Can Cet S.L responsable_300ppp

Distintivo Núm: 2016-040157

Can Cet és una organització que treballa en promoure i assegurar la inserció social i laboral del màxim nombre de persones amb algun tipus de discapacitat, garantint així el seu dret a una feina digna i remunerada mitjançant la prestació de serveis d’ajustament social i laboral

 

Adreça c/ Manuel Fernandez Marquez 21
Any de constitució 1995
Número de treballador@s 114
Persona de Contacte Jorge Leon
Càrrec a la empresa Gerencia
Telèfon de contacte 934685430
Pàgina web www.cancet.org

 

A continuació detallem les nostres actuacions RSE:

Àrea Econòmica

1. Quins criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social apliqueu més enllà de les vostres obligacions?

La responsabilitat social de Can Cet es consolida estratègicament en tres eixos principals: CanCet Sostenible, CanCet Responsable i CanCet Solidari.

El nostre valor principal són les persones. A Can Cet treballem per assegurar la inserció social i laboral del màxim nombre de persones amb algun tipus de discapacitat, garantint així el seu dret a una feina digna i remunerada mitjançant la prestació de serveis d’ajustament social i laboral.  Treballem pel seu desenvolupament social i laboral; per reduir la seva marginació, perquè siguin protagonistes d’elles mateixes i perquè aquest protagonisme sigui la base des de la qual puguin desenvolupar un sentit d’autonomia i confiança envers les seves vides i el seu futur.

En línea amb els nostres valors, Can Cet és signant del Charter per a la Diversitat -impulsat per la Fundació per a la Diversitat-, té el Distintiu de l'Etiqueta Responsable des de 2011, és signant del Pacte Mundial de Nacions Unides i és entitat col·laboradora de l'Economia del Bé Comú, que ja està auditat externament amb el seu corresponent balanç i la seva memòria especifica està en procés. Així mateix, vam certificar des de l’any 2012  el nostre sistema de gestió ètic i socialment responsable amb la norma SGE21:2008

Can Cet té una  política  de qualitat, medioambient i responsabilitat social a disposició de tota la plantilla

Per altra banda, el nostre codi ètic vol donar a conèixer a les persones treballadores i col·laboradores així com als nostres grups d’interès quins són els principis ,valors i lleis per els quals ens regim, amb la voluntat de que les persones que tenen una relació amb Can Cet tinguin la suficient informació sobre l’empresa i puguin actuar d’acord amb aquesta informació. El codi ètic és d’aplicació a totes les persones treballadores de Can Cet, des de la gerència fins a l’equip tècnic i treballadors. També aplica a les persones col·laboradores, proveïdors i clients.

Amb l’objectiu de comunicar i fer partícip a tot l’equip,  realitzem formació en matèria de RSE a la plantilla de la entitat principalment amb el dossier de benvinguda, que contempla diferents aspectes de sensibilització, tractant temes de clima laboral, transparència,  participació o temes ambientals.

A Can Cet des de l’ inici de la nostra activitat empresarial (gener 1995), no s’ha fet mai cap repartiment de beneficis. Aquests han estat sempre reinvertits en la pròpia entitat, tal com s’especifica en els Estatuts.

 

2. Quines actuacions dueu a terme per al control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials i ambientals? Per altra banda, la producció del vostre producte o servei es realitza de manera local total o parcialment amb criteris de proximitat, donant suport al desenvolupament econòmic local?

Incorporem a persones amb discapacitat dels territoris on desenvolupem la nostra actuació i cerquem  empreses proveïdores  locals.

Tenim criteris de selecció i avaluació RSC de proveïdors, buscant transmetre i promoure a la cadena d’aprovisionament els nostres valors, com el foment de la integració laboral i la gestió responsable amb  el medi ambient.

Tenim un conveni de col·laboració tant amb un hort social d’agricultura ecològica anomenat Verdallar i estem treballant conjuntament en nous projectes i també col·laborem  amb un centre especial de treball a Solsona.

Com experiència cal destacar la col·laboració amb un altre centres especial de Treball, amb qui treballem en la roba del vestuari de la nostra plantilla.

 

3. Quina és la vostra política de gestió de clients? Quins processos teniu implantats per la gestió de la qualitat? Porteu a terme l’anàlisi del grau de satisfacció dels vostres clients en relació als vostres productes o serveis?

Can Cet neix com a projecte empresarial amb la voluntat de fer partícips als nostres clients del pro­jecte social que representem. Els hi volem transmetre que gràcies a la seva tria ajuden a promoure valors ètics i socials. No volem que els nostres clients ens vegin només com una empresa de serveis competent i eficaç, si no que també volem donar a conèixer qui­na és la nostra missió i la funció social que desen­volupem amb els serveis que oferim a la societat. És des de aquest punt de vista que els nostres clients esdevenen peces claus en el desenvolupament de les nostres activitats. No els considerem només clients si no col·laboradors del nostre objecte social.

En relació a la gestió de clients, portem a terme diferents actuacions per assegurar la qualitat i avaluar el grau de satisfacció dels nostres serveis:

- Realitzem avaluacions competencial del desenvolupament professional de les persones treballadores, envers la millora en la qualitat del servei

- Enviem qüestionaris de satisfacció del client i de la plantilla.

- Tenim la certificació vigent de ISO 9001

- Comptem amb un sistema de gestió de reclamacions, enquesta de satisfacció, etc…  

- Col·laborem amb varies entitats locals i tenim acords verbal de competència lleial

 

4. Es realitza una gestió econòmica transparent i no fraudulenta?

Sí. Es treballa per aconseguir un creixement constant i sostenible que permeti ampliar el nombre de persones beneficiàries del recurs i treballar per assolir la plena integració sociolaboral de les persones usuàries del recurs. Des del centre especial de treball, com a EMPRESA SOCIALMENT RESPONSABLE, es facilita la integració i el manteniment d’una feina digna per a les persones amb discapacitat.

