Can Cet S.L responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040157

Can Cet és una organització que treballa en promoure i assegurar la inserció social i laboral del màxim nombre de persones amb algun tipus de discapacitat, garantint així el seu dret a una feina digna i remunerada mitjançant la prestació de serveis d’ajustament social i laboral.

 

Adreça c/ Manuel Fernandez Marquez 21
Any de constitució 1995
Número de treballador@s 272
Persona de Contacte Crisanta Rodríguez Lavado
Càrrec a la empresa Responsable Àrea Social
Telèfon de contacte 934685430
Pàgina web www.cancet.org

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

La responsabilitat social de Can Cet es consolida estratègicament en tres eixos principals: Can Cet Sostenible, Can Cet Responsable i Can Cet Solidari.

El nostre valor principal són les persones. A Can Cet treballem per assegurar la inserció social i laboral del màxim nombre de persones amb algun tipus de discapacitat, garantint així el seu dret a una feina digna i remunerada mitjançant la prestació de serveis d’ajustament social i laboral. Treballem pel seu desenvolupament social i laboral; per reduir la seva marginació, perquè siguin protagonistes d’elles mateixes i perquè aquest protagonisme sigui la base des de la qual puguin desenvolupar un sentit d’autonomia i confiança envers les seves vides i el seu futur.

En línia amb els nostres valors, Can Cet és signant del Charter per a la Diversitat el Distintiu de l'Etiqueta Responsable des de 2011, és signant del Pacte Mundial de Nacions Unides, i és entitat col·laboradora de l'Economia del Bé Comú.

Can Cet té una  política  de qualitat, medi ambient i responsabilitat social a disposició de tota la plantilla

El nostre codi ètic vol donar a conèixer a les persones treballadores i col·laboradores, així com als nostres grups d'interès, quins són els nostres principis, valors i lleis pels quals ens regim, amb la voluntat que les persones que tenen una relació amb Can Cet tinguin la suficient informació sobre l'empresa i puguin actuar amb aquesta informació. El codi ètic s’aplica a totes les persones treballadores de Can Cet, persones col·laboradores, proveïdors i clients.

Amb l'objectiu de comunicar i fer partícip a tota la plantilla, realitzem formació en matèria de RSE en el dossier de benvinguda, que contempla diferents aspectes de sensibilització, tractant temes de clima laboral, transparència, participació i temes ambientals.

En Can Cet, des de l'inici de la seva activitat empresarial (gener de 1995), no s'ha realitzat cap repartiment de beneficis. Aquests han estat sempre reinvertits a la mateixa entitat, tal com s'especifica en els estatuts.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Incorporem a persones amb discapacitat dels territoris on desenvolupem la nostra actuació i cerquem empreses proveïdores locals.

Tenim criteris de selecció i avaluació RSC de proveïdors, buscant transmetre i promoure a la cadena d’aprovisionament els nostres valors, com el foment de la integració laboral i la gestió responsable amb el medi ambient.

Actualment, col·laborem amb un altre Centre Especial de Treball, amb el qual treballem a la roba de vestuari de la nostra plantilla, i amb un altre Centre Especial de Treball, que ens administra fruita per a l'equip del staff,per a promoure hàbits saludables als nostres treballadors.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Can Cet neix com a projecte empresarial amb la voluntat de fer partícips als nostres clients del projecte social que representem. Els hi volem transmetre que gràcies a la seva tria ajuden a promoure valors ètics i socials. No volem que els nostres clients ens vegin només com una empresa de serveis competent i eficaç, sinó que també volem donar a conèixer qui­na és la nostra missió i la funció social que desen­volupem amb els serveis que oferim a la societat.

