Can Cet S.L responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040157

Can Cet és una organització que treballa en promoure i assegurar la inserció social i laboral del màxim nombre de persones amb algun tipus de discapacitat, garantint així el seu dret a una feina digna i remunerada mitjançant la prestació de serveis d’ajustament social i laboral.

 

Adreça c/ Manuel Fernandez Marquez 21
Any de constitució 1995
Número de treballador@s 263
Persona de Contacte Crisanta Rodríguez Lavado
Càrrec a la empresa Responsable Àrea Social
Telèfon de contacte 934685430
Pàgina web www.cancet.org

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

 

La responsabilitat social de Can Cet es consolida estratègicament en tres eixos principals: Can Cet Sostenible, Can Cet Responsable i Can Cet Solidari.

El nostre valor principal són les persones. A Can Cet treballem per assegurar la inserció social i laboral del màxim nombre de persones amb algun tipus de discapacitat, garantint així el seu dret a una feina digna i remunerada mitjançant la prestació de serveis d’ajustament social i laboral.

Treballem pel seu desenvolupament social i laboral; per reduir la seva marginació, perquè siguin protagonistes d’elles mateixes i perquè aquest protagonisme sigui la base des de la qual puguin desenvolupar un sentit d’autonomia i confiança envers les seves vides i el seu futur

En línia amb els nostres valors, Can Cet és signant del Charter per a la Diversitat el Distintiu de l'Etiqueta Responsable des de 2011, és signant del Pacte Mundial de Nacions Unides, i és entitat col·laboradora de l'Economia del Bé Comú.

Can Cet té una  política  de qualitat, medi ambient i responsabilitat social a disposició de tota la plantilla

El nostre codi ètic vol donar a conèixer a les persones treballadores i col·laboradores, així com als nostres grups d'interès, quins són els nostres principis, valors i lleis pels quals ens regim, amb la voluntat que les persones que tenen una relació amb Can Cet tinguin la suficient informació sobre l'empresa i puguin actuar amb aquesta informació. El codi ètic s’aplica a totes les persones treballadores de Can Cet, persones col·laboradores, proveïdors i clients.

Amb l'objectiu de comunicar i fer partícip a tota la plantilla, realitzem formació en matèria de RSE en el dossier de benvinguda, que contempla diferents aspectes de sensibilització, tractant temes de clima laboral, transparència, participació i temes ambientals.

En Can Cet, des de l'inici de la seva activitat empresarial (gener de 1995), no s'ha realitzat cap repartiment de beneficis. Aquests han estat sempre reinvertits a la mateixa entitat, tal com s'especifica en els estatuts.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

 

Incorporem a persones amb discapacitat dels territoris on desenvolupem la nostra actuació i cerquem  empreses proveïdores locals.

Tenim criteris de selecció i avaluació RSC de proveïdors, buscant transmetre i promoure a la cadena d’aprovisionament els nostres valors, com el foment de la integració laboral i la gestió responsable amb  el medi ambient.

Actualment, col·laborarem amb un altre Centre Especial de Treball, amb qui treballem en la roba del vestuari de la nostra plantilla.

 

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

 

Can Cet neix com a projecte empresarial amb la voluntat de fer partícips als nostres clients del projecte social que representem. Els hi volem transmetre que gràcies a la seva tria ajuden a promoure valors ètics i socials. No volem que els nostres clients ens vegin només com una empresa de serveis competent i eficaç, sinó que també volem donar a conèixer qui­na és la nostra missió i la funció social que desen­volupem amb els serveis que oferim a la societat.

En relació a la gestió de clients, portem a terme diferents actuacions per assegurar la qualitat i avaluar el grau de satisfacció dels nostres serveis:

  • Realitzem avaluacions competencials del desenvolupament professional de les persones treballadores, envers la millora en la qualitat del servei
  • Enviem qüestionaris de satisfacció del client i de la plantilla.
  • Tenim la certificació vigent d’ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, de qualitat, medi ambient i sistemes de gestió de  seguretat i  salut en el treball.
  • Comptem amb un sistema de gestió de reclamacions, enquesta de satisfacció, … 
  • Col·laborem amb vàries entitats locals i tenim acords verbals de competència lleial.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

 

Sí. Can Cet  treballa per aconseguir un creixement constant i sostenible que permeti sempre ampliar el nombre de persones beneficiàries del recurs i treballar per assolir la plena integració sociolaboral de les persones usuàries del recurs.

Com a Empresa Socialment Responsable, es facilita la integració i el manteniment d’una feina digne per a les persones amb discapacitat.

Can Cet disposa d'una política anticorrupció i una política en matèria de regals. Totes dues polítiques es donen al treballador amb el dossier de benvinguda que és previ a la seva alta al seu lloc de treball.  

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Can Cet és una empresa d’inserció de persones amb discapacitat en el món laboral.

El valor de la igualtat i el respecte a la diversitat impregnen tots els nostres processos.

Sempre hem cregut en el potencial de les persones, siguin qui siguin. I encara que puguin sorgir dificultats dia rere dia, aquestes dificultats només representen un motiu més per a superar-nos en tot moment.

Disposem d’un Pla d’Igualtat on un dels nostres objectius és incrementar la presència de dones en llocs de treball culturalment  masculinitzades, com a la jardineria.

