Fundació Claror responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040159

Promovem l'esport, la salut i el lleure per a tothom des d'un plantejament socialment inclusiu, èticament responsable i de compromís amb l'entorn, a través de la gestió de centres esportius. Actualment, gestionem 5 centres esportius municipals, 4 a Barcelona i 1 a Llinars del Vallès.

 

Adreça c/ Sardenya, 337 entresól 2a 08025 Barcelona
Any de constitució 1989
Número de treballador@s 279
Persona de Contacte Ester Benach
Càrrec a la empresa Cap de Responsabilitat Social Corporativa
Telèfon de contacte 93 476 13 92
Pàgina web www.claror.cat

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

El grup Claror hem adoptat com a referència de gestió el model d'excel·lència de l'EFQM (European Fundation for Quality and Management). A més, fa dos anys vam crear un departament de RSC que actua de manera transversal per a tot el grup, en dependència directa de la direcció general.

La nostra estratègia en RSC s'estructura en base a uns vectors definits per nosaltres mateixos tot i que, coma eina de gestió, seguim el mapa que ens ofereix la norma SGE21 de Forètica.

Recentment, el grup Claror hem signat el Pacte Mundial de les Nacions Unides i ens hem adherit a la iniciativa empresarial Respon.cat.

Volem remarcar també que el 2013 hem fet un reposicionament de la nostra marca enfasitzant el 'Més que fitness'. Aquest posicionament de marca, va més enllà d'una estratègia de màrqueting, ja que obeeix a la nostra intenció de SER i de FER les coses de manera diferent. Podeu veure el desplegament del 'Més que ftness' a la nostra web (www.claror.cat)

A Claror, com a Fundació que som, estem governats per un Patronat no remunerat, no tenim afany de lucre i reinvertim en el nostre projecte els recursos que generem. Fem públics la nostra activitat i els nostres resultats a traves de la memòria anual que podreu trobar a la nostra web.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

El nostre servei es desenvolupa, fonamentalment, en els centres que gestionem i l’element fonamental de valor és el nostre propi personal.

Aquest 2014 estem elaborant el projecte per a la gestió compromesa de la nostra cadena de subministrament. En aquests moments ja hem definit el projecte, hem establert les fases d'implementació i hem elaborat la llista de criteris a tenir en compte a l'hora de triar i avaluar els nostres proveïdors. La llista de criteris ofereix una manera objectiva de puntuar els proveïdors, amb la possibilitat de ponderar-los tenint en compte criteris de responsabilitat i compromís social.

En el que queda de l'any, dissenyarem els qüestionaris que farem emplenar a cada proveïdor actual i començarem les auditories per sectors d'activitat.

Pel que fa a la nostra prestació de serveis, és local.

I pel que fa a les nostres compres sempre intentem primar la proximitat i, darrerament, estem incorporant proveïdors d'economia social.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Enfront la crisi, el grup Claror hem apostat per sumar valor al nostre servei mantenint els preus. Aquesta aposta ha comportat que, des del 2012, estiguem en una etapa de canvi radical en els nostres procediments en l'atenció al client, tant des de l'àmbit de la recepció com des dels àmbits tècnic-esportiu, creant noves eines de seguiment i ajuda al client així com eines per avaluar com estem implementant el canvi.

Cada any, i aquest 2014 és el vuité consecutiu, que analizem el grau de satisfacció dels nostres clients.

El 2013 es van fer 1.467 enquestes als clients i l'índex de satisfacció assolit va ser del 97'8 % (entre satisfets i molt satisfets).

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Cada any els nostres comptes estan auditats i es publiquen en la memòria anual que es fa en paper i també es pot consultar i descarregar des de la pàgina web www.claror.cat

En el nostre màxim òrgan de govern, el Patronat, hi ha representants dels usuaris i un representant dels treballadors.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

La nostra missió és ben clara: "promoure i prestar serveis esportius de qualitat des d'un plantejament socialment inclusiu (esport per a tothom)". I, per tant, partim de la concepció de l'esport i l'activitat física com un dret de tota persona al llarg de la seva vida, sense cap discriminació per raó d'edat, sexe i condició social.

La nostra aposta pel municipalisme, és a dir, per la gestió de centres esportius de titularitat pública, fa possible aconseguir-ho.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

La major part del personal dels nostres clubs concentren les seves jornades de treball en un mateix torn: de matí o tarda.

Més enllà de les vacances establertes per llei, els treballadors tenen dret a gaudir, al llarg de l’any lectiu d’un període de descans de tres o quatre dies tot coincidint amb les vacances escolars -per Nadal, Setmana Santa o la darrera setmana de juny-. Aquests dies de descans no són a compte de les vacances d’estiu.

El nostre conveni (que és propi) fa explícita la possibilitat d’acumular la lactància per alletament fins a tres setmanes independentment de la jornada laboral del treballador.