Can Cet disposa d'una política anticorrupció i una política en matèria de regals. Tal i  s’exposa en els nostres Estatuts, tots el beneficis generats per la empresa es reinverteixen en la mateixa entitat. A mes a mes a tots els nostres principals proveïdors els enviem un qüestionari amb el que podem valorar el seu comprimís envers la RSE, i així mateix per sensibilitzar-los.

 

Àrea Social

5. Quins són els vostres compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat?

Facilitem la inclusió de personal discapacitat en el món laboral. Disposem d’un Pla d'Igualtat d'Oportunitats amb objectius de incrementar la presència de dones en llocs de treball culturalment masculinitzats. Amb aquest objectiu, s'ha fet formació a dones per tal d'afavorir el seu accés a aquests llocs de treball -com ara la jardineria-, aconseguint la seva incorporació a feines amb poca presència de dones.

Can Cet compta amb un protocol de prevenció i actuació en casos d'assetjament moral, sexual i per qüestions de sexe. A l’any 2012 Can Cet va rebre el distintiu com empresa d’Igualtat per part del  Ministeri de Igualtat i serveis socials

 

6. Com fomenteu la conciliació de la vida personal i laboral?

Els horaris laborals s'assignen en funció de les disponibilitats de la plantilla i els requeriments marcats pel client acada servei. Hi ha 5 mesures de millora del conveni per afavorir la conciliació i facilitar la vida social, laboral, personal i familiar de les persones, que es valoren amb la direcció i el comitè ètic i d’igualtat. A l’any 2014 se’n beneficien 9 homes (5% de la plantilla) i 12 dones (7 % de la plantilla) amb un  total 186 hores (43 permisos) gaudides sense necessitat de compensació.

 

7. Teniu una actitud d’escolta i participació cap els vostres grups d’interès (plantilla, clientela, societat, empreses proveïdores…)?

Tenim una actitud d'escolta i participació vers els nostres grups d'interès i utilitzem la pàgina web, les jornades de portes obertes, la participació en actes públics diversos, el contacte directe, la publicació de memòries...etc. En relació a la plantilla, el contacte, la comunicació i la participació s'estimulen mitjançant: jornades formatives; nombroses entrevistes individuals pautades al llarg de l'any; actes lúdics; posant a disposició un correu electrònic per facilitar la transmissió de dubtes, suggeriments, queixes...; enquestes de satisfacció etc.

El Comitè Ètic és el principal encarregat d'atendre i solucionar aquelles qüestions directament relacionades amb la comunicació, participació i benestar de les persones treballadores.Actualment, Can Cet ja va implementar un Pla de Comunicació per tal de reforçar la relació amb els diferents grups d'interès.

 

8. Quines actuacions porteu a terme per facilitar un entorn de treball segur per a tota la plantilla?

Can Cet dóna molta importància a la conscienciació vers la cura en el treball. Es realitza formació i es facilita tota la informació sobre els riscos laborals associats a cada lloc de treball. Així mateix, es disposa de més recursos en PRL dels que estableix la normativa. D'altra banda, s'han aplicat criteris de feng shui per al disseny i la reforma dels espais.

9. Com col·laboreu activament amb el territori i/o amb iniciatives socials?

A Can Cet, col·laborem am diverses iniciatives socials i ambientals amb el territori:

- Col·laboració molt activa amb l'Administració i entitats socials del territori amb qui ens coordinem per a la derivació de personal.

- Col·laborem amb Verdallar, una entitat d’agricultura ecològica que realitza tasques amb persones amb risc d'exclusió laboral al territori.

 

Àrea Mediambiental

10. Quines estratègies de sostenibilitat ambiental considereu a la vostra organització (gestió de l’aigua, ús eficient de l’energia, optimització de l’ús dels recursos i matèries primes, etc.)? Per altra banda, quines actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic heu engegat?

Com a empresa social, volem fer arribar el compromís amb la societat a tots els nivells, incloent la prevenció de la contaminació i la protecció del medi ambient.Estem certificats amb ISO14000. Avançar en el sistema de gestió mediambiental ens ha permès consolidar el nostre compromís de millora contínua dels nostres processos, tant productius com estratègics, de suport i medi ambientals. Can Cet té unapolíticade qualitat, mediambient i responsabilitat social a disposició de tota la plantilla.En els nostres serveis de neteja, seleccionem els productes també amb criteris ambientals, cercant els menys contaminats.

Per altra banda, utilitzem aigües freàtiques al servei que realitzem a les diferents jardineres de Barcelona.

Amb l’objectiu d’informar i implicar a tot l’equip, portem a terme diverses actuacions de formació i sensibilització en temes ambientals, contemplant aspectes com el reciclatge o la reutilització.

En relació a les actuacions de lluita contra el canvi climàtic, l’empresa ha invertit en la compra de dos vehicles Hibrides (un de gasolina i elèctric i un altre de gasolina i propà)

 

11. Com porteu a terme la gestió sostenible dels residus a partir de la regla de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar?

Un dels objectius del nostre sistema de gestió ambiental és millorar la recollida selectiva dels nostres residus, ampliant els punts de reciclatge que ja tenim implantats i utilitzar materials de fabricació ecològica per tal de reduir els residus que generem.

 

L’RSE és un procés de millora constant. En aquest espai podreu comentar els vostres objectius de futur. Descriviu-los.
Estem molt involucrats en l’economia del be comú i això suposa un compromís cap una millora a tots els nivells de la societat. Estem pendents de la memòria especifica del balanç.