Disposem també d’un protocol de prevenció i actuació en casos d’assetjament moral, sexual i per raons de sexe. Tenim un comitè ètic on es tracten situacions problemàtiques sobre assetjament moral, sexual i professional.

L’any 2012, Can Cet va rebre el distintiu com empresa d’Igualtat per part del Ministeri de Sanitat, Servei Socials i Igualtat. Avui dia, continuem renovant-lo oi mantenint-ho.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

 

Durant l'any 2019 i 2020 s'ha treballat en un  pla de conciliació que inclou aspectes com la  flexibilitat horària, beneficis socials,  retribució flexible i formació...realitzant un a guia de mesures de conciliació de la vida laboral y familiar de Can Cet.

S'estan estudiant en diverses fases, diferents mesures de conciliació.

 

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

 

Per a tenir una actitud d'escolta i participació vers els nostres grups d'interès, i utilitzem la pàgina web, www.cancet.org, les jornades de portes obertes, la participació en actes públics, seguiment, la publicació de memòries....

En relació a la plantilla, el contacte, la comunicació i la participació s'estimulen mitjançant: jornades formatives; seguiment individual i/o grupal al llarg de l'any; actes lúdics per a part de l’empresa...

El correu electrònic info@cancet.org és a disposició dels treballadors per a facilitar la transmissió de dubtes, suggeriments i queixes...

Durant l'any es realitzen enquestes de satisfacció als nostres clients i proveïdors. A més es realitzen enquestes de clima laboral i psicosocials a la nostra plantilla de treballadors.

El Comitè Ètic és el principal encarregat d'atendre i solucionar aquelles qüestions  relacionades amb la comunicació, participació i benestar de les persones treballadores. El Comitè ètic d’igualtat de l’empresa vetlla pel compliment dels criteris d’igualtat, diversitat i no discriminació, i treballa per a la prevenció, l’anàlisi i assessorament per a resoldre situacions que puguin plantejar conflictes ètics.

Can Cet té implantat un Pla de Comunicació per tal de reforçar la relació amb els diferents grups d'interès.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Can Cet, abans d’incorporar a qualsevol treballador en la seva plantilla, realitza formació i facilita informació sobre els riscos laborals de cada lloc de treball. Disposem de més recursos en PRL dels que estableix la norma.

En 2019, Can CET es va  auditar en la norma ISO 4501:2018 sobre Sistemes de Gestió de la Salut i la Seguretat en el treball, obtenint un resultat favorable.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

 

A Can Cet, col·laborem amb diverses iniciatives socials i ambientals amb el territori:

  • Som referents en l’Economia del Bé Comú.
  • Col·laborem molt activament amb l'Administració i entitats socials del territori amb qui ens coordinem per a la derivació de personal.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Com a Empresa Social i Responsable, volem fer arribar el nostre compromís amb la societat en tots els nivells, incloent-hi la prevenció de la contaminació i la protecció amb el medi ambient

Estem certificats amb la ISO 14001:2015. Avançar en el sistema de gestió ambiental ens ha permès consolidar el nostre compromís de millora contínua en els nostres processos,  tant productius com estratègics, de suport  i mediambientals.

En els nostres serveis de neteja, seleccionem productes amb criteris ambientals, buscant els menys contaminants. Fem us d’aigua ionitzada minimitzant l’ús de productes químics.

A la Central de Can Cet s’ha prohibit l’ús de productes químics per a la neteja.

Amb l’objectiu d’informar i d’implicar a tot el equip, realitzem diverses formacions de sensibilització en temes ambientals, contemplant aspectes com el reciclatge o la reutilització.

A Can Cet no fem ús de papereres personals, sinó que tenim una zona per al reciclatge.

En relació a les actuacions de lluita contra el canvi climàtic, Can Cet l’empresa ha invertit en la compra de vehicles Hibrides. El 69% de vehicles son híbrids o elèctrics, suprimint així la contaminació per C02 i eliminat la contaminació acústica.

100% ús d’aigües freàtiques. La utilització d’aigües freàtiques en alguns serveis ens permeten reduir el consum d’aigua de la xarxa urbana.

Respectuosos i compromesos amb el medi ambient, a les oficines de Can Cet s’han instal·lat plaques fotovoltaiques, transformant l’energia directe del sol en energia elèctrica per a consum propi.

Només contractem comercials elèctriques que garanteixen l’ús d’energia 100 % renovable. 

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Un dels objectius del nostre sistema de gestió ambiental és millorar la recollida selectiva dels nostres residus, ampliant els punts de reciclatge que ja tenim implantats i utilitzar materials de fabricació ecològica per tal de reduir els residus que generem.

En les oficines de Can Cent tenim dos punt de reciclatge. Un més petit per als treballadors de l’oficina, i un altre més gran pel reciclatge de tot el material que Can Cet pot reciclar.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

Can Cet està molt involucrat en la l’Economia del Bé comú, i això  suposa un compromís de millora en tots els nivells de la societat.

L’Economia del Bé Comú proposa un sistema econòmic alternatiu, que deixa d’orientar-se exclusivament en la consecució de beneficis econòmics i la competitivitat per posar en valor- i promoure a les organitzacions- l’orientació al bé del conjunt de la societat, a través de variables com a la cooperació, la solidaritat, la justícia  social, la participació democràtica, la transparència...