El conveni també recull en el seu títol sisè una sèrie de beneficis socials entre els quals cal destacar la utilització dels clubs per part dels treballadors i llurs familiars; tant en activitats dirigides i organitzades als centres com l’ús lliure de les mateixes. Els fills dels treballadors no ocupen plaça en els esplais/campus i, en la mesura que no suposin un sobrecost en la contractació de personal no paguen cap tipus de quota; si es genera sobre cost aquest es reparteix entre els treballadors inscrits (costos pel treballador clarament inferiors a preus de mercat.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Aquest 2014 hem impulsat diverses accions per fomentar la participació i escolta de l'equip humà que conforma el grup Claror. Entre d'altres accions, hem obert una bústia de preguntes i suggeriments i també estem fomentant reunions participatives i processos de decisió més oberts.

Pel que fa als clients, des de l'obertura dels centres esportius, hem posat al seu abast el tríptic de queixes i suggeriments, amb el compromís de donar-los resposta amb un termini màxim de 15 dies.

A més, mantenim un diàleg obert a les xarxes socials, resolent les preguntes, queixes i dubtes a diari.

Pel que fa a la societat, formem part del teixit associatiu on estan ubicats els centres esportius creant sinèrgies amb les entitats dels barris i participant de les iniciatives que es duen a terme, en especial, de les festes majors i les iniciatives de caire comunitari i solidari.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

El grup Claror té un departament propi que vetlla per la Prevenció de riscos laborals. A més, cada centre esportiu té un comitè de Seguretat i Salut format pel departament de PRL, la direcció del club i delegats de prevenció del Comitè d'empresa.

Aquest 2014, a més, estem dissenyant un programa per fomentar hàbits saludables entre l'equip. Aquest programa té com a objectiu promoure l'activitat física i els bons hàbits alimentaris entre els treballadors/es, així com oferir tallers d'ergonomia, automassatge, escola d'esquena o deshabituació tabàquica.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

Com hem esmentat en el punt 7 tenim presència en el teixit associatiu dels barris on estan els centres.

Pel que fa a l'acció social, la vertebrem en base a dos eixos -infància i gent gran en risc- comprometent recursos econòmics, humans i materials (donació de material, cessió d'espais, suport en difusió...).

El projecte 'Entitats amigues' ens permet signar convenis amb entitats d'àmbit barceloní que treballen en algun dels dos eixos recollint totes les accions de col·laboració que duem a terme.

D'altra banda, tenim un projecte social propi, el projecte barri, en què destinem recursos econòmics a dues escoles públiques que han compartit amb nosaltres els orígens (Escola Sagrada Família i Escola Tabor) per tal d'ajudar a l'escolarització d'alumnes en situació de vulnerabilitat.

També hem fundat, juntament amb 6 entitats més del barri Sagrada Família, l'Associació Can Roger (de la qual assumim la secretaria) que té per objectiu obrir un menjador social al barri amb un plantejament molt participatiu i allunyat del concepte de pobresa (www.canroger.org)

I per últim, estem desplegant un projecte 'Esportistes compromesos' per donar valor a l'esforç que fan cada dia els nostres clients (un esforç físic, de perseverança i, en molts casos, de sacrifici) per lligar-ho a causes socials.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

El grup Claror hem dissenyat el projecte Eco-lògics que contempla diverses iniciatives per fer camí cap a una entitat verda.

D'una banda, volem fer dels nostres clubs, centres ecoeficients*. I és per això que des del 2013 estem duen a terme un projecte pilot d'implementació de la immòtica per controlar remotament la llum, el clima i la hidràulica.  Paral·lelament estem treballant un programa d'eficiència energètica i el 2013 ja s'han recollit dades per part d'analitzadors de la xarxa elèctrica i tenim damunt la taula una proposta de Mesures d'eficiència energètica.

* Val a dir que l'Esportiu de Llinars està considerat un referent a nivell estatal en matèria mediambiental ja que el vam poder construir considerant aspectes com l'ús de la biomassa, la immòtica i amb un disseny arquitectponic que preval la llum natural, entre d'altres aspectes.

D'altra banda, fa uns anys que vam decidir implementar l'oficina verda i això es trasllada a l'ús de paper reciclat, la promoció de la doble cara i el reciclatge del paper i la compra de material d'oficina sostenible.

La nostra sensibilitat mediambiental, la intentem traslladar a treballadors i clients fomentant periòdicament campanyes de sensibilització, com per exemple, la campanya actual 'Cada gota compta'.

Amb tot, cal dir que som signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, formant-ne part des dels seus inicis.

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

La nostra activitat genera pocs residus però en tot cas:

Paper: intentem reduir-lo al màxim propiciant l'ús de la informació digital i amb missatges de conscienciació als nostres correus electrònics. A les oficines, fomentem l'ús de la segona cara, i tenim bujols específics per a la recollida.

Plàstic: bàsicament el recollim els caps de setmana en motiu dels partits de bàsquet. En aquest cas, estem engegant els mecanismes per poder-lo recollir separadament.

Material: lliurem a entitats socials aquell material (esportiu, roba de treball, merxandatge, mobiliari, objectes perduts) que no usem però que encara està en bon estat per tenir una segona vida.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.
Al llarg del document hem anat fent referència als diversos projectes que tenim en marxa en matèria de RSC. Si us calgués més detall d'algunes de les accions us podem facilitar els documents que les despleguen.