En relació a la gestió de clients, portem a terme diferents actuacions per assegurar la qualitat i avaluar el grau de satisfacció dels nostres serveis:

  • Realitzem avaluacions competencials del desenvolupament professional de les persones treballadores, envers la millora en la qualitat del servei
  • Enviem qüestionaris de satisfacció del client i de clima laboral a la plantilla.
  • Continuem amb la certificació vigent de l'ISO 9001, 14001 i la 45001, de qualitat, de medi ambient i de Sistemes de gestió de salut i seguretat en el treball.
  • Comptem amb un sistema de gestió de reclamacions, bústia de suggeriments, enquesta de satisfacció, etc.
  • Col·laborem amb vàries entitats locals i tenim acords verbals de competència lleial.

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Sí. Can Cet  treballa per aconseguir un creixement constant i sostenible que permeti sempre ampliar el nombre de persones beneficiàries del recurs i treballar per assolir la plena integració sociolaboral de les persones usuàries del recurs.

Com a Empresa Socialment Responsable, es facilita la integració i el manteniment d’una feina digne per a les persones amb discapacitat.

Can Cet disposa d'una política anticorrupció i una política en matèria de regals.Totes dues polítiques es lliuren al treballador en el Dossier de Bienvenida que és previ a la seva alta en el seu lloc de treball.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Can Cet és una empresa d'Inserció de persones amb discapacitat en el món sociolaboral. El valor de la igualtat i el respecte a la diversitat impregnen tots els nostres processos.

Sempre hem cregut en el potencial de les persones, siguin els qui siguin. I encara que puguin sorgir dificultats dia rere dia, aquestes dificultats només representen un motiu més per a superar-nos.

Disposem d'un Pla d'Igualtat d'Oportunitats amb objectius de incrementar la presència de dones en llocs de treball culturalment masculinitzats. Amb aquest objectiu, s'ha fet formació a dones per tal d'afavorir el seu accés a aquests llocs de treball (com ara la jardineria), aconseguint la seva incorporació a feines amb poca presència de dones. Enguany Can Cet ha posat en marxa un nou Protocol d'Igualtat.

Disposem també d'un protocol de prevenció i actuació de casos d'assetjament moral, sexual i per qüestions de sexe. Enguany també s'ha realitzat un nou Protocol de prevenció i actuació en casos d'assetjament. Tenim un Comitè Ètic on es tracten situacions problemàtiques sobre assetjament moral, sexual i professional. Es debaten també problemàtiques amb diversos treballadors.

En el 2012, Can Cet va rebre el distintiu d'Igualtat per part del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Avui dia, continuem renovant-ho i mantenint-ho. Enguany hem renovat la pròrroga del Distintiu d'Igualtat.

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Durant l'any 2020 s'ha estat treballant en un Pla de Conciliació tenint en compte aspectes com a flexibilitat horària, beneficis socials, retribució flexible, formació…realitzant una Guia de mesures de conciliació de la vida laboral i familiar de Can Cet.

S’han aprovat mesures de conciliació que afecten tant per al Staff com per a la resta de treballadors de Can Cet.

 

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Si. Per a tenir una actitud d'escolta activa i participació fem ús de la pàgina web de l'empresa www.cancet.org , jornades de portes obertes, participació en actes públics, seguiments, publicació anual de les memòries…

En relació amb la plantilla, el contacte, la comunicació i la participació es fomenta a través de jornades formatives, seguiments individuals i/o grupals durant l'any, actes lúdics per part de l'empresa. Durant el 2020 amb la Covid_19, s'han realitzat molts seguiments telefònics per a veure com es trobaven els treballadors i els seus familiars, treballant en molts casos la solitud i problemes mentals per estar sense socialitzar. Això ha fet que l'Àrea Social es reforci i s'uneixi més al treballador de Can Cet.

El correu electrònic info@cancet.org es troba a la disposició dels treballadors per a transmetre dubtes, suggeriments i queixes. Durant el 2020 s'ha posat una bústia de suggeriments perquè tots els treballadors puguin de manera anònima, realitzar suggeriments i aportacions.

Durant l'any es realitzen enquestes de satisfacció als nostres clients, proveïdors, i es realitzen enquestes de clima laboral i psicosocials a la nostra plantilla de treballadors.

