisme com a eïna de interculturalitat. Sensibilitzem als viatgers en els valors del turisme responsable i la interculturalitat mitjançant activitats amb les entitats que ens acullen. Per exemple, col·laborem amb Africa M’bolo, una entitat gambiana que duu a terme un projecte de formació per la integració laboral de les dones de la regió central. Conjuntament amb aquesta entitat organitzem tallers d’intercanvi en els quals les dones beneficiàries del projecte ensenyen als viatgers d’Ethnic tècniques tradicionals de varis oficis que elles coneixen a la perfecció. L’objectiu és la sensibilització i aprenentatge mitjançant l’intercanvi cultural. Duem a terme vàries activitats en d’altres entitats per donar a conèixer els seus projectes i crear aquesta sinergia entre viatgers i locals, promovent la diversitat i la interculturalitat.

Internament, l’equip d’Ethnic duu a terme reunions i sessions de control per valorar les seves polítiques internes. Els compromisos que guien la nostra activitat en els països d’acollida son aplicats en les polítiques internes de l’associació. La promoció de la diversitat ètnica, en l’equip d’Ethnic participen persones de diferents països, la no discriminació per raons de gènere, la igualtat d’oportunitats sigui quina sigui la seva orientació sexual, la sensibilització envers el respecte a les persones i la revalorització del medi ambient.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

A l’Associació hem definit una política d’horaris flexibles amb la finalitat de fomentar la conciliació de la vida laboral y personal, facilitant la flexibilitat horària  a partir del respecte a les necessitats i obligacions de cadascú.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

El procediment per garantir la comunicació interna i externa es basa en la transparència. Tenim una actitud d’escolta activa vers els nostres socis i viatgers amb la finalitat d’incorporar les seves suggerències i requeriments a la nostra organització.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Tenim en compte les problemàtiques de tot l'equip per facilitar el màxim la seva feina. A la nostra seu, disposem de tot el necessari per facilitar la feina de tota la plantilla. I en els nostres viatges, disposem d’un equip local que treballa per assegurar unes condicions òptimes durant tota l’estada. Paral·lelament, tots els treballadors i viatgers d’Ethnic gaudeixen d’una assegurança que cobreix qualsevol tipus d’imprevist o accident.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Estem vinculats a moltes entitats socials tant de Barcelona com dels països on desenvolupem els nostres projectes.

En el nostre context més proper, l’associació de turisme sostenible Ethnic col·labora amb:

 • L’associació Coneixmón (http://www.coneixmon.org/es/). Amb la realització d’activitats en les que es promociona el turisme responsable i es denuncien els impactes negatius del turisme.
 • El Foro de Turismo Responsable (www.forodeturismoresponsable.org ). L’associació Ethnic és una de les entitats que integren aquest fòrum, entès com a espai de diàleg i denuncia dels impactes del turisme.
 • La Xarxa de Turisme Responsable (http://xarxaturismeresponsable.wordpress.com/ ). Ethnic col·labora compartint accions per a la sensibilització del turisme responsable.
 • Nutrició Sense Fronteres (www.nutriciosensefronteres.org ). Ethnic col·abora amb aquesta ONG organitzant Estades Solidàries als projectes que desenvolupa a la Rep. De Gàmbia.

En els països on Ethnic desenvolipa els seus projectes de turisme responsable:

 • SODEV (http://www.sodevmaroc.org/fr/ ) és un agrupació de cooperatives del Marroc que treballen pel desenvolupament de l’economia local i el comerç just. Ethnic i SODEV desenvolupen conjuntament l’activitat de turisme responsable al Marroc.
 • AREMDT (http://www.aremdt.org/ ) Turisme responsable i solidari a la Mediterrània. Ethnic col·labora en alguns dels projectes que AREMDT desenvolupa al Marroc.
 • Associació de turisme sostenible Lixus. Ethnic col·labora amb aquesta associació marroquina en la dinamització de les zones rurals del rif.
 • Africa M’Bolo, és una ONG de cooperació per al desenvolupament gambiana. Ethnic col·labora organitzant Estades Solidàries al seus projectes. 

Projecte de turisme rural Sambou Kunda. Ethnic col·labora en aquesta iniciativa local gambiana de desenvolupament rural mitjançant el turisme responsable.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Internament, Ethnic realitza les següents mesures per potenciar la sostenibilitat mediambiental: la gestió dels residus, la prevenció del malbaratament alimentari, minimitzar el consum de  recursos, ...

De manera externa, des d’Ethnic potenciem la sostenibilitat dels nostres partners. La majoria dels allotjaments amb els que col·laborem disposen d’energies renovables, pous d’aigua, i cultius ecològics. Promovent així la sostenibilitat ambiental.

Als viatgers d’Ethnic reben una formació prèvia al viatge on se’ls explica de les normes de comportament en els països que visitarem, concretament a les zones protegides i reserves de la biosfera. El viatger entra en contacte amb la biodiversitat de la zona i aprèn com respectar aquests espais.

Paral·lelament promovem la sostenibilitat medi ambiental mitjançant la sensibilització a tots els nostres socis i partners locals.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

En relació a la gestió dels residus a la nostra oficina, separem el rebuig, del paper i el vidre. Utilitzem paper reciclat, reparem sempre que sigui possible tot el material d’oficina. Els residus especials els porten al Punt Verd per al seu tractament i gestió. I durant els nostres viatges cuidem de gestionar els residus que produïm, tenint en compte que els països que visitem disposen d’infraestructures precàries per la gestió dels residus, com és el cas de la República de Gambia. La nostra tasca en matèria de residus és minimitzar els impactes negatius de la nostra activitat, i per tant recollir tots els residus que produïm per gestionar-los durant el viatge.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

L'Associació de Turisme Sostenible Ethnic vetlla per la millora constant de les accions turístiques, sensibilitzant sobre els impactes negatius i oferint solucions intel·ligents.