El Comitè Ètic és el principal encarregat d'atendre i solucionar aquelles qüestions relacionades amb la comunicació, participació i benestar de les persones treballadores. El comitè Ètic d'igualtat de l'empresa vela per l'empleno de criteris d'igualtat, diversitat i no discriminació i treballa per a la prevenció, l'anàlisi i assessorament per a resoldre situacions que puguin plantejar conflictes ètics.

Can Cet té implantat un pla de Comunicació per a reforçar la relació dels diferents grups d'interès.

 

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Can Cet abans d'incorporar a qualsevol treballador en la seva plantilla, realitza formació i facilita informació sobre els riscos laborals de cada lloc de treball. Disposem de més recursos en PRL dels quals estableix la norma. Article 18 i 19 de Prevenció de Riscos Laborals.

Can Cet s'audita des del 2019 en l'ISO 45001 sobre Sistemes de gestió de salut i seguretat en el Treball, aconseguint sempre com a resultat una auditoria favorable.

 

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

A Can Cet col·laborem amb diverses iniciatives socials i ambientals amb impacte al nostre territori.

  • Som referents en l'Economia del Bé Comú.
  • Col·laborem molt activament amb l'Administració i entitats socials del territori amb els qui ens coordinem per a la derivació de personal.

 

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Com a Empresa Social i Responsable volem fer arribar el nostre compromís amb la societat en tots els nivells, incloent la prevenció de la contaminació i la protecció amb el Medi Ambient .

Estem certificats amb l'ISO 14:001. Avançar en el sistema de gestió mediambiental ens ha permès consolidar el nostre compromís de millora contínua en els nostres processos, tant productius com estratègics, de suport i mediambientals.

En els nostres serveis de neteja, seleccionem productes amb criteris ambientals, buscant els menys contaminants. Fem ús d'aigua ionitzada minimitzant sempre l'ús de productes químics.

En la Central de Can Cet s'ha prohibit la utilització de productes químics per a netejar els despatxos i les zones comunes.

Amb l'objectiu d'informar i d'implicar a tot l'equip, realitzem diverses formacions de sensibilització en temes ambientals, contemplant aspectes com el reciclatge o la reutilització.

En Can Cet no fem ús de papereres personals, si no que tenim una zona per al Reciclatge.

En relació a les actuacions de lluita contra el canvi climàtic, Can Cet compra vehicles elèctrics o híbrids. La majoria dels vehicles són híbrids o elèctrics, eliminant així la contaminació CO2 i eliminant la contaminació acústica.

Emprem un 100% d'aigües freàtiques en alguns serveis, que ens permet reduir el consum d'aigua de la xarxa urbana.

Com a part del nostre respectes i compromís amb el medi ambient, s'han instal·lat en les oficines de Can Cet plaques fotovoltaiques, transformant l'energia directa del sol en energia elèctrica per al seu consum propi.

En l'actualitat només contractem comercials elèctriques que garanteixen l'ús d'energies 100 x 100 renovables.

 

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Un dels nostres objectius dins del sistema de gestió ambiental és millorar la recollida selectiva dels nostres residus, ampliant els punts de reciclatge que ja tenim implantats i utilitzar materials de fabricació ecològica per a poder reduir els residus que generem.

En les oficines de Can Cet tenim dos punts de reciclatge. Un més petit per als treballadors de l'oficina i un altre punt més gran per al reciclatge de tot aquell material que Can Cet pot reciclar.

 

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.

L'Economia del Bé Comú proposa un sistema econòmic alternatiu, que deixa d'orientar-se exclusivament en la consecució de beneficis econòmics i la competitivitat de posar en valor –i promoure en les organitzacions- l'orientació al bé del conjunt de la societat , mitjançant variables com la cooperació, la solidaritat , la sostenibilitat, la justícia social, la participació democràtica, la transparència, etc, sempre visualitzant nous horitzons.